ZUS szykuje szereg zmian, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Modyfikacje będą dotyczyć m.in. wysokości świadczeń oraz okresu ich pobierania. Nowe przepisy to efekt nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 r.

ZUS – zmiany w przepisach dotyczących przedsiębiorców

Zmiany dotyczą m.in. osób, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Mowa tu chociażby o obywatelach prowadzących działalność gospodarczą oraz ich współpracownikach. Jak mówi Paweł Żebrowski:

„Ubezpieczenie to nie będzie już ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie” – powiedział rzecznik ZUS, który dodaje:

„Dodatkowo, w przypadku osób, których niezdolność do pracy powstanie w okresie, gdy będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, nowo wprowadzane regulacje umożliwią otrzymanie świadczenia po spłacie zadłużenia. Prawo do tych świadczeń ulegnie jednak przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia”.

ZUS – lepsze warunki dla osób przebywających w szpitalach

Nowe regulacje wpływają również na korzystniejsze warunki zasiłku chorobowego na czas pobytu w szpitalu:

„Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu jest niższy od standardowej stawki procentowej i wynosi, co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. bez względu na to, czy dotyczy osoby hospitalizowanej, czy przebywającej w domu” – podkreślił Żebrowski.

Ponadto od przyszłego roku podstawy wymiaru zasiłku nie będzie się obliczać na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Dotychczas w przepisach była mowa o przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe. Dodatkowo od 1 stycznia nie będzie mieć znaczenia powód niezdolności do pracy przed i po przerwie. Absencja będzie liczona tak samo niezależnie czy pracownik cierpiał na te same czy różne choroby.

ZUS – świadczenia rehabilitacyjne i zasiłki macierzyńskie

Wyjątkiem od tej reguły stanowi niezdolność do pracy wynikającej z gruźlicy czy ciąży. Nie licząc takich osób po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać zasiłek chorobowy do 91 dni. ZUS przypomina również, że w przypadku wyczerpania okresu zasiłku, taka osoba może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Taki przywilej będzie obowiązywać przez 12 miesięcy i przysługuje osobie, która która dalej choruje, jednak rokuje odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają od stycznia kobiety, które urodziły dziecko po ustaniu zatrudnienia, jeśli ubezpieczenie zakończyło się w czasie ciąży z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku. Jeśli ubezpieczona była zatrudniona na umowę o pracę i ta umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. To znaczy, że kobiety w ciąży, które stracą umowę w związku ze śmiercią pracodawcy, będą zabezpieczone tak samo jak te, których pracodawca uległ likwidacji lub upadłości.

Za: PAP

Archiwum: październik 2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych