Umowa cesji pozwala na przekazanie prawa do wierzytelności innemu podmiotowi. Często zawiera się ją w momencie zaciągania kredytu hipotecznego. W jakich jeszcze sytuacjach jest sporządzana? Sprawdź i pobierz wzór dokumentu!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Nazwa umowy cywilnoprawnej będącej tematem naszego artykułu pochodzi od łacińskiego słowa cessio, które oznacza „udostępnienie”. Dokument ten przenosi wierzytelność z jednej strony umowy cesji na drugą. Sama umowa jest regulowana przez Kodeks cywilny, a konkretnie art. 509, który mówi, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Jedyny przypadek, w którym byłoby to niemożliwe, następuje gdy takie działanie przeciwstawiałoby się ustawie. Co to oznacza? Odpowiedzi na to pytanie szukaj poniżej, gdzie znajdziesz także darmowy wzór takiej umowy do pobrania.

Umowa cesji wierzytelności – charakterystyka

Umowa cesji polega na tym, że dotychczasowy wierzyciel w pewien sposób odstępuje należne mu długi innemu podmiotowi. Osoba, która przejmuje prawa do należnych świadczeń, określana jest mianem cesjonariusza. Dlaczego decyduje się na taki krok? Nowy wierzyciel po otrzymaniu prawa do zadłużenia rozpoczyna proces egzekucji. W jego wyniku może przejąć od dłużnika środki, które następnie zasilą jego rachunek.

Jakie są rodzaje cesji?

Umowa cesji w praktyce jest rozumiana jako uprawnienie do przejęcia zadłużenia. Cesjonariusz, czyli osoba, która decyduje się na nabycie długu poprzez późniejsze egzekwowanie zadłużenia, może odnieść z tego tytułu korzyści majątkowe. Prawo dopuszcza również możliwość zastosowania przelewu powierniczego. Wierzytelność pobierana jest wówczas przez cesjonariusza, jednak na konto cedenta, czyli podmiotu, który przeniósł mu ją wcześniej.

Na czym polega cesja wierzytelności?

Wierzytelność to prawo do żądania świadczenia od dłużnika. Z wierzytelnością mamy do czynienia w wielu przypadkach. Najczęściej jest to wynik zaciągnięcia pożyczki, której dłużnik nie spłacił. Może to być jednak również wynik nieopłaconej faktury. Jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna, to zazwyczaj jej zadłużenie powstało na skutek:

  • zaciągnięcia kredytu hipotecznego;
  • wzięcia chwilówki;
  • zawarcia umowy;
  • zaciągnięcia kredytu gotówkowego.

Cesja wierzytelności odbywa się wówczas, gdy wierzyciel zrezygnuje z prawa do zapłaty i odstąpi je innemu podmiotowi.

Co może być przedmiotem cesji?

Umowa cesji jest regulowana przez Kodeks cywilny. To tam należy szukać informacji o tym, co może być przedmiotem cesji. Okazuje się, że mogą nim być wszystkie przedmioty, pod warunkiem że nie są zabronione przez przepisy prawa lub umowa nie zawiera zapisu, który by tego zabraniał. Cesji nie może podlegać wynagrodzenie za pracę. Jest ono niezbywalne, ponieważ wynika to z art. 84 Kodeksu pracy. Niektóre umowy konstruowane są w taki sposób, aby uniemożliwić zastosowanie cesji. Przeważnie znajduje się wtedy odpowiednia klauzula, która wymusza uzyskanie zgody dłużnika na cesję.

Co zyskuje cesjonariusz?

Umowa cesji może być opłacalna dla cesjonariusza, który decyduje się na przejęcie zadłużenia. Oczywiście liczy się on z tym, że ściągnięcie należności może zająć sporo czasu. Istnieje również ryzyko, że zaległość nie zostanie nigdy odzyskana. Bierze on na siebie jednak takie ryzyko, ponieważ potencjalny zysk w pewnym stopniu mu to rekompensuje. W jakich sytuacjach nie uda się cesjonariuszowi odzyskać należności? Przeważnie takie sytuacje mają miejsce wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, który mógłby posłużyć jako spłata wierzytelności.

