Od 25 czerwca br. w życie wchodzą nowe dyrektywy, które będą zobowiązywać beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON do informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu. Co w takiej sytuacji powinien zrobić przedsiębiorca?

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 25 czerwca 2021 r. Mowa tu o art. 35a ust. 1 i art. 35b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych precyzuje rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji, a także okres, w którym mają być realizowane. Zgodnie z przepisami beneficjent musi poinformować opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu w formie:

  • zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
  • zamieszczenia plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
  • zamieszczenia stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada). 

Firma nie zawsze musi informować o działaniach

Oczywiście są wyjątki i przedsiębiorstwa nie w każdym przypadku muszą informować o otrzymaniu świadczenia. Tak jest w sytuacji kiedy całkowity udział środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w realizacji inwestycji nie przekracza 50 tys. zł. Z obowiązku są zwolnione również podmioty, które realizują zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. euro.

Wzory tablic i plakatów informacyjnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Archiwum: czerwiec 2021