Dowiedz się, czym jest podatek u źródła oraz kogo, kiedy i w jakiej stawce obowiązuje. Sprawdź, jakie przepisy go regulują. Poznaj zasady dotyczące poboru podatku u źródła. Poznaj zasady wypłaty dywidendy.

Każdy polski przedsiębiorca korzystający z usług firm, których siedziba mieści się poza granicami Polski, może podlegać obowiązkowi płacenia podatku u źródła. Może mieć także możliwość zwolnienia z jego płatności lub zmiany wartości na podstawie umowy podpisanej między danymi krajami.

Co to jest podatek u źródła?

Co to jest podatek u źródła?

Podatek u źródła (ang. Withholding Tax – WHT) to forma podatku CIT (Corporate Income Tax), a więc dochodowego od osób prawnych. Dotyczy on przelewów transgranicznych. Podatek u źródła CIT jest nakładany na transakcję wówczas, gdy odbiorca przelewu ma inną rezydencję podatkową od nadawcy przelewu. Podatek ten nazywany jest także zryczałtowanym podatkiem od dochodu.

Kto powinien zapłacić podatek u źródła (WHT)? 

Podatnikiem w przypadku przelewów transgranicznych staje się odbiorca przelewu. Nie oznacza to jednak, że sam, osobiście dokonuje wpłaty podatku u źródła do właściwego urzędu skarbowego. W rzeczywistości zapłatą zajmuje się strona, która zleca przelew. Tym samym staje się płatnikiem podatku. Jego wartością zostaje jednak obciążony odbiorca – zostaje mu wypłacona kwota netto, czyli należna suma (pierwotna wartość przelewu) pomniejszona o wartość podatku u źródła.

Przykładowo, twoja firma zleca wykonanie usługi innemu, zagranicznego podmiotowi. Twoje przedsiębiorstwo będzie zlecało przelew stanowiący wynagrodzenie, a zagraniczne stanie się jego odbiorcą. W tym przypadku ty wpłacasz podatek, jednak obciążona została nim firma, która otrzyma wynagrodzenie – w kwocie netto.

Zobacz także  Karta podatkowa – wszystko, co powinieneś wiedzieć o opodatkowaniu działalności

Podatek u źródła – jakie usługi podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu?

Transakcje, które podlegają zryczałtowanemu podatkowi od dochodu, zostały określone w Ustawie CIT: art. 21. „Ryczałtowe opodatkowanie dochodów” ust. 1. oraz art. 22. „Wysokość podatku od dywidend oraz udziałów w zyskach osób prawnych, zwolnienia” ust. 1. Na ich podstawie w katalogu usług podatku u źródła wymienić można:

 • odsetki (kredytowe, pożyczkowe);
 • licencje (prawa autorskie lub prawa pokrewne, prawa do znaków towarowych, należności za udostępnienie tajemnicy receptury i inne wymienione w ustawie);
 • użytkowanie urządzeń przemysłowych;
 • know-how;
 • usługi widowiskowe, rozrywkowe i sportowe;
 • usługi doradcze, księgowe, badań rynku, prawne, reklamowe i inne usługi niematerialne;
 • transport;
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podatek u źródła – przykłady

 • Korzystanie z płatnych usług Google, Canva, kupowanie reklam na Facebooku.
 • Zakup licencji zagranicznych programów komputerowych, np. oprogramowania antywirusowe.

Podatek u źródła – stawki

Podatek u źródła – stawki

Wartość zryczałtowanego podatku dochodowego nie jest stała i tożsama dla każdej płatności. Stawki podatku u źródła, tak jak usługi, których dotyczy, zostały określone we wspomnianej wyżej Ustawie CIT. Mogą wynosić one 10, 19 lub 20%. Są zgodne z następującym podziałem:

 • 10% – za transport morski lub lotniczy;
 • 19% za dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 • 20 % za odsetki, licencje, użytkowanie urządzeń przemysłowych, usługi widowiskowe, rozrywkowe i sportowe oraz usługi doradcze, księgowe, badań rynku, prawne i inne niematerialne.

Jaki jest termin zapłaty podatku u źródła? Którą deklarację złożyć?

Rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego odbywa się po zakończeniu roku podatkowego. Co istotne, ten nie zawsze jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W celu jego uiszczenia należy złożyć jedną z dwóch poniższych deklaracji podatku u źródła:

 • CIT-10Z – gdy podatek u źródła został pobrany od osób prywatnych. Termin złożenia tejże deklaracji przypada na koniec pierwszego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w którym wystąpił obowiązek zapłacenia podatku;
 • PIT-8AR – gdy podatek u źródła został pobrany od osób fizycznych. Termin złożenia deklaracji przypada w tym wypadku na koniec stycznia następującego po roku podatkowym, w którym wystąpił obowiązek zapłacenia podatku.
Zobacz także  Podatek należny a naliczony – czym się różnią? Jak odliczyć nadwyżkę podatku VAT od towarów i usług?

