Umowa licencyjna pozwala w legalny sposób wykorzystywać dzieło danego autora. Jak przebiega uzyskiwanie licencji do korzystania z dzieła? Czy dokument określa, jak długo można korzystać z praw? Poznaj odpowiedzi. Pobierz także darmową wersję takiej umowy!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa licencyjna pozwala na korzystanie z utworu i dysponowanie nim w określonym czasie i zakresie. Nabywca zyskuje w ten sposób możliwość wykorzystywania utworu, a autor przenosi na licencjobiorcę uprawnienia, które zostały opisane w umowie. Porozumienie może mieć charakter stały lub okresowy. Ustala się w nim także rodzaj licencji. Sprawdź, co to oznacza i dowiedz się więcej o tym, w jakim stopniu taka umowa uprawnia do korzystania z utworu.

Umowa licencyjna pomiędzy autorem a licencjobiorcą. Ogólny zarys

Umowa licencyjna nie powoduje całkowitego pozbawienia autora więzi i praw do dzieła. Nabywca może nabyć licencję na korzystanie z niego, jednak musi się to odbywać w zgodzie z ustawą o prawie autorskim, która reguluje autorskie prawa osobiste twórcy danego dzieła. Umowa powinna zawierać również informacje dotyczące tego, w jaki sposób może zostać wypowiedziana. Dzięki temu zarówno zbywca, jak i nabywca mogą odstąpić od umowy na warunkach opisanych w treści dokumentu.

Zobacz także  Umowa zamiany samochodu

Uprawnienia nabywcy oraz zbywcy – strony umowy

Umowa licencyjna uprawnia nabywcę do korzystania z danego dzieła. Nie czyni go jej autorem. Prawa majątkowe w przypadku licencji pozostają przy twórcy. Autor może wyzbyć się praw do swojego dzieła, jednak w tym celu sporządza się umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Na podstawie zapisów w odrębnym dokumencie autor oddaje swoje prawa na rzecz nabywcy. Częściej wykorzystuje się jednak umowę licencyjną, która umożliwia nabywcy wykorzystywanie dzieła w zakresie, na który autor, czyli zbywca, wyraża zgodę.

Czy można udzielić wyłącznie jednej licencji?

Umowa licencyjna może zostać sporządzona z wieloma licencjobiorcami, jednak pod warunkiem, że jest to dokładnie zastrzeżone w umowie. Licencjobiorca powinien mieć wiedzę, czy wyłącznie on będzie posiadał prawo do korzystania z dzieła na mocy licencji, czy inne podmioty również będą mogły je zdobyć. W wielu przypadkach jest to niezwykle istotne zagadnienie, ponieważ umowy na wyłączność zazwyczaj są sporządzane na zupełnie innych warunkach. Różnią się głównie polem eksploatacji, czyli tym, w jakim celu licencjobiorca może wykorzystywać dane dzieło.

Na jakiej zasadzie zawierane są umowy licencyjne?

Tego rodzaju umowa, podobnie jak wiele innych umów cywilnoprawnych, podlega pod zasadę swobody kontraktowania. W praktyce oznacza to, że strony umowy mają pewnego rodzaju dowolność w kształtowaniu ostatecznej formy kontraktu, oczywiście w zgodzie z obowiązującym prawem. W przypadku umowy licencyjnej granice takich działań wyznacza kwestia praw autorskich. Pewne zapisy, które mogłyby okazać się opłacalne dla licencjobiorcy, nie mogą się znaleźć w umowie, ponieważ naruszałoby to prawa autorskie licencjodawcy.

Jakie elementy powinna zawierać umowa licencyjna?

Część elementów takiego dokumentu jest praktycznie obowiązkowa i wynika z ogólnej budowy umów cywilnoprawnych. Przede wszystkim konieczne jest uwzględnienie stron, które zawierają umowę. Aby dokument mógł zostać uznany za prawomocny, należy uwzględnić również datę oraz miejsce zawarcia kontraktu.Jeżeli zachodzi taka konieczność, można dodać preambułę, czyli wstępny zapis, którego celem jest określenie okoliczności zawierania umowy.

Zobacz także  Umowa ustna

Czym jest przedmiot licencji? Prawa do korzystania z utworu

Kluczowym elementem umowy licencyjnej jest dokładne opisanie przedmiotu. Może nim być praktycznie wszystko, co na gruncie prawa autorskiego jest rozumiane jako utwór, czyli jakikolwiek przejaw działalności twórczej. Aby zyskał on taki status, istotny jest indywidualny charakter dzieła. Szczególna jest sytuacja, gdy umowę spisuje się jeszcze przed powstaniem utworu. Konieczne jest wówczas jak najdokładniejsze określenie jego cech, które prawdopodobnie zyska w przyszłości.

Umowa licencyjna wyłączna a licencja bez wyłączności

Typy licencji, które mogą być udzielane, opisano w art. 67 ustawy o prawie autorskim. Zgodnie z jej treścią, twórca może upoważnić nabywcę praw do korzystania z utworu we wskazany sposób, ale również w określonym miejscu i czasie. Wyróżnia się dwa główne typy licencji:

  • licencja na wyłączność (wyłączna);
  • licencja bez wyłączności (niewyłączna).

Licencja wyłączna zobowiązuje licencjodawcę do udzielenia wyłącznie jednej licencji na dane dzieło, wyłącznie jednemu podmiotowi. Jak nietrudno się domyślić, licencja bez wyłączności może być udzielana dowolnej liczbie podmiotów.

Zakres uprawnień umowy licencyjnej – pola eksploatacji

Wszelkiego rodzaju zapisy w umowie powinny być jasne i zrozumiałe dla obu stron, aby ich interpretacja nie budziła żadnych wątpliwości. Zakres obowiązywania umowy licencyjnej powinien również zostać precyzyjnie określony w jej treści. Autor ma prawo zadecydować o tym, w jaki sposób jego utwór będzie wykorzystywany. Strony powinny zatem ustalić, jakie działania eksploatacyjne są możliwe i jaki będzie ich zakres. Najbardziej popularne pola eksploatacji to:

  • technika drukarska;
  • zapis techniką cyfrową;
  • zapis magnetyczny;
  • wprowadzenie do obrotu;
  • publiczne wykonanie.

Umowa licencyjna – wzór

Wzór umowy licencyjnej możesz pobrać u nas za darmo. Zapoznaj się z jego treścią i sprawdź, w jaki sposób wygląda taki dokument. Jeśli chcesz mieć możliwość swobodnej edycji i uzupełniania, wybierz format docx.

Zobacz także  Umowa o świadczenie usług
Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa, która zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a licencjobiorcą, umożliwia wykorzystanie danego dzieła w określonym zakresie. Licencja jest udzielana oczywiście w zamian za wynagrodzenie. To, jak długo obowiązuje, a także wysokość wynagrodzenia dla autora zależy od wewnętrznych ustaleń stron. Ta kwestia, a także moment wygaśnięcia umowy, powinny zostać uregulowane odpowiednimi zapisami w treści podpisanego porozumienia.

umowa licencyjna