Emerytura olimpijska to świadczenie przysługujące sportowcom, którzy mogą pochwalić się mistrzowskimi osiągnięciami. Z tego artykułu dowiesz się, komu przysługuje, na jakich warunkach i ile wynosi świadczenie.

Emerytury olimpijskie to przyznawane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki świadczenia dla sportowców, którzy zostali medalistami w ciągu swojej kariery. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od koloru medalu, który został wygrany w ramach igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Do puli wliczają się również medale zdobyte na zawodach „Przyjaźń 84”, odpowiednikach zawodów igrzysk paraolimpijskich sprzed 1992 roku, oraz odpowiednikach igrzysk głuchych sprzed 2001 roku. Emerytury olimpijskie są wypłacane od 2000 roku, a reguluje je ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku.

Kto może liczyć na emeryturę za medal olimpijski?

Emerytury olimpijskie może otrzymać każdy sportowiec, który spełni określone warunki formalne. Po pierwsze, jako sportowiec musisz zdobyć przynajmniej jeden medal olimpijski dowolnego koloru na wspomnianych powyżej w artykule zawodach. Nie możesz być przy tym skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ani żadną formę dopingu. Dyskwalifikacja z powodu dopingu nie może być dłuższa niż 24 miesiące. W kartotece sportowca nie powinno być także więcej, niż jednej dyskwalifikacji bez względu na długość trwania.

Świadczenie przysługuje sportowcom, którzy posiadają obywatelstwo polskie. Mogą jednak mieszkać w dowolnym państwie przynależnym do Unii Europejskiej. W celu wypłacania emerytury za medal olimpijski sportowiec musi zakończyć karierę sportową i nie brać udziału w żadnych oficjalnych zawodach, musi także zaprzestać uprawiania czynnie sportu. Poza tym musisz mieć ukończony 40. rok życia.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Emerytury olimpijskie stanowią formę specjalnego świadczenia, które honoruje wybitne wyniki. Emerytura tego typu jest przyznawana niezależnie od liczby i kolorów zdobytych medali oraz sytuacji finansowej sportowca. Wysokość świadczenia zawsze jest ustalona z góry i nie zmienia się przez wymienione powyżej czynniki. Nie są także od kwoty odejmowane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatki dochodowe.

Sposób ustalania, ile wynosi emerytura olimpijska, jest prosty i bazuje na honorariach dla członków korpusu służby cywilnej. Kwotę wyznacza się na początku roku budżetowego, uwzględniając w wyliczeniu aktualną kwotę bazową dla członków korpusu służby cywilnej i mnożnik w wysokości 1,4. 

W 2020 roku kwota wynagrodzenia bazowego dla korpusu cywilnego wynosiła 2031,96 zł. Dodając do tego przelicznik 1,4 (2031,96 zł x 1,4) wychodzi 2844,74 zł emerytury olimpijskiej w każdym miesiącu w poprzednim roku kalendarzowym. Świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym decyzja emerytalna została rozpatrzona pozytywnie.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać emeryturę olimpijską?

Emerytura za medal olimpijski przyznawana jest na wniosek sportowca, który należy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Decyzję podejmuje wskazany minister do spraw kultury fizycznej. Konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem odpowiednich dokumentów, wśród których znajdują się: 

  • zaświadczenie potwierdzające zdobycie medalu z Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
  • zaświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym z ramienia Polskiego Komitetu Sportowego;
  • oświadczenie o niekaralności;
  • potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa (np. kserokopia dowodu osobistego).

Kariera sportowa niesie ze sobą wiele ryzyka, ale także wiele benefitów. Warto zatem starać się o wybitne osiągnięcia sportowe. Łączy się to nie tylko z zaszczytami i sławą, ale także materialnymi nagrodami. Wśród benefitów jest wcześniejsza emerytura, świadczenia olimpijskie i jednorazowe nagrody pieniężne. Ważne przy emeryturach olimpijskich jest to, że kolor i liczba medali nie mają znaczenia dla wysokości świadczenia.

Archiwum: sierpień 2021
emerytura olimpijska