Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jesteś zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Skąd wziąć dane niezbędne do wypełnienia deklaracji? Znajdziesz je w PIT-11 – formularzu, który otrzymasz od pracodawcy.

Z PIT-11 na pewno miałeś do czynienia, jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. To ważny dokument, na podstawie którego rozliczysz się z podatku dochodowego. Otrzymałeś od pracodawcy PIT-11 i nie wiesz, co dalej? Przeczytaj nasz poradnik, aby mieć pewność, że prawidłowo wyliczysz kwotę podatku.

Kiedy pracodawca lub inny podmiot wystawia PIT-11?

Przepisy Ministerstwa Finansów dokładnie określają, kto jest zobowiązany do wystawiania deklaracji PIT-11 i przekazywania ich podatnikom. Są to m.in. następujące podmioty:

 • zakłady pracy zatrudniające osoby na podstawie umów o pracę lub cywilnoprawnych;
 • organy rentowe, np. ZUS, KRUS;
 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (np. spółki z o.o., spółki akcyjne);
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wypłacające świadczenia z tytułu praw majątkowych;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wypłacające renty i emerytury z zagranicy;
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy itp., wypłacające stypendia naukowe.

W ustawie o podatku PIT są wymienione także inne podmioty, są to jednak dość rzadko występujące przypadki.

Oprócz wystawienia deklaracji PIT-11 konieczne jest także przesłanie jej do urzędu skarbowego. Procedura przesyłania jest różna, w zależności od tego, kto jest płatnikiem:

 • jeśli jest to osoba fizyczna, deklarację może przesłać w formie elektronicznej, podpisując ją 5 danymi autoryzacyjnymi (numerem PESEL lub NIP, imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, kwotą przychodu);
 • w przypadku innych płatników wymagane jest złożenie e-podpisu.

Płatnik a podatnik – podstawowe różnice

Aby lepiej zrozumieć, kto ma obowiązek wystawiania deklaracji PIT-11, konieczne jest wyjaśnienie różnic pomiędzy płatnikiem a podatnikiem. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub współpracujesz na podstawie umów cywilnoprawnych, nie opłacasz zaliczek na podatek dochodowy samodzielnie. Robi to za ciebie twój pracodawca lub zleceniodawca. Zaliczka na podatek dochodowy jest uwzględniona w twoim wynagrodzeniu brutto i potrącana co miesiąc z tej kwoty.

Podmioty, które obliczają, pobierają i płacą zaliczki na podatek w imieniu innych osób, są nazywane płatnikami. Nie jest zatem płatnikiem osoba, która dokonuje wpłat sama za siebie, np. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Co ważne, płatnikami zobowiązanymi do wystawiania formularza PIT-11 są jedynie podmioty podlegające polskiemu prawu – prowadzące działalność na terenie Polski, posiadające w naszym kraju siedzibę, oddział lub zakład.

Czym różni się druk PIT-11 od PIT-37?

Wypełniony formularz PIT-11 jest niezbędny do tego, by rozliczyć podatek na deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Oba dokumenty zawierają podobne informacje – dane podatnika i płatnika, wysokość uzyskanego przychodu i dochodu, koszty uzyskania przychodu i wyliczoną kwotę podatku. Jeśli jesteś zatrudniony u tylko jednego pracodawcy, dane te będą się pokrywały.

Pamiętaj jednak, że otrzymanie od pracodawcy lub zleceniodawcy formularza PIT-11 nie oznacza, że twój podatek dochodowy został już rozliczony. PIT-11 i PIT-37 lub PIT-36 wyglądają podobnie, ale ich funkcja jest zupełnie inna.

Czym jest PIT-11a lub PIT-40a wystawiany przez organ rentowy?

PIT-11a to szczególny rodzaj deklaracji PIT-11. Wystawiają ją organy rentowe, odpowiedzialne za wypłacanie świadczeń – rent, emerytur i zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Z tego względu PIT-11a określa się często nazwą „PIT emeryta”. W formularzu znajdują się informacje o dochodach, a także o potrąconych zaliczkach na podatek i kwotach składki zdrowotnej.

Osoby pobierające rentę, emeryturę lub zasiłki mogą otrzymać deklarację w dwóch formach – PIT-11a lub PIT-40a (sporządza się je na takim samym formularzu, skreślając jedynie w nagłówku zbędną nazwę).

W przypadku otrzymania od organu rentowego deklaracji PIT-11a konieczne jest przeniesienie informacji z odpowiedniej sekcji na formularz PIT-36 lub PIT-37 i złożenie zeznania podatkowego. Jeśli emeryt lub rencista otrzymuje PIT-40a, oznacza to, że nie musi już nic więcej robić – jego zeznanie trafi automatycznie do urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy podatnik chce skorzystać z ulgi, przekazać 1% organizacji pożytku publicznego lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Jakie informacje znajdują się na deklaracji PIT-11?

