Leasing to popularna forma finansowania zakupu różnego rodzaju przedmiotów, w tym najczęściej pojazdów, maszyn i urządzeń czy też sprzętu elektronicznego. Obecnie mogą z niego korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni. Czym jest i na czym polega umowa leasingu?

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Klasyfikowana jest jako umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dwoma stronami. To podmiot finansujący zakup przedmiotu leasingu oraz podmiot korzystający z tego finansowania. W dużym skrócie umowa leasingu umożliwia zakup drogiego sprzętu w formie odroczonej płatności, gdzie jej część stanowią wkład własny, raty leasingowe i kwota wykupu. Umowa podlega zapisom Kodeksu cywilnego. Sprawdź, czym dokładnie jest umowa leasingu i co trzeba o niej wiedzieć przed jej podpisaniem.

Czym jest umowa leasingu? Jak z niej skorzystać?

Przepisy prawne dotyczące umowy leasingu znajdują się w art. 7091 Kodeksu cywilnego. Sama umowa to czynność cywilnoprawna. Stronami zawierającymi porozumienie są podmiot finansujący zakup przedmiotu leasingu oraz podmiot korzystający z finansowania. Tym pierwszym jest leasingodawca, a drugim leasingobiorca. Cały proces polega na tym, że firma leasingowa nabywa przedmiot umowy bezpośrednio od dostawcy, a następnie na podstawie określonego wynagrodzenia przekazuje go podmiotowi korzystającemu do użytku.

Gdy dojdzie do zawarcia umowy, to osoba otrzymująca przedmiot zobowiązuje się zapłacić za niego w ratach wynagrodzenie pieniężne. Zobowiązanie podpisuje się na czas oznaczony, przy czym mogą być różne czas trwania leasingu oraz liczba rat leasingu. Podmiot korzystający zobowiązuje się używać rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z dbałością o ich funkcjonalność i stan. Przedmiotem umowy leasingu najczęściej są m.in.:

 • pojazdy;
 • urządzenia;
 • taśmy produkcyjne;
 • nieruchomości;
 • meble biurowe;
 • komputery i inna elektronika biurowa.

W ramach leasingu korzystający zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty równej co najmniej cenie, którą musiał pokryć finansujący. Mówią o tym warunki umowy leasingu.

Rodzaje leasingu

Podstawowy podział obejmuje leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Jaka jest pomiędzy nimi różnica? Przede wszystkim leasing finansowy pozwala na wpisanie dowolnego przedmiotu do rejestru środków trwałych w firmie, a następnie dokonywania amortyzacyjnych odpisów. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacja pozostaje po stronie firmy leasingowej. Niezależnie od formy leasingu, jego koszty można uwzględniać w kosztach uzyskania przychodu włącznie z wydatkami eksploatacyjnymi.

Prawa i obowiązki stron

Zawarcie umowy leasingu nakłada określone prawa i obowiązki na finansującego oraz korzystającego z finansowania. Obowiązki finansującego to m.in. nabycie przedmiotu leasingu od zbywcy i przekazanie go w ręce klienta. Ponadto finansujący zobowiązany jest również to wydania odpisu umowy ze zbywcą, a także innej dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy. Jednocześnie firma leasingowa nabywa prawa, w tym:

 • możliwość pobierania lat leasingowych;
 • naliczanie odsetek za zwłokę w płatności;
 • kontrolowanie sposobu użytkowania przekazanego środka trwałego;
 • obciążanie kosztami windykacyjnymi długu.

Swoje prawa i obowiązki ma również korzystający z leasingu. Główne prawo to możliwość użytkowania przekazanego przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami kontraktu. Obowiązki to:

 • płacenie rat według harmonogramu;
 • użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • utrzymanie przedmiotu w należytym stanie;
 • wykonywanie niezbędnych przeglądów, naprawa i prac serwisowych;
 • podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego;
 • ponoszenie konsekwencji uszkodzenia, utraty lub kradzieży przedmiotu.

Jednocześnie korzystający nie ma prawa dokonywać żadnych zmian w przedmiocie bez wcześniejszego zezwolenia leasingodawcy.

