Jedną z popularnych form reklamy i promocji jest sponsoring. Wpływa m.in. na wzrost rozpoznawalności marki, a także zwiększenie jej popularności i polepszenie wizerunku. Podstawa świadczeń to umowa sponsoringu. Kto jest w niej stroną? Sprawdź i pobierz wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

W dużym skrócie sponsoring to świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym. Oznacza to, że obie strony muszą czerpać z niego określone korzyści. Umowa sponsoringu powszechnie stosowana jest w wielu obszarach. Firmy mogą zdecydować się m.in. na sponsorowanie klubów sportowych, organizacji, wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych czy oddolnych inicjatyw społecznych. Obszar potencjalnego sponsoringu jest bardzo szeroki, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat tego typu porozumienia. Jakie korzyści umowa daje obu stronom i jakie powoduje konsekwencje? Dowiesz się tego z dalszej części tekstu. Będziesz mógł pobrać także darmowy wzór i przekonać się, jak wygląda taki dokument. Przeczytaj!

Sponsoring – czym jest?

Zgodnie z definicją sponsoring jest formą reklamy i promocji. Umowa sponsoringu przewiduje działania na rzecz poprawy i kształtowania wizerunku marki, poprawy renomy sponsora, wzrost jego rozpoznawalności, a także zwiększenie lub utrzymanie zysków na obecnym poziomie oraz zwiększenie sprzedaży towarów i usług tego podmiotu. Korzyści z realizacji umowy powinny dotyczyć obu stron. W zależności od formy sponsoringu określa się również inne działania. Sponsoring może mieć skalę lokalną lub globalną, długoterminową albo jednorazową. W przypadku sponsoringu na szczeblu lokalnym prowadzi się działania mające na celu zwiększenie rozpoznawalności marki wśród lokalnej społeczności, czy też przyciąganie pracowników do zakładu produkcyjnego. Szczegółowe cele wykonania umowy ustalane są w zależności od bieżących potrzeb podmiotu gospodarczego i mogą się zmieniać wraz z rozwojem sytuacji.

Sponsoring w praktyce

Sponsoring to nie tylko świadczenia finansowe, ale również szereg innych czynności. W ten zakres wchodzi również wsparcie w postaci przekazania towarów i usług. Ma miejsce w sytuacji, gdy sponsor przekazuje zestaw rzeczy, które służą realizacji założonych przez beneficjenta celów i wspierają działania podmiotu gospodarczego. Tego typu wzajemne świadczenia stron najczęściej spotykane są w takim obszarze, jak:

 • imprezy sportowe;
 • działalność klubów i organizacji sportowych;
 • festiwale i inne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe;
 • działalność pożytku publicznego;
 • oświata, ekologia, sztuka, nauka. 

Czym jest umowa sponsoringu?

Jak sama nazwa wskazuje, umowa sponsoringu reguluje zakres współpracy pomiędzy sponsorem a podmiotem otrzymującym wsparcie finansowe. Podmiot ten w zamian za korzyści materialne oferuje świadczenie usług reklamowych. Ich zakres uzależniony jest od tego, w jakim obszarze prowadzi działalność podmiot sponsorowany. Dokument nazywany jest również umową o sponsorowanie lub umową sponsorską. Ta forma porozumienia klasyfikowana jest jako nienazwana, ponieważ nie została wprost opisana i uregulowana w żadnym akcie prawnym, również w Kodeksie cywilnym. W związku z tym treść umowy nie może wykraczać poza granice Kodeksu cywilnego oraz zasady swobody umów. Poza tym jest jednak duża dowolność. Zainteresowane strony indywidualnie negocjują:

 • zakres współpracy;
 • świadczenia sponsora;
 • wartość usług reklamowych oferowanych przez beneficjenta wsparcia.

W szczególnych przypadkach umowa podlega również innym przepisom prawnym. Jak wspomnieliśmy, umowa tego typu nie jest uregulowana w Kodeksie cywilnym, jednak stworzenie jej niezgodnie z prawem może skutkować odpowiedzialnością karną. Preferuje się pisemną formę umowy.

Strony umowy sponsoringowej

W umowie tego typu standardowo widnieją dwie strony – sponsor oraz sponsorowany. Zarówno ten pierwszy, jak i drugi mogą prowadzić działalność gospodarczą, jednak nie jest to warunek konieczny. Sponsor na rzecz drugiej strony może dokonywać przekazu środków pieniężnych w zamian za określony zakres reklam produktów (własnych i klientów) czy usług. Warto pamiętać, że sponsoringu nie utożsamia się z darowizną. Jeżeli sponsor przekazuje wsparcie i nie otrzymuje za to określonych świadczeń, to wówczas dochodzi do sponsoringu niewłaściwego. Jeśli chodzi o charakter umowy sponsoringu, może mieć on charakter jednorazowy lub długoterminowy. Rozliczenie sponsoringu odbywa się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Przedmiot umowy oraz warunki współpracy

Przedmiotem umowy są ekwiwalentne świadczenia wzajemne o charakterze reklamowym. Po stronie sponsora najczęściej mają charakter majątkowy (rzeczowy lub finansowy). Świadczenie na rzecz sponsora jest określone w umowie i najczęściej ma postać działania. To m.in. informowanie o współpracy z daną marką, eksponowanie jej znaków towarowych, czy też dystrybucja podczas wydarzeń produktów reklamowych sponsora (własnych i klientów). Jednocześnie w swoich działaniach powinno się zaniechać czynności, które mogą godzić w dobre imię obdarowującego.

Jakie są elementy umowy?

W umowie sponsoringu należy dokładnie określić warunki współpracy stron. Wśród nich wymienia się przede wszystkim:

 • rodzaj sponsoringu;
 • określone wynagrodzenie (wartość tych świadczeń, które oferuje beneficjent sponsoringu);
 • prawa i obowiązki obu stron;
 • wydarzenia objęte sponsoringiem;
 • okres obowiązywania umowy;
 • postanowienia końcowe, w tym informacje dotyczące rozstrzygania ewentualnych sporów itp.

Umowa sponsoringu a koszty podatkowe

W określonych przypadkach wydatek sponsoringowy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu firmy korzystające z tej formy reklamy mogą pomniejszyć kwotę należnego podatku. Aby tak się stało, koszty muszą spełniać definicję z art. 22 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym. Wszystko dlatego, że wydatki sponsoringowe nie są zaliczane do negatywnego katalogu kosztów według 23 ust. 1 pkt 11. W celu dokładnej weryfikacji warto skontaktować się z organami podatkowymi. Jeśli jest taka możliwość, warto z niej skorzystać, ponieważ wpłynie to korzystnie na wysokość obciążeń podatkowych.

Wzór umowy sponsoringu

Jeśli chciałbyś zapoznać się z przykładową umową sponsoringu wydarzenia lub w najbliższym czasie zamierzasz podpisać takie porozumienie jako jedna ze stron, pobierz wzór w formacie PDF lub docx. Bez wątpienia pozwoli ci się zorientować, jak wygląda taki dokument i jakie zapisy muszą się w nim znaleźć.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa sponsoringu