Podatek u źródła – w jakich sytuacjach nie obowiązuje lub może zostać pomniejszony?

Zryczałtowany podatek dochodowy jest drugim podatkiem, któremu podlega przedsiębiorca prowadzący interesy z firmą zagraniczną. Pierwszy dotyczy podatków związanych z działalnością w Polsce, drugi jest tym omawianym, u źródła. Jako przedsiębiorca możesz uniknąć tak zwanego podwójnego opodatkowania. Podstawą ku temu będzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania – co to jest?

To umowa, która została podpisana przez dwa państwa i odnosi się do spełnienia obowiązku podatkowego. Ujmując w wielkim uproszczeniu, państwa te określają w umowie, które z nich ma być właściwym do uiszczenia opłaty podatkowej. Wówczas obowiązek ma zostać spełniony nie w obu krajach, a wyłącznie w jednym z nich. Co więcej, umowa ta określa stawki podatku u źródła lub opłacanego w kraju płatnika („krajowego”).

Umowy te mogą być sporządzane na różne sposoby: metodą z progresją czy odliczenia proporcjonalnego. Dla każdej z nich Polska podpisała umowę z innym państwem. Łącznie jest ich 90. 

Szczególnie istotny dla wprowadzenia w życie tej metody „ochrony” przed podwójnym opodatkowaniem jest przedstawienie certyfikatu rezydencji podatkowej.

Podatek u źródła a certyfikat rezydencji podatkowej

Podatek u źródła a certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem, które określa miejsce zamieszkania podatnika będącego osobą fizyczną albo siedzibę firmy. Tym samym wskazuje na właściwy dla danego adresu kraj podatkowy. Potwierdza, w jakim państwie dana osoba lub przedsiębiorstwo powinny rozliczać się z podatków. Określa to art. 5 pkt 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Jaki jest związek między certyfikatem rezydencji a podatkiem u źródła?

Wyłącznie po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego, że twoje przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę (przykładowo) w Polsce, możesz udowodnić, że płacisz podatki właśnie tutaj. Co istotne, dokument ten jest zwykle terminowy. Aby stanowił rzeczywiste potwierdzenie, musi być więc aktualny. Prawidłowo wystawiony certyfikat rezydencji podatkowej będzie zawierał:

 • datę jego wystawienia;
 • nazwę organu wydającego;
 • potwierdzenie adresu zamieszkania lub siedziby firmy;
 • potwierdzenie podlegania w danym kraju obowiązkowi podatkowemu;
 • ewentualnie okres ważności. Gdy ten nie zostanie wskazany, dokument będzie ważny przez 12 miesięcy. To okres, który wskazuje art. 41 ust. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zobacz także  Podatek od kota i psa. Czy za posiadanie czworonoga obliguje do ponoszenia opłat na rzecz państwa? Podatek od posiadania zwierzaka

Co więcej, płatności transgraniczne oraz dywidendy krajowe opiewające na kwoty powyżej 2 mln złotych zostają zwolnione z obowiązku odprowadzenia podatku u źródła. Jest to jednak wyłączenie czasowe, na ten moment obowiązujące do 30.06.2021.

Podatek u źródła od 2019 roku

Dodatkowo warto mieć na uwadze stosunkowo nową zasadę, która weszła w życie w 2019 roku. Mówi ona o obowiązku zachowania „należytej staranności” w rozliczeniach, których dotyczy podatek u źródła. Przepisy prawa nie określają jednak, czym jest owa należyta staranność. Pamiętaj więc, by dokładnie weryfikować możliwość obniżenia stawki zryczałtowanego podatku od dochodu albo oddalenia konieczności jego uiszczenia. Szczególnie istotne według wskazań ustawodawcy będzie uwzględnienie charakteru oraz skali działalności prowadzonej przez twoją firmę jako płatnika. 

Odpowiednio przeprowadzona weryfikacja może potwierdzić brak konieczności podwójnego płacenia podatku, co dla płatnika bez wątpienia będzie korzyścią. Dlatego warto tematowi podatku u źródła poświęcić wyjątkową uwagę.

Podatek u źródła a Polski Ład

Projekt „Polskiego Ładu”, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, również wprowadza nowe przepisy dotyczące podatku u źródła. Zmiany te dotyczą zawężenia zakresu stosowania procedury zwrotu podatku, zmian w definicji rzeczywistego właściciela, dopuszczenia wydawania opinii o stosowaniu zwolnienia na podstawie zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, kryteriów oceny dochowania należytej staranności oraz rozszerzenia zakresu przypadków, w których można posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji.

podatek u źródła