Elementy umowy leasingu

Kodeks cywilny określa, jakie obowiązkowe elementy muszą znaleźć się na umowie leasingu. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • przedmiot leasingu i jego ogólna charakterystyka;
 • dane obu stron umowy;
 • miejscowość i data zawarcie kontraktu;
 • czas trwania umowy i termin przekazania przedmiotu korzystającemu;
 • ogólne zasady i warunki korzystania z przedmiotu;
 • warunki i sposób uiszczania wynagrodzenia;
 • zasady zakończenia umowy;
 • podpisy własnoręczne obu stron.

Co w przypadku wady przedmiotu leasingu?

Czasem dochodzi do sytuacji, w której przedmiot leasingu ma wadę. Wówczas podmiotem odpowiedzialnym jest leasingodawca, którego obowiązkiem jest zadbanie o odpowiedni stan przekazywanego przedmiotu. Jeżeli wystąpią wady, to korzystający może żądać obniżenia wynagrodzenia za czas trwania wad lub nawet wypowiedzieć umowę. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wady wynikają z winy finansującego lub nie zostały przez niego dostrzeżone przed przekazaniem przedmiotu.

Czas trwania umowy

Czas trwania umowy leasingu nie może być krótszy niż 40% okresu amortyzacji danego środka trwałego. Oznacza to, że w przypadku samochodu termin ten wynosi minimum 2 lata. Zgodnie z polskim prawem nie ma dokładnego wskazania maksymalnej długości umowy leasingowej, jednak w praktyce w Polsce zazwyczaj jest to 5 lat.

Wypowiedzenie umowy leasingu

W określonych przypadkach może dojść do rozwiązania umowy leasingu na podstawie wypowiedzenia umowy przez podmiot finansujący. Zazwyczaj dochodzi do tego w sytuacji, gdy przedmiot użytkowany jest niezgodnie z jego przeznaczeniem lub leasingobiorca unika płatności obowiązkowych rat. Jeżeli dojdzie do wypowiedzenia umowy leasingu z powodu obciążającego korzystającego, to musi on pokryć całość zobowiązań związanych z umową. Do tego mogą dojść kary umowne oraz dodatkowe prowizje. Tak samo wygląda to w sytuacji, kiedy na przedterminowe odstąpienie od kontraktu zdecyduje się leasingobiorca.

Podstawowe przyczyny wypowiedzenia umowy przez leasingodawcę to m.in.:

 • brak płatności rat;
 • korzystanie z przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • zaniechanie wykonywania obowiązkowych napraw, serwisów i konserwacji;
 • dokonanie zmian w przedmiocie bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia;
 • udostępnianie przedmiotu osobom trzecim bez pozwolenia leasingodawcy.

Wygaśnięcie umowy leasingu następuje również w momencie, gdy przedmiot leasingu ulegnie szkodzie całkowitej, zostanie utracony lub ukradziony. W określonych przypadkach możliwa jest cesja leasingu. Aby do niej doszło, korzystający musi otrzymać pisemną zgodę na przeniesienie umowy na inny podmiot. Następnie ten kontynuuje użytkowanie przedmiotu i jego spłacanie zgodnie z wcześniejszymi warunkami, a po zakończeniu kontraktu prawo własności przedmiotu leasingu przechodzi na nowy podmiot.

Zakończenie umowy leasingu

Zakończenie umowy leasingu następuje po upływie okresu jej obowiązywania. Dochodzi do tego w sytuacji, gdy korzystający uiścił całe wynagrodzenie i nabywa prawo własności do przedmiotu. Może również zrezygnować z jego wykupu. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, na podstawie wypowiedzenia, czy też wygasnąć wskutek kradzieży. Przed jej podpisaniem warto zapoznać się dokładnie z jej zapisami, a ewentualne wątpliwości skonsultować z prawnikiem.

Umowa leasingu – wzór

Szukasz instrukcji, jak stworzyć umowę leasingu? Pobierz darmowy PDF ze wzorem umowy, który dla ciebie przygotowaliśmy!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa leasingu