Przekonaj się, jak wygląda świadczenie emerytalne 2023. Poznaj najważniejsze zasady dotyczące ich przyznawania. Dowiedz się, czy przysługuje ci tego typu wsparcie.

Jak będzie funkcjonować świadczenie przedemerytalne 2023? W jakiej wysokości będą one wypłacane? I kto może na nie właściwie liczyć? Te i inne pytania z pewnością są bardzo ważne dla wszystkich osób, które myślą o pobieraniu tego rodzaju wsparcia. Jeżeli jesteś właśnie taką osobą, warto abyś zapoznał się z najważniejszymi faktami dotyczącymi świadczeń przedemerytalnych 2023. Dowiedz się, jak funkcjonują i czy coś zmieniło się w tym roku w kwestii wypłat tychże świadczeń.

Świadczenie przedemerytalne 2023 – podstawa prawna

Zacznijmy od kwestii podstawy prawnej, która reguluje funkcjonowanie i wypłaty świadczeń emerytalnych. 2022 rok nie przyniósł żadnych spektakularnych nowelizacji prawa w tym względzie. Oznacza to, że tą podstawą prawną dalej pozostaje Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, która została przegłosowana przez Sejm pod koniec kwietnia 2004 roku.

To właśnie w tej ustawie znajdują się wszystkie wytyczne, które dotyczą takich kwestii jak zasady przyznawania świadczenia przedemerytalnego 2022 jak i jego wypłat. W ustawie określone zostały także zasady, według których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przejmować wypłaty świadczeń. W ustawie podkreślono także warunki, wedle których przyznawane jest świadczenie.

Świadczenie przedemerytalne 2023 – warunki

Jakie to warunki? Kto może liczyć na świadczenie przedemerytalne 2023? Przekonajmy się. Co niezwykle istotne, nie można otrzymać tego rodzaju wsparcia bezpośrednio po odejściu z danej pracy. Najpierw należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w danym urzędzie pracy. Jeżeli odnajdziesz właściwy dla siebie powiatowy urząd pracy i się zarejestrujesz jako bezrobotny, w dalszej kolejności musisz pamiętać o spełnieniu szeregu konkretnych warunków.

Zobacz także  Minimalna stawka godzinowa [cnt-year] – brutto i netto. Minimalne wynagrodzenie dla umowy zlecenie

Po pierwsze, w trakcie pobierania świadczenia musisz być ciągle zarejestrowany jako osoba bezrobotna. W przeciwnym wypadku prawa do świadczenia zostaną wstrzymane. Po drugie, świadczenie może być wypłacane osobie, która pobierała wcześniej zasiłek dla bezrobotnych przez przynajmniej sto osiemdziesiąt dni.

Ważny jest także fakt, że osoba, o której tu mowa, w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie mogła w sposób nieuzasadniony odrzucić oferty pracy zarobkowej lub stałego zatrudnienia. Jeżeli taka odmowa z jej strony miała miejsce, może to być przesłanka do utraty prawa do świadczenie przedemerytalnego 2023.

Świadczenie przedemerytalne 2023 – co należy zrobić?

Jakie są dalsze warunki, które trzeba spełnić oraz działania, jakie należy podjąć, aby móc uzyskać świadczenie przedemerytalne 2022? Przede wszystkim należy złoży stosowny wniosek w terminie, który nie przekroczy 30 dni od momentu, w którym powiatowy urząd pracy wyda danej osobie dokument poświadczający pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez sto osiemdziesiąt dni.

Wniosek należy także złożyć po maksymalnie trzydziestu dniach od momentu ustania zatrudnienia. Niezależnie od tego czy mowa jest o pracy etatowej, robotach publicznych czy przykładowo pracach interwencyjnych. Mowa tu o sytuacji, w której dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych, wykonywała jakąś pracę zarobkową i zostało to zakończone po tym, jak upłynął okres stu osiemdziesięciu dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie przedemerytalne 2023 – ile wynosi?

Ile jednak dokładnie wynosi świadczenie przedemerytalne? 2023 rok przewiduje stawkę świadczenia wynoszącą dokładnie 1350,70 zł brutto. To stawka, która obowiązuje dokładnie od 1 marca 2022 roku. Oznacza to, że wypłata świadczenia na rękę wyniesie dokładnie 1060,62 zł.