Umowa cesji kredytu hipotecznego

Umowa cesji często jest wynikiem zaciągnięcia przez dłużnika kredytu hipotecznego, którego nie jest w stanie spłacić. Niejednokrotnie w jego ramach pozyskiwane są setki tysięcy złotych, a czasem nawet miliony. Obowiązek spłaty jest rozłożony na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, aby jak najbardziej ułatwić dłużnikowi zwrot zobowiązania. Czasem jednak następuje wspomniana niemożność spłaty.

Cesja leasingu

Leasing to forma nabywania przedmiotów, która polega na pozyskaniu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Z takiej możliwości korzysta wielu przedsiębiorców. Jeżeli leasingobiorca chce przenieść swoje prawa i obowiązki na rzecz innego podmiotu, wtedy można mówić o cesji leasingu. W ten sposób przejmujący pojazd staje się cesjonariuszem, a osoba, która pozbyła się pojazdu i zobowiązań finansowych – cedentem. W całym procesie istotna jest również zgoda leasingodawcy. Musi on wyrazić zgodę na cesję.

Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia polega na tym, że jedna osoba przenosi wszystkie swoje prawa nabyte w wyniku zawartej umowy ubezpieczenia na rzecz innego podmiotu. W związku z tym zobowiązuje się ubezpieczyciela do ewentualnego wypłacenia odszkodowania na rzecz osoby trzeciej, a jednocześnie warunki ubezpieczenia nie ulegają zmianie. Wciąż będzie ono wypłacane wyłącznie w wypadku, gdy spełnione zostaną warunki umowy. Podobnie jak w przypadku cesji kredytu, podmiot udzielający świadczenia (czyli w tym wypadku ubezpieczyciel) musi wyrazić zgodę na takie działanie.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa, którą często opisuje się w kontekście omawiania umowy cesji. Dlaczego? W tym przypadku również wierzyciel ma możliwość przeniesienia zadłużenia na inny podmiot. Z faktoringu korzystają przedsiębiorcy, którzy borykają się z nieopłaconymi fakturami. Przekazują obowiązki firmie, która zajmuje się finansowaniem. W ten sposób przedsiębiorcy mogą poprawić płynność swojej działalności. Faktorant, czyli przedsiębiorca, który oddaje faktury, nie musi czekać na opłacenie ich przez klienta, ponieważ od razu otrzymuje środki. Kwota przeważnie pomniejszona jest o prowizję.

Ile kosztuje przeprowadzenie cesji?

Jeżeli chcesz przeprowadzić cesję, musisz wiedzieć, że wiąże się to z pewnymi kosztami. Warto najpierw skontaktować się z odpowiednim finansującym. Dzięki temu poznasz obowiązujące obecnie stawki. Konieczne jest zapoznanie się również z innymi warunkami. Pamiętaj, że umowy cesji, podobnie jak inne umowy cywilnoprawne, mogą się znacznie od siebie różnić, dlatego zawsze przed złożeniem podpisu dokładnie zapoznaj się z treścią dokumentu. Najłatwiej możesz sprawdzić koszt związany z cesją leasingu, ponieważ informacja przeważnie podawana jest na stronie leasingodawcy.

Umowa cesji – wzór

Udostępniamy darmowy wzór umowy cesji. Możesz go pobrać w formacie PDF, by zapoznać się z jego treścią, a także wybrać format docx i swobodnie edytować dokument. Niezależnie od tego, czy czeka cię podpisanie takiej umowy, czy jedynie jesteś ciekaw, z czego się składa – warto ją pobrać!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa cesji może dotyczyć różnych obszarów, ale w ogólnym zamierzeniu pozwala wierzycielowi na znacznie szybsze uzyskanie środków finansowych. W związku z tym, że cesja może być zastosowana w przypadku praktycznie większości zadłużeń, jest coraz bardziej popularna zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Archiwum: sierpień 2022
umowa cesji