Po osiągnięciu wieku emerytalnego każdy ma prawo złożyć do ZUS wniosek o emeryturę na określonych warunkach. Sprawdź, jak zrobić to najszybciej i skąd pobrać gotowy wzór dokumentu do uzupełnienia.

Do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego musisz mieć odpowiednie podstawy prawne. W Polsce do złożenia takiego dokumentu są uprawnione osoby, które ukończyły 60 lat (kobiety) oraz 65 lat (mężczyźni). Warto mieć na uwadze, że np. służby mundurowe mogą przejść na wcześniejszą emeryturę już po 25 latach pracy zawodowej.

Pamiętaj, że wniosek o emeryturę to podstawowe uprawnienie każdej osoby ubezpieczonej w ZUS. Docelowy wniosek złożysz w urzędzie zarówno osobiście, jak i przez internetowy portal PUE ZUS.

Wniosek o emeryturę – wzór

Wniosek o emeryturę do uzupełnienia ma aż 6 stron z komórkami, które jesteś zobowiązany poprawnie wypełnić jako wnioskodawca. Na pierwszej stronie tradycyjnie podaj datę i miejscowość sporządzenia wniosku wraz z podpisem.

Wniosek o emeryturę zrzut ekranowy 1

Pozostałą część wniosku uzupełniaj wielkimi literami oraz czarnym lub niebieskim kolorem długopisu. Pierwsze wiersze do wypełnienia przez wnioskodawcę dotyczą danych osobowych, takich jak: 

 • PESEL;
 • rodzaj i seria dokumentu tożsamości;
 • NIP (jeśli występuje);
 • imiona;
 • nazwiska;
 • dokładny adres;
 • dane kontaktowe;
 • imię ojca;
 • używane nazwiska.
Wniosek o emeryturę - zrzut ekranowy 2

Musisz też podać dokładny adres zamieszkania oraz korespondencji, ale tylko wtedy, kiedy te dwa adresy różnią się od siebie. W przeciwnym razie pozostaw to pole puste. Kolejny etap uzupełnienia wniosku o emeryturę to zakres wnioskowania. Tutaj musisz przyjąć jeden z dostępnych wariantów, na podstawie których ZUS obliczy wysokość świadczenia.

Wniosek o emeryturę - zrzut ekranowy 3

Jak wiadomo, przepisy emerytalne stale się zmieniają, dlatego musisz też zaznaczyć, na jakich zasadach ZUS będzie obliczał wysokość emerytury. Kolejnym krokiem podczas wypełniania wniosku o emeryturę są oświadczenia wnioskodawcy. W tej sekcji musisz zaznaczyć, że ubiegasz się o świadczenie emerytalne oraz poinformować ZUS o aktualnie pobieranych zasiłkach np. chorobowych.

Wniosek o emeryturę - zrzut ekranowy 4

We wniosku poinformuj też o tym, czy planujesz osiągać jakiekolwiek przychody w Polsce lub za granicą w trakcie pobierania emerytury oraz w jakiej kwocie. Ważne jest także to, aby zaznaczyć wariant o posiadaniu ubezpieczenia w państwach UE/EFTA.

Wniosek o emeryturę - zrzut ekranowy 5

Ostatni etap uzupełniania wniosku dotyczy numeru konta bankowego, na jaki będzie przekazywane świadczenie emerytalne. Możesz też wybrać opcję dostarczenia gotówki poprzez pocztę na wskazany adres korespondencyjny.

Wniosek o emeryturę - zrzut ekranowy 6

We wniosku zaznacz też liczbę załączników do podania oraz oznacz sposób odbioru odpowiedzi o przyznaniu (lub nie) świadczenia emerytalnego przez ZUS. Na samym końcu wniosku umieść aktualną datę oraz czytelny podpis.

Wniosek o emeryturę - zrzut ekranowy 7

Jak złożyć wniosek o emeryturę do ZUS?

Jeśli masz prawo do ubiegania się o emeryturę lub wcześniejszą emeryturę, wniosek możesz złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście w wybranym oddziale ZUS;
 • pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru);
 • elektronicznie poprzez portal PUE ZUS.

Pamiętaj, że wraz z wnioskiem o emeryturę musisz dołączyć do wglądu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełną dokumentację potwierdzającą okresy twojego zatrudnienia oraz uzyskane kwoty wynagrodzenia w tym czasie. Na podstawie takiej dokumentacji urzędnik przeanalizuje wniosek o emeryturę i prześle odpowiedź odnośnie przyznania świadczenia lub nie.

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości we wniosku lub brakach w dokumentacji zostaniesz wezwany do uzupełnienia danych w terminie 7 dni od czasu powiadomienia przez ZUS o zaistniałym fakcie.

Jakie dane zawiera druk EMP? Wniosek o emeryturę

W formularzu zgłoszeniowym podczas ubiegania się o emeryturę musisz uzupełnić podstawowe dane jako wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem i wykazem załączników. Pamiętaj, że wniosek o emeryturę wymaga poświadczenia, iż jesteś świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, a także, ze dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i rzeczywistym stanem.

Archiwum: sierpień 2021
wniosek o emeryturę