Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Mogą z tego korzystać osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki osobowe. Sprawdź, o czym jeszcze warto wiedzieć.

Rozliczając ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, nie ma możliwości przypisania każdemu takiej samej stawki. Wysokość płatności podatku waha się między 2 a 17 %. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Dużym plusem jest to, że ryczałt pozwala na prowadzenie uproszczonej księgowości, co ułatwia nieco wszelkie formalności z tym związane. Istotne jest to, że działalność opodatkowana ryczałtem w połączeniu na przykład z pracą na etacie (osiąganie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej), pozwala na uzyskanie ulg na dziecko związanych z tymi przychodami.

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Podstawą opodatkowania ryczałtem jest osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. Istotne jest to, że nie odlicza się tutaj kosztów uzyskania przychodu. Sprawia to, że obliczanie podatku staje się znacznie łatwiejsze, ponieważ wykonuje się je na ogólnych zasadach. Taki sposób opłacania, jakim jest ryczałt ewidencjonowany, opłacalny jest często w przypadku przedsiębiorców, którzy nie wydają wiele pieniędzy na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kto może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Przede wszystkim z podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zwolnione są osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, że otrzymując przedsiębiorstwo w spadku, również można korzystać z ryczałtu. A jak to wygląda w przypadku innego rodzaju firm?

Zobacz także  Wynagrodzenie brutto i netto: jak obliczyć dochód netto?

Ryczałt ewidencjonowany dotyczy także:

 • spółki cywilnej mającej za wspólników jedynie osoby fizyczne;
 • spółki cywilnej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw otrzymanych w spadku;
 • spółek jawnych, mających za wspólników wyłącznie osoby fizyczne.

Kto nie może stosować ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest osiągalny dla każdego przedsiębiorcy. Osoby fizyczne, które uprawnione są do płacenia podatku, wyklucza się z korzystania z ryczałtu, gdy:

 • prowadzą aptekę;
 • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej;
 • handlują częściami lub akcesoriami pojazdów mechanicznych;
 • kupują i sprzedają wartości dewizowe;
 • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (wyjątkiem jest wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii).

Inne istotne powody

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu niemożliwy również w przypadku podatników, którzy podjęli się wykonywania działalności w tym samym roku podatkowym, w którym zmienili wykonywaną działalność.

Dokładnie dotyczy to:

 • spółki na działalność, która będzie prowadzona samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;
 • działalności samodzielnej małżonka, którą będzie prowadził drugi współmałżonek;
 • osoby zatrudnionej na umowie o pracę, która zamierza powadzić własną działalność i zamierza wykonywać w niej takie same czynności, jakie wykonywała w roku poprzedzającym rok podatkowy, albo w roku podatkowym w ramach stosunku pracy (dotyczy to zarówno świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, jak i obecnego).

Ryczałt ewidencjonowany – stawki

Przed poznaniem stawek ryczałtu warto zapamiętać, że jest on liczony od przychodów ze świadczenia usług w działalności gospodarczej. Są to wpływy ze sprzedaży towarów lub usług, które nie są pomniejszone o żadne koszty tej działalności. Wysokość stawki podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Jej możliwe wysokości, to:

 • 17%;
 • 15%;
 • 14%;
 • 12%;
 • 12,5%;
 • 10%;
 • 8,5%;
 • 5,5%;
 • 3%;
 • 2%.

