Dotychczas pracowałeś na podstawie umowy o pracę? Masz niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W takim razie możesz liczyć na rekompensatę pieniężną od pracodawcy. Sprawdź, czym jest ekwiwalent za urlop 2023 i kiedy ci się należy.

Ekwiwalent pieniężny to nic innego, jak swego rodzaju dodatek do wynagrodzenia. Obliczysz go na podstawie miesięcznych wpływów od pracodawcy w postaci wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych. Pamiętaj, że wypłata ekwiwalentu zależy od wielu czynników, a jej wartość w każdym roku jest inna. Jeśli pracodawca chce rozwiązać z tobą umowę lub po prostu ta dobiega końca, masz pełne prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Dowiedz się, ile dodatkowych pieniędzy otrzymasz od pracodawcy za niewykorzystany czas urlopowy. Ekwiwalent za urlop 2023 nie może być wypłacony w zamian za to, że pracownik nie zdecyduje się na wykorzystanie urlopu. Pamiętaj, że takie działania są w Polsce nielegalne!

Ekwiwalent za urlop 2023 – co mówią przepisy na temat ekwiwalentu?

Przepisy w Polsce jasno definiują to, czym jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 171 § 1 Ustawy z dnia 26 marca 1974 roku – Kodeks pracy. Mówi on, iż pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop, jeśli umowa dobiega końca lub pracodawca wypowie umowę pracownikowi. Musisz wiedzieć, iż wysokość ekwiwalentu obliczana jest na podstawie:

 • współczynnika urlopowego;
 • wymiaru czasu pracy;
 • liczby niewykorzystanych dni urlopowych.

Dopiero na podstawie tych trzech składowych możesz realnie obliczyć, jak wysoki ekwiwalent wypłaci ci pracodawca. Pamiętaj, że zakończenie stosunku pracy wobec aktualnego pracodawcy z jego winy lub w wyniku wygaśnięcia terminu umowy nakłada obowiązek na firmie do wypłaty należnych środków. Podstawą dla ekwiwalentu jest także podstawowe wynagrodzenie połączone z dodatkowymi składowymi, jak np. premie.

Kto może skorzystać z ekwiwalentu? Kilka istotnych porad

Według zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracodawca jest zobowiązany do zwolnienia pracownika na dwa tygodnie nieprzerwanego wypoczynku w ciągu roku. Jeśli w okresie zatrudnienia pracownik ma jeszcze niewykorzystane dni wolne, może skorzystać z opcji wypłaty ekwiwalentu. Pamiętaj, że jest to możliwe w dwóch sytuacjach, a mianowicie:

 • jeśli umowa o pracę zostanie wypowiedziana przez pracodawcę;
 • kiedy termin obowiązywania umowy wygasł.

Z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop może skorzystać każdy pracownik, wobec którego umowa straciła ważność lub została wypowiedziana. Pamiętaj, że ekwiwalent urlopowy obowiązujący w 2023 nie zawsze będzie dostępny. Dlaczego? Według art. 171 § 3 żaden pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania ekwiwalentu jeśli strony ustalą inaczej. Dobrym przykładem jest zakończenie jednej umowy z pracodawcą tuż przed podpisaniem kolejnej. W takiej sytuacji zaległy urlop wciąż pozostaje do dyspozycji pracownika. Taka kolej rzeczy jest tzw. porozumieniem trójstronnym. Dzięki temu przeniesienie urlopu pracownika odbywa się zamiast wypłaty ekwiwalentu za urlop w 2023 roku. Uwaga! Takie rozwiązania nie są przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy. W razie jakichkolwiek problemów Państwowa Inspekcja Pracy może mieć podejrzenia o łamaniu prawa.

Ekwiwalent za urlop 2023. Jak go obliczyć?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku jasno przekazuje zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i wypłaty ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, jak i więcej. Aby obliczyć stawkę, w jakiej przysługuje ekwiwalent byłemu pracownikowi, potrzebne są takie zmienne, jak:

 • współczynnik urlopowy;
 • podstawa wymiary pracy;
 • wymiar czasu pracy;
 • liczba dni urlopowych, które zostały niewykorzystane.

Kiedy masz komplet powyższych informacji, będziesz w stanie w prosty sposób obliczyć ekwiwalent za urlop 2023. Chcesz wiedzieć, jak obliczyć ekwiwalent po wygaśnięciu stosunku pracy wobec firmy? Wystarczy, że pomnożysz wymiar czasu pracy przez współczynnik urlopowy. Następnie podstawę wymiary pracy podziel przez otrzymany wynik, a ostatecznie pomnóż wynik przez liczbę niewykorzystanych dni urlopowych. Ostateczny wynik, jaki otrzymasz to właśnie ekwiwalent za urlop 2023.

Współczynnik urlopowy i podstawa wymiary pracy – co to takiego?

