Defraudacja to przestępstwo gospodarcze. Grozi za nią kara pozbawienia wolności. Postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Zapraszamy do lektury!

Defraudacja w najprostszym ujęciu jest oszustwem gospodarczym polegającym na przywłaszczeniu sobie powierzonego mienia w celu osiągnięcia osobistych korzyści materialnych. Dopuszczenie się jej wiąże się z odpowiedzialnością karną. Sprawdziliśmy, czym dokładnie jest defraudacja, na czym polega, jakie są jej rodzaje oraz w jaki sposób jest karana.

Defraudacja – definicja

Defraudację często określa się mianem malwersacji lub sprzeniewierzenia. Definicja defraudacji wskazuje na fakt, iż jest to przestępstwo gospodarcze polegające na nielegalnym przywłaszczeniu sobie cudzych własności, powierzonych pieniędzy lub innego rodzaju majątku w celu osiągnięcia osobistych korzyści majątkowych. O malwersacji często słyszy się w kontekście przywłaszczenia mienia państwowego lub korporacyjnego.

Istota defraudacji

Defraudacja jest przestępstwem gospodarczym, którego mogą się dopuścić zarówno osoby fizyczne, jak również prawne. Mogą to być pracownicy sporych firm i korporacji, właściciele działalności gospodarczych, przedsiębiorcy, politycy i inne osoby publiczne. Nie jest tutaj zatem istotna wielkość podmiotu oraz jego status prawny, a czyn, którego ten się dopuszcza. Ramy pojęciowe defraudacji są szerokie i obejmują między innymi:

 • oszustwa;
 • przekupstwo;
 • rozmaite nadużycia;
 • korupcje;
 • malwersacje;
 • kradzież;
 • tworzenie nieprawdziwych list płac;
 • zawyżanie wydatków służbowych.

Rodzaje defraudacji

Wyróżnia się trzy rodzaje defraudacji:

 • sprzeniewierzenie;
 • fałszywy bilans spółki;
 • korupcja.

Sprzeniewierzenie

Mianem sprzeniewierzenia określa się sytuację, w której sprawca dopuszcza się przywłaszczenia sobie cudzego mienia (rzeczy ruchome, prawa majątkowe), pieniędzy lub majątku.

Fałszywy bilans spółki

Przestępstwo defraudacji w postaci sporządzenia fałszywego bilansu spółki polega na podaniu niezgodnych z prawdą informacji w wykonywanym sprawozdaniu finansowym. Mowa tutaj na przykład o zatajeniu pewnych informacji dotyczących środków finansowych należących do danego przedsiębiorstwa.

Pojęcie korupcji

Pojęcie korupcji odnosi się do nadużywania piastowanego stanowiska publicznego celem uzyskania prywatnych korzyści. Korupcją jest więc: żądanie, proponowanie, wręczanie i przyjmowanie łapówek lub nienależnych korzyści, które to prowadzą do powstania nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków służbowych. Korupcja może mieć zarówno charakter pośredni, jak i bezpośredni. Do korupcji dochodzi również wówczas, gdy korzyść przyjmuje postać obietnicy.

Wśród powszechnych form korupcji wymienia się:

 • nepotyzm;
 • faworyzowanie;
 • nieprawidłowości w zawieraniu kontraktów handlowych;
 • nieprawidłowości w kwestii realizowania zamówień publicznych;
 • uchylanie się przed obowiązkiem podatkowym;
 • wręczanie łapówek.

Co grozi za przestępstwo przywłaszczenia powierzonego mienia?

Defraudacja uregulowana została na łamach kodeksu karnego. Zgodnie z jego zapisami, osoba popełniająca przestępstwo polegające na przywłaszczeniu sobie cudzego prawa majątkowego lub rzeczy ruchomej podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli natomiast przywłaszczeniu podlega powierzona danej osobie rzecz ruchoma, to kara może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat. Za przywłaszczenie znalezionej rzeczy ruchomej lub rzeczy o mniejszej wadze, sprawca może ponieść karę pozbawienia wolności lub grzywny. Kiedy zawłaszczenie dotyczy osób najbliższych, postępowanie wszczyna się na wniosek poszkodowanego.

Polskie ustawodawstwo uznaje, że przestępstwo przywłaszczenia jest umyślnym, co oznacza, że jego sprawca dopuszcza się jego w sposób w pełni świadomy i bezpośredni.

Jak zapobiec defraudacji?

Niepodważalnie defraudację należy pojmować w kategoriach zjawisk negatywnych. Niezwykle ciężko jest jednak określić jej faktyczne konsekwencje i straty poniesione w jej wyniku. Aby zapobiegać defraudacji mającej miejsce w przedsiębiorstwach, wprowadza się kodeksy etyczne i zasady dotyczące dobrych praktyk. Warto też pomyśleć o zastosowaniu metod mających na celu wykrywanie i karnie oszustw. Jedną z nich jest regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zgodnie z literą prawa, defraudacja jest przestępstwem gospodarczym. Polega ono na przywłaszczeniu cudzego majątku celem osiągnięcia korzyści materialnych. Kary za defraudację reguluje kodeks karny. Defraudacja może przyjąć rozmaite formy: sprzeniewierzenia, korupcji lub nieprawidłowego bilansu spółki. To zjawisko szkodliwe i niepożądane, którego mogą się dopuścić zarówno osoby prywatne, jak również podmioty instytucjonalne. O zjawisku niejednokrotnie słyszy się w kontekście osób zajmujących stanowiska polityczne, pracowników administracji państwowej i pracowników sporych korporacji. Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju działania nie są podejmowane również w znacznie mniejszych organizmach.

Archiwum: październik 2022
defraudacja