Umowa ramowa zawierana jest zawsze pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Ustala ona warunki zamówień, które będą udzielane w konkretnym okresie. Dowiedz się więcej!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa ramowa może być zawierana z jednym lub większą liczbą wykonawców. Jej celem jest dokładne ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych. W tym zakresie znajdują się tam informacje odnośnie do cen, terminów, ilości itp. Jest to bardzo ciekawa umowa, która nie do końca jest dobrze rozumiana przez osoby niezwiązane z tematem. Często słyszy się, że jest to umowa zobowiązująca do świadczeń składających się na przedmiot zamówienia. Nie jest to do końca prawdą. Dlaczego? Dowiesz się tego z dalszej części artykułu.

Umowa ramowa – podstawowe informacje

Umowa ramowa stanowi pewien rodzaj obietnicy. Nie jest to zobowiązanie się do pełnienia świadczeń, a wyłącznie zasygnalizowanie chęci ich realizacji. Wykonawca, który decyduje się na podpisanie takiej umowy, wyraża chęć podpisania w przyszłości umowy wiążącej. Jest ona nazywana umową wykonawczą lub realizacyjną. Instytucja umowy ramowej została odpowiednio uregulowana. Informacje na jej temat znajdują się w ustawie o prawie zamówień publicznych. Dokładniej w art. 99-101b. Zamawiający może zawierać tego typu umowę w celu prowadzenia przetargu, negocjacji lub dialogu.

Umowa ramowa i jej główne cele

Umowa ramowa, jak sama nazwa wskazuje, wyznacza pewnego rodzaju ramy zamówienia, które w przyszłości może być realizowane. Umowa ramowa odnosi się do całego okresu obowiązywania współpracy, a nie wyłącznie do pojedynczego zamówienia. W związku z tym z oczywistych względów pojawiają się pewnego rodzaju uproszczenia. W niektórych branżach nie ma szans na dokładne oszacowanie przyszłych zamówień. Umowa ramowa bardzo dobrze sprawdza się w sytuacjach, w których zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić swojego zapotrzebowania.

Czym jest zamówienie publiczne?

Zamówienie publiczne to umowa, która ma odpłatny charakter i zawierana w formie pisemnej pomiędzy zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców. Przedmiotem powyższej umowy jest wykonanie robót budowlanych, dostawy produktów lub świadczenie innych usług. Dokładna definicja została zawarta w art. 2 pkt 13 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Trzy główne cechy zamówienia publicznego brzmią następująco:

  • umowa musi być odpłatna;
  • umowa jest zawierana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą;
  • przedmiotem umowy są towary, roboty budowlane lub usługi.

Wstępny charakter umowy

Umowa ramowa nie jest tym samym, co udzielenie zamówienia publicznego. Jest to dokument, który pozwala na ustalenie przyszłych warunków współpracy. Nie jest jednoznaczny ze zobowiązaniem się do realizacji zlecenia. Jest to wstępne przyrzeczenie, które stanowi jeden z pierwszych etapów całego procesu udzielania zamówienia publicznego. Ustalanie szczegółów tego rodzaju współpracy jest bardzo czasochłonne oraz również pracochłonne. Polega na porządzeniu dalekosiężnego planu.

Jak rozumieć umowę ramową?

Tego rodzaju dokument nie musi być dla wszystkich zrozumiały. Umowa ramowa powinna być bardziej rozumiana jako wyrażenie gotowości do współpracy w ramach zlecania usług oraz ich wykonywania. Osoba, która występuje w umowie jako zamawiający, wyraża swoją chęć zakupu danych towarów przez pewien okres. Natomiast osoba, która podpisuje się na umowie ramowej jako wykonawca, deklaruje, że jest zainteresowana realizowaniem tego typu świadczeń. Na tej podstawie może dojść do późniejszego rozwinięcia współpracy, która może przynieść wymierne korzyści obu jej stronom.

Czy stosuje się kary umowne?

Kilkukrotnie w powyższym tekście padało już stwierdzenie, że umowa ramowa nie jest zobowiązaniem się do świadczenia usług. Nie może mieć więc tutaj miejsca karanie jednej ze stron. Można więc doszukiwać się możliwości umieszczenia takiego zapisu w kontekście karania za wycofanie się z późniejszej współpracy. Jednak to również nie byłoby poprawne, ponieważ samo określenie wstępnych szczegółów współpracy nie jest tym samym, co zobligowanie się do pełnienia danych świadczeń. Należy uznać, że umowa ramowa nie jest w żadnym stopniu zobowiązująca i nie powinno umieszczać się w niej kar.

Dynamiczna sytuacja – jak zmienia się rynek?

Warto zauważyć, że umowa ramowa zawsze będzie w większym lub mniejszym stopniu niedokładna. Dlaczego? Ponieważ rynek dynamicznie się zmienia. Mowa tutaj nie tylko o samym zapotrzebowaniu, które może się zwiększać wraz z rozwojem np. marki. Zmianie ulegają również ceny samych produktów, a nawet koszt, który związany jest z transportem. Pojawiają się nowe technologie, a czasem konieczne jest zastosowanie nowych ogniw dostawy. Wszystkie te elementy, pomimo że znajdują się w umowie ramowej, będą ulegały w przyszłości zmianie. I trzeba to mieć na uwadze.

Dalsze kroki, czyli czy na umowie ramowej się przestaje?

Umowa ramowa pozwala na pozyskanie ofert od potencjalnych kontrahentów. Dzięki temu firma może podjąć decyzję o współpracy. Przeważnie otrzymuje kilka różnych ofert. Porównując je ze sobą, przedsiębiorstwo może wybrać tę, której warunki są najbardziej atrakcyjne. Jeżeli warunki przedstawione w umowie będą satysfakcjonujące, to może dojść do podpisania właściwej umowy. Jeżeli jednak wciąż pozostaje pole do negocjacji, to można podjąć rozmowy. Po ustaleniu wszystkich szczegółów zostanie wtedy podpisany dokument, który będzie już zobowiązywał do czasu realizowania zamówienia publicznego.

Umowa ramowa – wzór

Umowa ramowa może zostać napisana na wiele różnych sposobów. Wszystko zależy od tego, jaki jest jej przedmiot. W załączniku znajduje się przykładowy wzór, który możesz pobrać za darmo.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa ramowa, która podpisywana jest pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą, jest formą wstępnych negocjacji. Umowa może być nazwana ramową, jeżeli zawierają ją dwa niezależne podmioty prawa. Zgodnie z definicjami przedmiotem umowy mogą być usługi, dostawy oraz roboty budowlane. Dostawy rozumiane są jako nabywanie rzeczy, ale również praw do nich. Często umowa ramowa poprzedza sporządzenie umowy sprzedaży.

Archiwum: wrzesień 2022
umowa ramowa