Popularne rodzaje działalności gospodarczej wraz z przypisaną do niej stawką

Nazwy i rodzaje popularnych działalności gospodarczych oraz stawki podatku to:

 • handel i działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych- 3%;
 • działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – 8,5%;
 • sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych – 2%;
 • niektóre usługi w zakresie IT, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online – 12%;
 • świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom – 8,5%;
 • hodowla lub chów zwierząt oraz produkcja produktów zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy – 3%;
 • sprzedaż i wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – 5,5%;
 • najem przyczep kempingowych i samochodów z częścią wypoczynkową – 17%;
 • procent od przychodów ze świadczenia usług dotyczących własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 5%;
 • procent od przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, pakietami gier komputerowych i innymi podobnymi usługami, z wyłączeniem oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu – 12%.
Zobacz także  Ile zarabia technik sterylizacji medycznej? Poznaj konkretne dane!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – sprawy formalne

Chcąc wybrać opodatkowanie za pomocą ryczałtu, należy napisać oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem, a następnie skierować je do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Kiedy to należy zrobić? Są dwie opcje. Według pierwszej należy to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, gdzie został uzyskany pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Druga opcja to złożenie oświadczenia do końca roku, jeśli pierwszy uzyskany przychód będzie uzyskany w grudniu danego roku. Oświadczenie, aby rozliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym lub wypełniając wniosek przez Internet, aktualizując wpis do CEIDG. W tym miejscu można również wskazać chęć takiego opodatkowania podczas rejestracji działalności gospodarczej.

O czym jeszcze należy wiedzieć, decydując się na ryczałt ewidencjonowany?

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na ryczałt, warto wiedzieć, że:

 1. Jeśli na formę opodatkowania, jakim jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, decyduje się spółka cywilna i spółka jawna, to świadczenie o wyborze formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy spółki. Muszą oni wszyscy wybrać ryczałt i wyrazić na niego zgodę, aby był on możliwy.
 2. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wybrane raz, ważne jest przez kolejne lata, dlatego nie trzeba co roku składać oświadczenia, w celu chęci korzystania w takiej formie.
 3. Osoby, które otrzymają przedsiębiorstwo w spadku, muszą rozliczać opodatkowanie w formie ryczałtu w roku, w którym zmarł dawny właściciel, jeżeli przedsiębiorca rozliczał się w ten sposób.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jak można z niego zrezygnować?

Chcąc zrezygnować z ryczałtu, można poradzić się specjalistów związanych z doradztwem w zakresie podatków. Chcąc opłacać podatek liniowy lub na zasadach ogólnych, należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem u Naczelnika Urzędu Skarbowego w Urzędzie Skarbowym lub zaktualizować wpis do CEIDG. Można to zrobić do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy raz w danym roku przychód z działalności gospodarczej. Drugi możliwy termin to złożenie rezygnacji do końca roku, w przypadku, gdy pierwszy dochód uzyskano w grudniu danego roku.

Zobacz także  Ile zarabia straż graniczna? Czy warto zostać funkcjonariuszem? Jakie warunki trzeba spełnić, by pracować na granicach kraju?

Kiedy można stracić prawo do opodatkowania ryczałtem?

Można stracić prawo do rozliczania się za pomocą ryczałty, gdy:

 1. Osiągnięto przynajmniej część przychodu z tytułu prowadzenia działalności, która jest wyłączona z opodatkowania w ramach ryczałtu ewidencyjnego.
 2. Podatnik lub wspólnik spółki osiągnął znaczący przychód z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług na rzecz pracodawcy (byłego lub obecnego). Dotyczy to wykonywania czynności w ramach umowy o pracę (poprzedni lub obecny rok podatkowy).

Utrata możliwości opodatkowania za pomocą ryczałtu wiąże się z tym, że należy zacząć opłacać podatki na zasadach ogólnych. Ważne jest to, żeby pamiętać o prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Te formalności obowiązują od dnia, w którym utracono prawo do ryczałtu. Nową podstawę opodatkowania w przypadku zasad ogólnych będzie stanowić dochód, który był osiągnięty od dnia utraty prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencyjnym.

Podsumowanie

Ryczałt, składka podatkowa oraz wiele innych spraw, które funkcjonowały w 2021 roku, obecnie nieco się zmieniły. Wszystkie czynności związane z istotą danego zawodu sprawiają, że działalności gospodarcze są różnorodne i przedsiębiorcy nie bez powodu opłacają składki różnej wysokości.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych