Zaświadczenie o niekaralności pojawia się niekiedy w kontekście wymogów objęcia stanowiska lub uzyskania licencji czy wizy zagranicznej. Gdzie je uzyskać i jak wypełnić wniosek o zaświadczenie o niekaralności? Sprawdź!

Zaświadczenie o niekaralności to często bardzo ważny dokument. Poświadczony zostaje w nim fakt, że dana osoba nie została skazana wyrokiem sądowym. Jej personalia nie zostały zatem zapisane w Krajowym Rejestrze Karnym. Dokument ten ma za zadanie wykazać, że konkretna osoba spełnia wymóg niekaralności, który jest niejednokrotnie wymagany ustawą do pełnienia określonej funkcji.

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności jest wymagane w wielu sytuacjach. Najczęściej w momencie, kiedy jest warunkiem objęcia stanowiska lub dokonania czynności. Mówią o tym często przepisy odpowiedniej ustawy. Jednym z przypadków, w których podmiot musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności, jest uzyskanie wizy zagranicznej. Inną sytuacją jest chęć uzyskania różnego rodzaju licencji czy pozwolenia na posiadanie broni.

Czy pracodawca może żądać od potencjalnego pracownika przedstawienia zaświadczenia o niekaralności?

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Zgodnie z Kodeksem pracy, informacja o niekaralności nie należy do katalogu danych, których ujawnienia może żądać pracodawca w toku rekrutacji. Odmiennie wygląda jednak sytuacja, gdy to ustawa stawia wymóg niekaralności wprost w odniesieniu do konkretnych stanowisk. Przykładem zawodów, dla których wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, jest np. stanowisko sędziego czy wychowawcy pracującego z dziećmi.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Gdy otrzymasz informację o konieczności przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, musisz podjąć odpowiednie czynności. Procedura wydawania dokumentu nie jest skomplikowana, jednak wielu osobom zależy na czasie. Warto wówczas wiedzieć, co należy zrobić. Podmiotem, który zajmuje się wydawaniem zaświadczenia o niekaralności, jest Krajowy Rejestr Karny. To właśnie tam powinien zostać skierowany wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności.

Tradycyjny lub elektroniczny wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Coraz bardziej powszechna jest obecnie elektroniczna droga załatwiania spraw urzędowych. Jest ona również dopuszczalna w przypadku wniosku o wydanie świadectwa niekaralności. Istnieją zatem dwie możliwości wnioskowania o przygotowanie zaświadczenia:

  • wniosek tradycyjny – uzupełniony w formie papierowej formularz można wysłać pocztą bądź złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności jest dostępny na stronie Krajowego Rejestru Sądowego. Możesz wypełnić go w domu bądź też otrzymać w punkcie. Wraz z wnioskiem konieczne jest uiszczenie opłaty w odpowiedniej wysokości;
  • wniosek elektroniczny – z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej skorzystać będą mogły osoby, które mają podpis kwalifikowany lub profil zaufany. Tylko w ten sposób można podpisać wniosek. Osoba taka może założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego i tam wypełnić i podpisać dokument bez konieczności udawania się do punktu. Również opłata dokonywana jest elektronicznie na przeznaczonej do tego platformie.

Dane wymagane we wniosku

Wypełnienie wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności nie jest trudne ani wymagające. Informacje, jakie należy w nim zawrzeć, zależą od tego, czy wnioskujesz o wydanie zaświadczenia w swojej sprawie lub w odniesieniu do osoby trzeciej. Podstawowe dane osobowe czasami nie wystarczają. Dotyczy to sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na temat której informacja ma zostać udzielona. Trzeba wówczas wskazać postępowanie uzasadniające wystąpienie z takim wnioskiem.

Jaka jest opłata za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Koszt uzyskania zaświadczenia o niekaralności wygląda odmiennie w przypadku różnych form wniosku. Opłata za wniosek złożony drogą elektroniczną jest niższa od tej, którą musisz wnieść w przypadku tradycyjnego wniosku. W pierwszym przypadku będzie to kwota 20 zł. Wniosek złożony tradycyjnie wiązał się będzie z opłatą o wysokości 30 zł. Opłaty można dokonać:

  • elektronicznie, podczas wypełniania wniosku tą drogą;
  • przelewem;
  •  gotówką;
  • znakami opłaty sądowej.

Kto nie musi zapłacić za wydanie zaświadczenia?

Istnieją podmioty zwolnione z obowiązku opłacenia wydania zaświadczenia o niekaralności. Są to osoby, które chcą uzyskać je celem podjęcia pracy jako wolontariusze zajmujący się opieką nad dziećmi przebywającymi na kolonii bądź obozie. W tym przypadku wydanie takiego zaświadczenia będzie bezpłatne.

Ile się czeka na zaświadczenie o niekaralności?

Na wydanie dokumentu nie trzeba będzie oczekiwać zbyt długo. Zaświadczenie o niekaralności ma zostać wydane niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia skutecznego złożenia wniosku. W rzeczywistości nie powinno być problemu z uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności zaraz po złożeniu wniosku, czyli właściwie – od ręki.

Zaświadczenie o niekaralności — kto nie dostanie?

Zaświadczenia o niekaralności nie będą mogły uzyskać osoby, które figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Jakie dane są zatem uwzględniane w rejestrze i jakie zdarzenia sprawią, że konkretna osoba traci przymiot niekaralności w rozumieniu ustawowym? Są to:

  • skazanie za przestępstwo – w rejestrze uwzględniane są dane o takich zdarzeniach jak skazanie za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nawet gdy postępowanie zostało warunkowo umorzone lub też osoba nie została skazana ze względu na amnestię. Nie zmienia nic w tej sytuacji również fakt, że przestępstwo zostało popełnione za granicą;
  • orzeczenie środków zabezpieczających, wychowawczych lub poprawczych – w rejestrze zapisywane są również informacje odnośnie orzeczonych wobec osoby środków zabezpieczających czy o tymczasowym aresztowaniu. Nawet, gdy są to osoby nieletnie, to informacja o umieszczeniu ich w ośrodku również zostaje umieszczona w spisie. Równie obciążające jest wystawienie za daną osobą listu gończego.

Czy to już nieodwracalne?

Odpowiedź na pytanie, czy jednokrotne pojawienie się w Rejestrze Karnym wyklucza dożywotnio uzyskanie zaświadczenia o niekaralności, na szczęście jest przecząca. Dane wpisywane do rejestru są po określonym czasie usuwane. Przepisy nazywają taką sytuację zatarciem skazania. Długość okresu, jaki musi upłynąć, by skazanie mogło ulec zatarciu, kształtuje się w różny sposób w zależności od wagi orzeczonej kary lub środka. Po upływie przewidzianego przepisami okresu i usunięciu danych z rejestru osoba poprzednio karana będzie mogła uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

Zaświadczenie o niekaralności to jeden z najważniejszych dokumentów podczas ubiegania się o pracę w określonych zawodach. Można je uzyskać na specjalny wniosek składany przez zainteresowaną osobę. Okoliczności wydawania dokumentu są ściśle określone odpowiednimi przepisami.

Archiwum: wrzesień 2021
zaświadczenie o niekaralności