To więcej niż w roku poprzednim, kiedy to od marca 2021 roku do końca lutego roku następnego wysokość świadczenia była równa 1262,34 zł brutto. Ta różnica wynika z faktu waloryzacji omawianej tu formy wsparcia. Podlega ono bowiem podobnej waloryzacji jak na przykład emerytury czy renty.

Zobacz także  Ważne oświadczenie pracownika – PIT-2 w [cnt-year] roku. Czy Polski Ład coś zmieni?

Waloryzacja ta jest dokonywana według terminów i zasad, które zostały zapisane w ustawie emerytalnej. Co również jest warte podkreślenia, to fakt, że w przypadku osiągania dochodów z tytułu pracy przez osobę pobierającą świadczenie może ono zostać zmniejszone lub nawet zawieszone.

Wszystko zależy od wysokości tychże dochodów. Pobierający świadczenie ma obowiązek poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o fakcie zawarcia umowy, która została objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. A tym samym taka umowa wpływa na potencjalne zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Inne istotne warunki, o których warto pamiętać

Istnieją jeszcze inne warunki, które muszą zostać spełnione, aby świadczenie przedemerytalne 2022 mogło zostać przyznane. Wniosek o to świadczenie musi zostać złożony przez dokładnie tę samą osobę, która ubiega się o opisywaną tu formę wsparcia. Wniosek ten należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Ponadto osoba, która ubiega się o świadczenie, musi mieć ukończone pięćdziesiąt sześć lat (w przypadku kobiet) lub sześćdziesiąt jeden lat (w przypadku mężczyzn). Mowa tu o wieku do momentu rozwiązania stosunku pracy. Należy także legitymować się dwudziestoletnim lub dwudziestopięcioletnim stażem pracy (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn).

Może się także zdarzyć, że zasiłek przedemerytalny 2023 będzie mogło zostać przyznane kobietom w wieku pięćdziesięciu pięciu lat oraz mężczyznom w wieku sześćdziesięciu lat. W takim układzie okresy składkowe i nieskładkowe muszą się jednak kumulować do wartości trzydziestu lat dla kobiet i trzydziestu pięciu lat dla mężczyzn. Jeżeli zaś staż pracy wynosi trzydzieści pięć lat dla kobiet i czterdzieści dla mężczyzn, świadczenie można otrzymać bez względu na wiek.

Świadczenie przedemerytalne a dodatkowa praca

Jak dokładnie przedstawia się kwestia dodatkowej pracy w przypadku pobierania świadczenia przedemerytalnego 2022? Czy praca jest wykluczona? Niekoniecznie. Jednak nie jest to prosta kwestia.

Zobacz także  Urlop tacierzyński [cnt-year] – czym jest urlop rodzicielski dla ojca i komu przysługuje urlop ojcowski?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że osoba pobierające omawiany tu rodzaj wsparcia może legitymować się przychodem, który wynosi nie więcej niż dwadzieścia pięć procent przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Tym samym zasadom podlega nie tylko praca zarobkowa w jakimś przedsiębiorstwie, ale także praca w gospodarstwie rolnym rodziców.

Co za tym idzie, praca na pełen etat niejako w naturalny sposób wyklucza pobieranie świadczenia. Również praca na pół etatu może sprawić, że przychody danej osoby będą zbyt wysokie. Co ciekawe, prawo nie zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pobierania wiadomego dodatku. Jednak tu obowiązuje identyczna zasada co przy innych źródłach przychodów – przychód nie może być zbyt wysoki.

Świadczenie przedemerytalne 2023 – podsumowanie

Jak widzisz, świadczenie tu omawiane jest obwarowane różnymi regułami, których trzeba przestrzegać i wyjątkami, o których trzeba pamiętać. Aby dostać owo świadczenie, trzeba legitymować się odpowiednim stażem pracy i sytuacją zawodową. Jednak jeżeli spełniasz wszystkie te warunki, możesz wystąpić o świadczenie. Jest to rzecz powszechna podobnie, jak choćby prawo do renty z ramienia ZUS. Pamiętaj jednak o wszystkich wymienionych wyżej wytycznych. 

świadczenie przedemerytalne 2022