Wiele przedsiębiorców obserwuje na bieżąco pakiety programów oferujących dotacje, dzięki którym można pozyskać dodatkowe środki na rozwój firmy. Jakie dofinansowanie 2023 warto mieć na uwadze?

Podpowiadamy, gdzie szukać informacji o bieżących programach dofinansowania i jak sprawdzić, czy spełniamy warunki naboru. Najważniejszymi dofinansowaniami dla osób fizycznych w 2023 roku będą z pewnością możliwości otrzymania dotacji na prace termomodernizacyjne budynku, opisane niżej w ramach programu Czyste Powietrze. Istnieje jednak wiele funduszów przeznaczonych bezpośrednio dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie 2023

Środki pochodzące z programów rządowych, Funduszy Europejskich i Funduszy Norweskich to świetna okazja na to, aby pozyskać dodatkowe koszty na rozwój przedsiębiorstwa. Wsparcie w postaci dodatkowych finansów może przydać się również po trudnych kilku latach związanych z epidemią koronawirusa.

Najlepszym miejscem, aby szukać informacji o bieżących możliwościach na dofinansowanie 2023, są strony Funduszy Unijnych, Banku Gospodarki Krajowej (BGK) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pakiety pomocowe dostępne dla przedsiębiorców to między innymi:

 • Platformy Startowe;
 • Granty na Eurogranty;
 • Internacjonalizacja MŚP;
 • Nowy Start;
 • Sukcesja w firmach rodzinnych;
 • Dostępność szansą na rozwój;
 • Kompetencje dla sektorów.

Platformy Startowe

Program Platformy Startowe dedykowany jest nowym i doświadczonym przedsiębiorcom, którzy mają pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę. W tym przypadku dofinansowanie 2023 może wynieść nawet 1 mln złotych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej rekomendacji przez menedżer inkubacji. Głównym celem w tym przypadku jest dalszy rozwój innowacyjnych firm w Polsce Wschodniej.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy pomysłodawca będący właścicielem działalności gospodarczej zarejestrowanej w jednym z województw Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Wymogiem skorzystania z programu jest zarejestrowanie się w partnerskim programie inkubacji. Nabór prowadzony jest do 15 stycznia 2023 roku.

Nowy Start

Program Nowy Start oferuje dofinansowania wspierające przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą pomimo wcześniejszego niepowodzenia. Otrzymaną dotację można przeznaczyć na ponowny rozwój biznesu, w tym:

 • analizę przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w celu uniknięcia podobnego błędu;
 • adaptację do uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji;
 • przeszkolenie zatrudnionych pracowników i zwiększenie wynagrodzenia;
 • zmniejszenie braków kadrowych.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców takich jak:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy.

Nabór wniosków jest prowadzony do 30 czerwca 2023 roku.

Przepis na Rozwój

Przepis na Rozwój umożliwia przedsiębiorstwom dofinansowanie (2023 rok to kolejny, gdy ta akcja działa) poprzez programy szkoleniowo-doradcze z zakresu zamówień publicznych. Dofinansowania są dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w makroregionie obejmującym województwa mazowieckie i lubelskie. Nabór do programu kończy się 30 czerwca 2023 roku.

Projekty LIFE

Z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizowane są dofinansowania w ramach programu priorytetowego LIFE — Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027. Dofinansowanie w 2023 roku ma na celu poprawę jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego i obejmuje szeroki zakres przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Powinny być one związane z:

 • adaptacją do zmian klimatu i ochrony wód przed zanieczyszczeniami;
 • racjonalnym gospodarowaniem odpadami i ochroną ziemi;
 • sprawiedliwą transformacją (innowacja sprzyjająca gospodarce niskoemisyjnej);
 • zeroemisyjnym systemem energetycznym (w tym programy Mój Prąd i Energia Plus);
 • dobrą jakością powietrza (w tym program Czyste Powietrze);
 • zeroemisyjnym transportem;
 • różnorodnością biologiczną, edukacją i monitoringiem środowiska.

W obrębie projektów znajduje się między innymi najgłośniejsze dofinansowanie 2023, czyli program Czyste Powietrze mające na celu dofinansowanie termomodernizacji budynków i domów jednorodzinnych, oraz dopłaty związane z rosnącymi cenami prądu i gazu, czyli programy Energia Plus i Mój Prąd. Do składania wniosków w ramach projektów LIFE upoważnione są zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych bądź wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji domów i zmniejszenie tym samym emisji pyłów do środowiska. Dotacje na wymiany źródeł mogą wynieść aż do 79 tysięcy złotych, w zależności od kryterium dochodowego oraz wybranej formy termomodernizacji.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Dofinansowanie w ramach programu wiąże się z poniższymi warunkami:

 • bycie właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z odrębną księgą wieczystą;
 • roczny dochód wnioskodawcy nieprzekraczający 100 tysięcy złotych;
 • zgoda na udostępnienie do kontroli budynku, w którym zostało wykonane przedsięwzięcie od daty złożenia wniosku aż poprzez okres trwałości, czyli kolejno 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. 

Poza programem Czyste Powietrze, termomodernizacje i dofinansowanie 2023 prowadzone są również w ramach programów regionalnych, programu Stop Smog oraz premii termomodernizacyjnej Banku Gospodarki Krajowej.

Mój Prąd

Program Mój Prąd to jedna z priorytetowych realizacji mająca na celu dofinansowanie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących już budynków mieszkalnych.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

O dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, przy zawartej umowie kompleksowej regulującej kwestie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających jednak do 3 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023 trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 roku.

Archiwum: styczeń 2023
dofinansowanie 2022