Umowa przeniesienia praw do działki jest ważnym elementem procedury zmiany nabywcy praw do niej. Tę kwestię regulują zapisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych art. 41 ust. 1. Dowiedz się więcej i pobierz wzór takiej umowy!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa, którą opiszemy poniżej, daje możliwość przeniesienia przez działkowca prawa do działki na pełnoletnią osobę fizyczną. Zarząd ROD (Rodzinnych Ogrodów Działkowych) nie musi jednak zatwierdzić takiego działania. Może nastąpić odmowa. Zwykle motywowana jest znaczną odległością pomiędzy miejscem zamieszkania kandydata a ogrodem działkowym lub innymi czynnikami określanymi jako ważne powody.

Umowa przeniesienia praw do działki może zostać również odrzucona w wyniku złamania regulaminu ROD przed przystąpieniem o działkę. Co warto wiedzieć o tym dokumencie? Jeśli chcesz znaleźć więcej informacji i pobrać wzór umowy, koniecznie czytaj nasz artykuł!

Umowa o przeniesienie praw do działki ROD

Zanim umowa o przeniesienie praw do działki zostanie spisana, warto powiadomić o tym zamiarze zarząd ROD. Pozwoli to zminimalizować ryzyko odmowy. Pamiętaj, że zarząd rodzinnych ogrodów działkowych podczas podejmowania decyzji będzie opierał swoją decyzję o różne zmienne.

Istotne jest to, w jaki sposób podchodziłeś do regulaminu ROD, ale znaczenie ma także postawa nabywcy. Zarząd ROD może odmówić przeniesienia praw do działki, nawet w sytuacji, gdy pojawiały się różnego rodzaju zapłaty ze strony działkowca.

Kiedy podpisywana jest umowa?

Umowa o przeniesienie praw do działki podpisywana jest po pozytywnym rozpatrzeniu przez zarząd ROD. W umowie muszą się znaleźć informacje dotyczące tego, jakie są prawa i obowiązki wynikające z posiadania praw do działki.

Umowę zawiera się na piśmie – w przeciwnym razie może być uznana za nieważną. Konieczne jest również złożenie na niej podpisów, które zostaną potwierdzone przez notariusza. Zanim umowa zostanie podpisana, zbywca musi przedstawić dokumentację, która potwierdzi posiadanie przez niego praw użytkowania działki.

Umowa o przeniesienie praw do działki – zatwierdzenie umowy przez zarząd

Podpisana umowa o przeniesienie praw do działki powinna zostać przedłożona zarządowi ROD. Konieczny jest również wniosek o jej zatwierdzenie. Jakie informacje powinien zawierać tego typu wniosek? Przede wszystkim musi uwzględniać zapis, który dotyczy kwoty wynagrodzenia za elementy na zbywanej działce:

  • nasadzenia;
  • urządzenia;
  • obiekty.

Wniosek musi zostać zatwierdzony przez zarząd ROD w ciągu 2 miesięcy do daty jego złożenia. W tym czasie musi zapaść decyzja. Informacja o jej wydaniu powinna zostać przedstawiona osobie składającej wniosek w formie pisemnej.

Opłaty na rzecz umowy

Zawarcie umowy dzierżawy działkowej z ROD wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty na rzecz umowy przeniesienia praw do działki. Wysokość takiej opłaty jest zmienna. W większości przypadków należy liczyć się z kosztem oscylującym w granicach około 1 500 zł. Kwota ta obejmuje:

  • opłatę inwestycyjną na rozwój infrastruktury;
  • opłatę ustaloną przez dany Okręg;
  • składkę członkowską.

Dokładne informacje o wysokości opłaty można znaleźć na stronie odpowiedniego zarządu rodzinnych ogrodów działkowych. Zwykle opłatę uiszcza się poprzez przelew na właściwy dla danej organizacji rachunek bankowy.

Oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia praw – ustawa o ROD

Zarząd ROD wydaje Oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, § 72 pkt 3 Statutu PZD oraz Uchwały Zarządu ROD.

Otrzymanie prawa do działki po zmarłej osobie

W przypadku śmierci działkowca może nastąpić przeniesienie prawa do działki. W tym celu należy złożyć wniosek o zatwierdzenie umowy dzierżawy działkowej oraz odpis aktu zgonu. Takie działania należy podjąć w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

Nowy działkowiec zobowiązany jest do przejścia bezpłatnego szkolenia dla kandydatów, które organizowane jest przez odpowiedni Okręgowy Zarząd PZD. Wynika to ze Statutu Polskiego Związku Działkowego § 7 pkt 7. Po zakończeniu takiego szkolenia uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wraz z kserokopią. Co jeszcze warto wiedzieć w kwestii umowy przeniesienia praw do działki po osobie zmarłej?

Prawo do działki po zmarłym małżonku

Jeżeli zmarłym działkowcem był małżonek, to istnieje możliwość otrzymania prawa do działki po zmarłym współmałżonku bez konieczności uiszczania opłaty ogrodowej. Należy dostarczyć oświadczenie woli, które powinno być złożone do 6 miesięcy od śmierci działkowca.

Wówczas nie ma konieczności podpisywania nowej umowy, ponieważ poprzednia jest kontynuowana z małżonkiem zmarłego działkowca. Dzierżawa działkowa przebiega w ten sposób na podstawie oświadczenia wdowy lub wdowca. Podobnie jednak jak w innych przypadkach, zarząd ROD musi podjąć uchwałę o stwierdzeniu nabycia.

Umowa o przeniesienie praw do działki – wzór

Chcesz zapoznać się z umową o przeniesienie praw do działki? Wystarczy, że zupełnie za darmo pobierzesz dostępny u nas wzór! Sprawdź, jak wygląda podstawowa forma takiej umowy.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa przeniesienia praw do działki