Zarządzanie

Reguła handlu DDU (Delivered Duty Unpaid), czyli dostarczone w miejsce przeznaczenia, ale bez opłacenia opłaty celnej

Proces wymiany międzynarodowej rządzi się wieloma prawami. Przedsiębiorcy dokonujący importu i eksportu powinni je doskonale znać, aby w sprawny sposób pokierować biznesem. W tym artykule tłumaczymy, czym właściwie jest formuła DDU (Delivered Duty Unpaid).

Podejmowanie decyzji biznesowych, zwłaszcza podczas wymiany międzynarodowej, nie należy do najłatwiejszych zadań. Warto znać szereg reguł, aby optymalizować procesy zarządcze i logistyczne. Jedną z formuł w handlu międzynarodowych jest DDU, czyli Delivered Duty Unpaid. Może być stosowana w przypadku wszelkich form transportu. Chcesz dowiedzieć się o niej więcej? Zapraszamy do lektury!

DDU (Delivered Duty Unpaid) – definicja

DDU to skrót od angielskiej nazwy jednej z formuł handlu należącej do reguł handlu międzynarodowego (Incoterms) – Delivered Duty Unpaid. W dosłownym przełożeniu oznacza to ,,dostarczone, cło nieopłacone”. Formuła DDU znajduje się w grupie D. Obok niej figurują jeszcze formuły DAF, DES, DEQ oraz DDP.

Zgodnie z omawianą regułą koszt oraz środki dostawy towaru pozostają do dyspozycji sprzedającego, a sama dostawa kończy się w uzgodnionym miejscu na terytorium kraju kupującego oraz w uzgodnionym przez strony transakcji czasie. Reguła ma zastosowanie jedynie w momencie, gdy sprzedający dany towar jest w stanie dostarczyć go do kraju przeznaczenia bez dokonywania odprawy celnej w imporcie oraz bez opłacania cła.

DDU – obowiązki sprzedającego

Podstawowym obowiązkiem sprzedającego, zgodnie z formułą DDU, jest dostarczenie towaru wraz z dokumentami jego zgodności wymaganymi przez umowę.

  1. Wszelka dokumentacja eksportowa i transportowa oraz koszt jej pozyskania leży po stronie sprzedającego.
  2. Towar dostarczany jest w określone miejsce i w określonym czasie, ale sprzedający nie ma obowiązku zapewnienia jego wyładunku.
  3. W momencie trwania dostawy sprzedający ponosi wszelkie ryzyko powiązane z utratą lub uszkodzeniem towaru.
  4. Ponadto sprzedający powinien zawiadomić kupującego o konkretnym terminie dostawy, aby ten bez problemu mógł ją przyjąć.

DDU – obowiązki kupującego

  1. Podstawowym obowiązkiem kupującego jest zapłacenie z towar ceny uzgodnionej w umowie.
  2. Przyjmuje on towar i przejmuje wszelkie ryzyko jego uszkodzenia lub utraty od momentu dostarczenia towaru w miejsce przeznaczenia.
  3. Ponadto kupujący ponosi koszty cła, podatki i inne opłaty oraz ma obowiązek zwrócić sprzedającemu ewentualne koszty, jakie ten poniósł przy załatwianiu dokumentacji importowej.

Podsumowując, formuła DDU (Delivered Duty Unpaid) jest jedną z międzynarodowych reguł handlu incoterms. Stosuje się ją, kiedy sprzedający ma możliwość dostarczenia zamówionego towaru w miejsce przeznaczenia, a przy tym nie musi dokonywać formalności i ponosić opłat związanych z przeprowadzeniem odprawy celnej.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: