Umowa komisowa zawierana jest pomiędzy komisantem a komitentem. Ten pierwszy jest osobą przyjmującą zlecenie, która zobowiązuje się do sprzedaży samochodu komitenta. Jak wygląda umowa komisu i co warto o niej wiedzieć? Sprawdź i pobierz gotowy wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Komisant to osoba, która przyjmuje do komisu i zobowiązuje się sprzedać samochód. Komitent to z kolei osoba zlecająca transakcję. Pojazd sprzedawany jest na rachunek zlecającego, jednak transakcję prowadzi się imieniu osoby przyjmującej zlecenie. Przedmiotem umowy komisowej zazwyczaj są pojazdy, jednak może ona dotyczyć również innych ruchomości. Rozliczenie pomiędzy stronami umowy ma postać prowizji. Co jeszcze warto wiedzieć o tym rodzaju dokumentu? Przeczytaj tekst i zobacz przygotowany przez nas wzór!

Umowa komisowa – czym dokładnie jest?

Strony mają dużą swobodę w zakresie określania treści dokumentu, jednak zapisy muszą mieścić się w granicach regulowanych przez przepisy Kodeksu cywilnego. Umowa komisowa jest szczególna, ponieważ właściciel określonego dobra oddaje je w obce ręce, jednak nie traci przy tym prawa własności. Osoba przyjmująca do komisu samochód lub inny przedmiot zobowiązuje się do jego sprzedaży za cenę satysfakcjonującą właściciela. W związku z tym osoba prowadząca komis występuje w całej transakcji w roli pośrednika, który sprzedaje na rachunek zlecającego, jednak we własnym imieniu. Wynagrodzenie dla właściciela komisu stanowi prowizja, której jest indywidualnie ustalana przez obie strony. Umowa może mieć formę:

 • pisemną;
 • ustną;
 • elektroniczną.

Zazwyczaj strony decydują się jednak na zawarcie takiej umowy na piśmie, dzięki czemu może stanowić cenny materiał dowodowy w przypadku ewentualnego sporu i przewodu sądowego.

Co powinno znaleźć się w treści umowy?

Charakter umowy oraz jej podstawowe elementy określone są w artykułach Kodeksu cywilnego (od 765 do 773). Zazwyczaj właściciel komisu nie kupuje samochodu lub innego dobra, a tylko bierze je w przechowanie. Rzadko zdarza się, że komisant nabywa na własność rzeczy i następnie je sprzedaje. Wówczas nie mamy do czynienia z umową komisu, ale z klasyczną umową sprzedaży. Po przyjęciu dobra sprzedawca zobowiązuje się do oferowania auta potencjalnym klientom i do sprzedaży za cenę zapisaną w umowie. W związku z tym w treści dokumentu powinny znaleźć się takie elementy, jak:

 • dane sprzedawcy auta (właściciela rzeczy);
 • dane komisanta;
 • informacje o przedmiocie umowy (np. marka auta, rok produkcji, stan techniczny, numer nadwozia, numer silnika, znaki szczególne);
 • cena minimalna i rynkowa wartość przedmiotu umowy;
 • czas trwania umowy;
 • miejsce i data podpisania;
 • data wstawienia samochodu do komisu;
 • postanowienia ogólne (w tym m.in.: rozwiązywanie ewentualnych sporów, prawa i obowiązki stron, zakres odpowiedzialności).

Obie strony muszą ustalić cenę, za którą rzecz może zostać sprzedana.

Strony umowy komisowej. Kim są komisant i komitent?

Komisant i komitent to strony umowy komisowej. Komisant prowadzi komis i przyjmuje na przechowanie towar. Komitent to zaś osoba zlecająca sprzedaż auta, które stanowi jej własność. Obie strony mają jeden cel, czyli sprzedanie przedmiotu umowy (np. samochodu) za cenę podaną w treści dokumentu. Oczywiście zadaniem komisanta jest uzyskanie jak najwyższej kwoty. Dopiero skuteczne wykonanie umowy uprawnia wykonującego zlecenie do otrzymania swojej części wynagrodzenia, które stanowi prowizja od sprzedaży. Standardowo im wyższą cenę sprzedaży osiągnie, tym więcej zarobi. Umowa wygasa wówczas, gdy rzecz zostanie sprzedana.

Prawa i obowiązki stron umowy komisowej

Komitent zobowiązuje się do zapłaty komisantowi określonej prowizji po wykonaniu przez niego zadania. Zgodnie z przepisami osoba prowadząca komis ma prawo żądać zapłaty prowizji również wtedy, gdy nie doszło do podpisania umowy kupna z potencjalnym nabywcą rzeczy, a przyczyny tego leżą po stronie komitenta. Mówi o tym art. 772 kc. Taka sytuacja występuje m.in. podczas nieuzasadnionego odwołania umowy zlecenia przez komitenta. Jak mówi art. 773 kc, istnieje również ustawowe prawo zastawu na rzeczach będących przedmiotem komisu. Osoba prowadząca komis ma za zadanie dokonania sprzedaży auta lub innej rzeczy z zyskiem. Kupiec może się targować, jednak komisant nie może zejść poniżej ceny minimalnej zapisanej w umowie.

Odpowiedzialność komisanta i komitenta

Jednocześnie po sprzedaży to komisant odpowiada za ewentualne wady. Oznacza to, że jego zadaniem jest dokładna jej weryfikacja, zanim pojawi się kupiec i nabędzie przedmiot umowy. Po podpisaniu umowy sprzedaży i jej rozliczeniu wykonujący ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi pojazd, umowę, a także kluczyki i niezbędną dokumentację. Główne obowiązki komitenta to dokładne przedstawienie stanu technicznego pojazdu przekazywanego do komisu, a także wykonywanie działań, które mogą przyspieszyć jego sprzedaż. Jednocześnie osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za wady ukryte rzeczy, a także uchybienia, o których nie poinformowała komisanta. To działanie w złej wierze na niekorzyść pośrednika oraz potencjalnego nabywcy.

Jak ustalana jest prowizja?

W zakresie tego typu porozumienia obowiązuje zasada swobody umów. Oznacza to, że strony mają dużą dowolność w zakresie ustalania zapłaty za wykonanie usługi. Standardem jest jednak procentowa stawka od kwoty, za jaką auto zostanie sprzedane. Dodatkowe zyski mogą obowiązywać w przypadku uzyskania przez handlarza nadwyżki. Wypłata prowizji następuje dopiero po wydaniu rzeczy. Zapłata stanowi jednocześnie zakończenie umowy komisowej.

Czas trwania umowy komisowej

Umowa może być zawierana na czas określony lub nieokreślony. Jeśli auto nie zostanie sprzedane w oznaczonym czasie, to umowa wygasa zgodnie z treścią dokumentu. Obie strony mają również prawo do jej wypowiedzenia, szczególnie w przypadku, gdy na jaw wyjdą wady i usterki auta lub komitent nie wypełni swoich obowiązków, lub utrudnia sprzedaż. Komisant ma prawo oddać pojazd właścicielowi. Jeżeli komitent nie odbierze go w określonym czasie, umowa komisowa przestaje obowiązywać i auto znów znajduje się we władaniu dotychczasowego właściciela.

Pobierz wzór umowy komisowej!

Wzór umowy komisowej pobierzesz u nas w formatach PDF lub docx i będziesz miał możliwość dokonać modyfikacji jego treści. Dzięki temu zapoznasz się z jej kształtem i nie będziesz miał wątpliwości przy ewentualnym podpisywaniu wiążącego dokumentu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa komisowa