Przepisy polskiego prawa nie definiują wprost, jaką umowę można uznać za handlową. W praktyce zatem umowa handlowa to każde porozumienie w zakresie obrotu gospodarczego. Kiedy podpisuje się ten kontrakt i czym on właściwie jest? Sprawdź i pobierz wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa handlowa z powodzeniem może być wykorzystywana do regulowania relacji między różnymi podmiotami. Stronami mogą być zarówno dwa podmioty gospodarcze, jak i podmiot gospodarczy oraz klient indywidualny. Sprawdź, czym dokładnie jest ten kontrakt i dowiedz się, co powinna zawierać jego treść. Pobierz także gotowy wzór przykładowej umowy tego rodzaju.

Umowa handlowa – podstawowa definicja

Umowa handlowa ma szeroką definicję. Nazwać w ten sposób można praktycznie każde porozumienie dotyczące obrotu gospodarczego. Podstawowe znaczenie odnosi się do dwóch kategorii tego typu umów, które wymienimy i opiszemy poniżej. W praktyce to zróżnicowanie jest szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umowa handlowa reguluje m.in. stosunki prawne, które zachodzą przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podstawowe kwestie w zakresie tego kontraktu określone są w Kodeksie cywilnym. Ze względu na to, że umowa tego typu nie została jasno zdefiniowana w żadnym przepisie polskiego prawa, często nazywana jest umową nienazwaną. Oznacza to, że jej treść ustalana jest na zasadzie negocjacji biznesowych pomiędzy stronami. Aby kontrakt nabrał mocy, muszą zostać spełnione tylko podstawowe wymogi formalne.

Rodzaje umów handlowych

Umowy handlowe dzielą się na dwa rodzaje. To:

  • umowa w obrocie profesjonalnym – zawierana przez dwa podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  • umowa w obrocie konsumenckim – zawierana przez przedsiębiorcę i klienta indywidualnego.

Inny podział obejmuje umowy na postawie różnych kryteriów. Tu wyróżnia się kontrakty:

  • w zakresie sprzedaży;
  • pod względem produkcji;
  • pod względem inwestycyjnym.

Jak doprowadzić do zawarcia umowy handlowej?

Umowa zostaje zawarta, jeżeli dwie strony wyrażą chęć porozumienia. Taki kontrakt może mieć formę pisemną, elektroniczną lub ustną. W praktyce rekomenduje się przygotowanie takiej umowy w wersji papierowej, którą podpisze każda ze stron. Dzięki temu będzie mogła być wykorzystywana jako materiał dowodowy. Kontrakt w formie ustnej nie traci swojej ważności, jednak trudniej udowodnić swoją rację w przypadku ewentualnych sporów. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy spór będzie rozstrzygany drogą sądową.

Jak sporządzić umowę i co powinno się znaleźć w treści?

Przede wszystkim umowa powinna dokładnie określać jej przedmiot oraz prawa i obowiązki stron. Podstawowym elementem są informacje o stronach umowy, w tym dokładne dane rejestrowe kontrahentów (i personalne w przypadku obrotu konsumenckiego). Strony mogą być nazywane dowolnie, jednak muszą być określane jednakowo w całym dokumencie. Ponadto zapisy muszą obejmować przedmiot umowy handlowej, istotę towarów, produktów lub usługi, a także ich dokładny opis. Kolejne elementy prawidłowo przygotowanej umowy to:

  • ceny produktów;
  • regulacje dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  • określenie terminu dostarczenia przedmiotu umowy;
  • konsekwencje nieterminowego wykonania zapisów;
  • dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami danej umowy.

Tworząc umowę, należy wyróżnić uprawnienia sprzedawcy i nabywcy, a także zapisy dotyczące rozstrzygania ewentualnych nieporozumień. Te ostatnie muszą wskazywać na właściwy sąd dla danego kontraktu. Inne podstawowe informacje to data i miejsce, w którym została podpisana umowa. Dokument musi regulować również kwestię wypowiedzenia i powinien zawierać postanowienia końcowe. Jednym z nich jest to, że wprowadzanie ewentualnych zmian do zapisów umowy sprzedaży musi zostać przedstawione na piśmie w formie aneksu.

Czy umowa handlowa powinna być przygotowana przez prawnika?

Ze względu na to, że dopuszczalna jest duża swoboda w zakresie konstrukcji i brzmienia umowy, nie musi być ona przygotowywana przez prawnika. To strony decydują o tym, czy przygotują dokument we własnym zakresie, czy skorzystają z usługi zewnętrznej firmy. W przypadku prowadzenia podobnej sprzedaży sprawdzoną praktyką jest stworzenie jednego wzoru umowy, a następnie rozpowszechnianie go wśród innych kontrahentów. Wówczas wystarczy nanosić podstawowe zmiany w umowie handlowej, w tym uzupełniać dane stron, a także inne szczególne zapisy. Szkielet dokumentu pozostaje jednak bez zmian.

Umowa handlowa w przypadku więcej niż dwóch stron

Tego typu kontrakt może być zawierany również przez więcej niż dwie strony. Celem tego typu umowy powinien być rozwój wspólnej działalności gospodarczej. Dokumenty najczęściej zawierane są podmioty gospodarcze, jednak mogą one dotyczyć również osób prywatnych, a w określonych sytuacjach – również całych narodów.

Dlaczego warto zawrzeć taki kontrakt?

Choć umowa nie jest obowiązkowa, to jednak warto ją podpisać. Przede wszystkim chroni interesy obu stron, a także pozwala na ewentualne dociekanie swoich praw przed sądem. W przypadku umowy handlowej chronione są zarówno prawa sprzedającego, jak i kupującego. Kontrakt najczęściej podpisywany jest pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, którym zależy na rozwoju. W przypadku gdy jedna ze stron nie wywiąże się z określonych w umowie zobowiązań, można walczyć o swoje prawa przed sądem. Zanim do tego dojdzie, powinno się spróbować rozwiązać konflikt na drodze polubownej, a o swoim zamiarze poinformować drugą stronę.

Umowa handlowa – wzór

Jak już wiesz, nie ma jednolitego wzoru umowy handlowej. Warto jednak pobrać ten, który jest dostępny u nas. Zapoznaj się ze schematem kontraktu. Mamy nadzieję, że będziesz mógł go wykorzystać w praktyce, nawiązując współpracę!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa handlowa