Współczynnik urlopowy to inaczej liczba dni w danym roku kalendarzowym bez uwzględnienia niedziel, świąt i dni wolnych od pracy. Ten współczynnik dzieli się przez 12, a otrzymany wynik dla roku 2023 wynosi średnio 20,83. Nieco inaczej działa podstawa wymiaru pracy. W tym przypadku wskaźnik to suma wynagrodzenia miesięcznego oraz wszystkich innych składników dodatkowych za okresy nie dłuższe niż miesiąc. Otrzymaną kwotę dzieli się przez 12 miesięcy kalendarzowych przed rozwiązaniem stosunku pracy z obecnym pracodawcą.

Współczynnik ekwiwalentu – w jaki sposób go obliczyć dla danego wymiaru pracy?

Podstawę do obliczenia ekwiwalentu stanowi między innymi jego współczynnik. Jeśli masz prawa do nabycia ekwiwalentu, pamiętaj, że kluczowe będzie jego prawidłowe obliczenie podczas rozliczeń z byłym pracodawcą. W 2023 roku w Polsce uwzględnia się dni wolne od pracy w takich liczbach:

 • 53 niedziele;
 • 10 dni ustawowo wolnych od pracy (święta inne niż niedziela);
 • 52 soboty.

Oznacza to, że w ciągu roku każdy pracownik powinien funkcjonować w ramach pracy zawodowej przez 250 dni. Ten wynik dzieli się przez 12 i otrzymuje aktualny wskaźnik dla pełnego wymiaru pracy, czyli 20,83. Oczywiście wysokość współczynnika zmienia się wraz z tym, jak duży będzie wymiar czasu pracy. Pracujesz na pół etatu? W takim razie uwzględniasz tylko połowę współczynnika, czyli 10,42. Analogiczne obliczenia zrób dla innych trybów pracy zawodowej. Kiedy znasz już wskaźnik, dalsze obliczanie wysokości ekwiwalentu jest naprawdę dziecinnie proste.

Obliczanie ekwiwalentu za urlop 2023 – przykładowa kwota ekwiwalentu za 2023 rok

Pracowałeś na pełen etat przy zarobkach na poziomie 3500 złotych brutto? Jeśli tak to sposób obliczania ekwiwalentu jest prosty. Weź pod uwagę liczbę swoich dni urlopowych, które pozostały ci do wykorzystania np. 6 dni. Jeśli praca odbywała się na pełen etat, nie musisz mnożyć współczynnika przez wymiar czasu pracy. Kiedy chcesz policzyć, ile wyniesie twój ekwiwalent za urlop 2023, musisz:

 • podzielić wynagrodzenie (3500 złotych) przez współczynnik urlopowy 2023 (20,83);
 • pomnożyć otrzymany wynik przez liczbę dni urlopu, których jeszcze nie wykorzystałeś przed ustaniem stosunku pracy wobec pracodawcy.

Dla przykładowych danych ekwiwalent za urlop 2023 wyniesie 1008,16 złotych. Pamiętaj, iż jest to kwota brutto, która zostanie pomniejszona o składki dla ZUS-u i zaliczkę na podatek dochodowy.

Jak szybko wypłacany jest ekwiwalent za urlop 2023? Podpowiadamy!

Niestety w Polsce nie ma jasnych przepisów odnośnie tego, jaki jest termin i dokładny miesiąc wypłaty ekwiwalentu. Według ogólnie przyjętych zasad w kraju przez większość pracodawców pracownik, któremu przysługuje ekwiwalent pieniężny, otrzyma obliczoną kwotę w ostatni dzień swojego zatrudnienia. Według przepisów ustalonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ekwiwalent za urlop 2023 nie może być wypłacony wcześniej niż do rzeczywistego zakończenia stosunku pracy.

Ekwiwalent za urlop 2023 – czy są wyjątki od ogólnie przyjętych zasad?

W Polsce istnieją grupy zawodowe, dla których wypłacane są szczególne dodatki wliczające się do wynagrodzenia. W wyniku tego obliczanie ekwiwalentu na ogólnie przyjętych zasadach byłoby mocno skomplikowane. Rząd przygotował odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie. Ekwiwalent za urlop 2023 dla nauczycieli obliczysz na podstawie zasad przyjętych w ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. Współczynnik urlopowy dla nauczycieli wynosi 1/30, natomiast do podstawy wynagrodzenia, zaliczamy:

 • dodatek uzupełniający, czyli 1/12 wynagrodzenia za poprzedni rok;
 • dodatek funkcyjny;
 • dodatek motywacyjny – przyznawany za lata pracy lub ciężkie warunki;
 • wynagrodzenie za dodatkowe zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.

Ciekawostką jest metoda obliczania ekwiwalentu za urlop 2023 dla policjantów. W tym przypadku zrobisz to, uwzględniając współczynnik urlopowy na poziomie 1/21. Za podstawę wymiaru pracy policjanta przyjmuje się obecnie wysokość miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami.

Wiesz już, jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2023. Pamiętaj, że ekwiwalent za urlop przysługuje tylko osobom, które zostały zwolnione lub okres trwania umowy samoistnie dobiegł końca. Jeśli podpisujesz kolejną umowę z pracodawcą, najczęściej zaległy urlop zostanie przeniesiony z możliwością jego wykorzystania w wybranym przez pracownika terminie.

Archiwum: styczeń 2023
ekwiwalent za urlop