Tematem naszego tekstu będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Podlega ona pod art. 180 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 wraz z późniejszymi poprawkami. Kto jest stroną umowy? Dowiedz się więcej i pobierz wzór umowy!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Sprzedaż lub nabycie nieruchomości można poprowadzić we własnym zakresie lub zdecydować się na współpracę z zewnętrznym podmiotem. Możesz skorzystać z pomocy biura nieruchomości lub nawiązać współpracę z indywidualnym pośrednikiem.

Zanim dojdzie do zawarcia umowy pośrednictwa, dowiedz się, co powinna zawierać, jakie są możliwości rozliczenia wynagrodzenia z pośrednikiem oraz na co warto uważać. W artykule udostępniamy wzór w PDF, abyś mógł zapoznać się ze schematem takiego dokumentu.

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości – czym jest?

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami to dokument, który reguluje zakres współpracy pomiędzy pośrednikiem oraz kupcem lub sprzedawcą mieszkania. Dokument należy podpisać w formie papierowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. W związku z tym umowy zawierane telefonicznie lub ustnie nie są dopuszczalne przez przepisy polskiego prawa.

Aktualnie jako forma potwierdzenia dopuszczalne są kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis własnoręczny. Właściciel nieruchomości może korzystać z usług różnych pośredników, aby sprzedać nieruchomość. To tzw. umowa otwarta. Można również podpisać umowę pośrednictwa na wyłączność. Dokumenty te podlegają pod przepisy Kodeksu cywilnego i nie mogą przekraczać granic w nich zawartych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować swój przypadek ze specjalistą.

Umowa na wyłączność – na czym polega?

Szczególną formą współpracy jest podpisywanie umowy na wyłączność. Dokument ten określa szczegółowy zakres współpracy pomiędzy stronami. Konsument, czyli osoba korzystająca z usług pośrednika, musi mieć pewność, że ten poinformował ją o ograniczeniach z tym związanych. Umowy pośrednictwa na wyłączność są jak najbardziej zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami, a nawet rekomendowane przez stowarzyszenia branżowe.

Tego typu umowa należy do często spotykanych na rynku. Wszystko dlatego, że dodatkowo mobilizuje pośrednika do aktywnego działania z jak najlepszym skutkiem. Sprzedający musi mieć jednak na uwadze, że wówczas prowizja należy się pośrednikowi niezależnie od tego, czy był zaangażowany w sprzedaż, czy to konsument przeprowadził ją we własnym zakresie.

Co powinna zawierać treść umowy pośrednictwa?

Szczegółowy zakres elementów niezbędnych w treści umowy pośrednictwa znajduje się w art. 179 b oraz 180 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. Umowa musi w klarowny sposób określać:

 • strony umowy wraz z ich danymi;
 • zakres czynności wykonywanych przez pośrednika;
 • wysokość należnego wynagrodzenia przysługującego pośrednikowi za świadczenie usług;
 • datę i miejsca podpisania umowy;
 • postanowienia końcowe, w tym określenie sposobu rozliczenia, prawa odstąpienia od umowy, wypowiedzenia jej, a także rozwiązywania ewentualnych sporów;

Porozumienie zostaje zatwierdzone podpisami stron.

Zapis o prowizji w umowie pośrednictwa

Standardowym rozwiązaniem jest prowizja, która stanowi określony procent od wartości nieruchomości, za którą została ona sprzedana. To sprawia, że pośrednikowi zależy na jak najkorzystniejszym sprzedaniu twojej nieruchomości, ponieważ bezpośrednio przekłada się to na jego wynagrodzenie.

Obowiązek zapłaty prowizji wynika bezpośrednio z przepisów ustawy, które wskazuje na odpłatny charakter pracy pośrednika. Do rozliczenia umowy pośrednictwa dochodzi wtedy, gdy transakcja sprzedaży mieszkania lub domu została zakończona, a właściciel nieruchomości otrzymał pieniądze. Wysokość wynagrodzenia dla pośrednika ustalana jest indywidualnie, co wynika z zasady swobody umów.

Kim jest pośrednik nieruchomości?

Zgodnie z polskim prawem pośrednik w sprzedaży nieruchomości to osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w określonym zakresie. Na co dzień musi się zajmować obrotem nieruchomościami i jest to uregulowane we wspomnianej wcześniej ustawie. Do wykonywania zawodu pośrednika nie jest niezbędna licencja. Do podstawowych obowiązków takiej osoby należy wykonywanie czynności, które prowadzą do zawarcia umów:

 • nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
 • umowy najmu, dzierżawy nieruchomości lub ich części;
 • innych, w których przedmiotem są prawa do części lub całości nieruchomości.

Zawód jest ogólnie dostępny, zatem do jego wykonywania nie jest niezbędna profesjonalna licencja. Można jednak ją uzyskać. Jej posiadanie wskazuje na to, że dany pośrednik zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami zrzeszającej go organizacji. Zgodnie z przepisami pośrednik powinien ubezpieczyć firmę od odpowiedzialności cywilnej za szkody.

W praktyce jednak prawnie wciąż nie uregulowano ewentualnych sankcji za brak obowiązkowego OC. Mimo wszystko wszyscy renomowani pośrednicy mają ubezpieczenie, dlatego warto ten aspekt sprawdzić. Brak ubezpieczenia może powodować komplikacje w sytuacji, gdy pośrednik nie będzie wywiązywał się z postanowień umowy pośrednictwa lub z jego winy wystąpią szkody.

Do jakich informacji ma dostęp pośrednik?

Do starannego działania i wykonywania umowy pośrednik potrzebuje szeregu informacji. Oznacza to w praktyce, że zgodnie z prawem i na podstawie podpisanej umowy może otrzymać dostęp do takich danych, jak:

 • kataster nieruchomości;
 • księgi wieczyste;
 • rejestr cen nieruchomości;
 • ewidencja sieci uzbrojenia terenu;
 • plany miejscowe;
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • tabele i maty taksacyjne.

Obowiązki pośrednika

Podstawowym obowiązkiem pośrednika jest należyta realizacja umowy pośrednictwa zawartej z właścicielem nieruchomości. Ma on doprowadzić do przeniesienia własności nieruchomości na kupującego, który uiści wynagrodzenie satysfakcjonujące dotychczasowego właściciela.

Zanim konsument zdecyduje się na podpisanie takiej umowy, musi otrzymać od pośrednika wszelkie niezbędne informacje. W ramach zakresu czynności wykonywanych przez osoby świadczące usługi pośrednictwa nieruchomości znajdują się m.in.:

 • przygotowywanie ogłoszeń i znalezienie kupca;
 • pokazywanie zainteresowanym nieruchomości;
 • negocjowanie ceny nieruchomości;
 • reprezentowanie właściciela w kontaktach z innymi stronami;
 • finalizacja umowy.

Umowa pośrednictwa do pobrania u nas

Wiesz już więcej na temat tego rodzaju dokumentu i samej funkcji pośrednika. Aby jeszcze lepiej zgłębić temat i przygotować się na ewentualne podpisanie umowy pośrednictwa, pobierz dostępny u nas wzór w formacie PDF lub docx.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa pośrednictwa