PIT-11 to informacja na temat przychodów, dochodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy u danego pracodawcy lub zleceniodawcy. Na formularzu zamieszcza się następujące dane:

 • miejsce składania informacji, czyli odpowiedni urząd skarbowy;
 • dane identyfikacyjne płatnika;
 • dane identyfikacyjne i miejsce zamieszkania podatnika;
 • przychody podatnika z wyszczególnieniem źródeł przychodów – pracy, umów o dzieło lub zlecenia, działalności wykonywanej osobiście i innych;
 • koszty uzyskania przychodów;
 • dochody, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów;
 • wysokość potrąconych zaliczek na podatek dochodowy;
 • wysokość potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak wystawić i rozliczyć PIT-11 – najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób płatnik wystawia PIT-11?

Najłatwiejszym sposobem jest wystawienie i przesłanie PIT-11 online, za pomocą programu E-deklaracje. Przedsiębiorcy mogą także korzystać z komercyjnych programów do wystawiania deklaracji. Takie programy mają często możliwość automatycznego przesyłania PIT-u do programu E-deklaracje – dzięki temu możesz łatwo rozliczyć PIT w formie elektronicznej. Są także zintegrowane z popularnymi programami księgowymi i kadrowymi, co ułatwia wypełnianie druku.

Do kiedy pracodawca musi wystawić PIT-11?

Płatnik ma obowiązek dostarczyć PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia. Czas na przekazanie PIT-11 podatnikowi jest dłuższy – termin mija 28 lub 29 lutego. W praktyce z punktu widzenia podatników im wcześniej zostanie wystawiona i wysłana lub przekazana dokument, tym lepiej. Dzięki temu mogą oni szybciej rozliczyć się z podatku i otrzymać ewentualny zwrot nadpłaty.

Jak rozliczyć się z podatku na podstawie PIT-11?

PIT-11 zawiera wszystkie informacje niezbędne do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Takie zeznanie składa się najczęściej na formularzu:

 • PIT-37 – w przypadku osób, które uzyskały przychody za pośrednictwem płatnika, ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na zasadach ogólnych (w uproszczeniu dotyczy to osób zatrudnionych na etacie lub w ramach umów cywilnoprawnych, a także emerytów, rencistów, osób korzystających z zasiłków, pobierających stypendia, uzyskujących przychody w ramach działalności wykonywanej osobiście lub na podstawie praw autorskich);
 • PIT-36 – w przypadku osób, które uzyskały także inne przychody, np. w ramach własnej działalności gospodarczej czy pracy za granicą.

Dane z PIT-11 przenosi się na PIT-36 lub PIT-37 bardzo łatwo. Kluczowe są tu informacje z części D, dotyczące wysokości przychodów, dochodów, kosztów uzyskania przychodu i zaliczki na podatek. Jeśli otrzymywałeś wynagrodzenie tylko z jednego źródła, wystarczy przepisać te dane. W przypadku, gdy pracowałeś lub wykonywałeś zlecenia w kilku miejscach, kwoty należy zsumować.

Obecnie najwygodniej jest rozliczyć PIT-11 w programie E-deklaracje. Wówczas nie musisz przepisywać informacji PIT-11 w odpowiednie miejsca – aplikacja zrobi to za ciebie.

W PIT-11 znajdują się błędy. Co zrobić w takiej sytuacji?

Za prawidłowe wystawienie druków PIT-11 odpowiedzialny jest płatnik. W takiej sytuacji PIT-11 należy więc zgłosić do poprawy swojemu zleceniodawcy, pracodawcy lub innemu podmiotowi, który go wystawiał. Wówczas powinien on wysłać skorygowany dokument.

Czy w przypadku pracy w kilku miejscach otrzymuje się więcej deklaracji PIT-11?

Jeśli uzyskujesz przychody z kilku źródeł, twój PIT roczny powinien to uwzględniać. Wówczas otrzymujesz PIT-11 od każdego z płatników osobno. W takich sytuacjach należy wstrzymać się z wypełnianiem i wysyłką deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-37 do czasu, gdy otrzymasz wszystkie niezbędne druki.

Czy PIT-11 trzeba drukować?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca lub inny płatnik przekazuje PIT-11, PIT-8c , PIT-R lub PIT-8AR przekazuje podatnikowi w wybranej przez siebie formie. Może wysłać PIT-11 online pocztą elektroniczną, możliwe jest także wypełnienie druku PIT-11 w programie i wydrukowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wypełnić PIT-11 ręcznie. W formie papierowej wręcza się dokument podatnikowi osobiście lub przesyła pocztą (np. gdy pracownik jest na zwolnieniu lub nie pracuje już w firmie).

Dostałeś PIT-11 od pracodawcy? Dzięki naszym wskazówkom będziesz wiedzieć, jak prawidłowo wykorzystać go do rozliczenia podatku!

Archiwum: lipiec 2022
pit 11