Kupiłeś nieruchomość i czekasz na wpis hipoteki do KW? W niektórych przypadkach może to potrwać nawet ponad rok. Możesz jednak przyspieszyć ten proces i złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej z ponagleniem.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej i uniknąć dodatkowych kosztów, np. z racji posiadania kredytu hipotecznego, wypełnij wzór dokumentu. Pamiętaj, że podczas wpisywania danych ręcznie musisz zadbać o to, aby były czytelne, napisane drukowanymi literami. Najlepszym rozwiązaniem jest uzupełnienie wersji elektronicznej dokumentu, który następnie prześlesz do sądu wieczystoksięgowego. Uwaga! Musisz przygotować dokument w dwóch wersjach – jedna dla sądu, a drugi w formie potwierdzenia dla ciebie.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej – wzór

Chcesz czym prędzej otrzymać wpis hipoteki do KW nieruchomości? W takim razie uzupełnij gotowy wniosek zgodnie z poniższym schematem. W pierwszej kolejności wpisz nazwę sądu rejonowego oraz wydział ksiąg wieczystych wraz z numerem księgi, której dotyczy wniosek.

wniosek o wpis w księdze wieczystej - zrzut ekranowy 1

Podczas składania wniosku o wpis w księdze wieczystej pozostałe pola na pierwszej stronie dokumentu pozostaw całkowicie puste – możesz je dodatkowo przekreślić dla pewności. Dopiero na drugiej stronie dokumentu zaznacz opcję „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Musisz też uzasadnić treść swojego żądania, np. wnoszę o wpisanie w dziale IV księgi wieczystej o numerze ………………………………. (numer KW) hipoteki do kwoty …………………………………….. (kwota) ustanowionej na rzecz …………………………………………………….. (nazwa banku i adres).

wniosek o wpis w księdze wieczystej - zrzut ekranowy 2

Strona 3 to informacje, które dotyczą wnioskodawcy oraz uczestników postępowania. Musisz w tym przypadku podać takie dane, jak:

  • numer PESEL;
  • nazwa firmy/nazwisko; 
  • imiona;
  • imię ojca; 
  • imię matki; 
  • kraj;
  • adres zamieszkania.
wniosek o wpis w księdze wieczystej - zrzut ekranowy 3

Pamiętaj, aby bezwzględnie we wniosku zamieścić informacje o wszystkich stronach postępowania w kwestii wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych. Ostatnim etapem uzupełnienia wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej jest wykaz dokumentów jako załączników do wniosku. W tym przypadku koniecznie załącz: 

  • oświadczenie od banku o udzieleniu kredytu; 
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej za wykonywane działania w ramach wpisu do KW. 
wniosek o wpis w księdze wieczystej - zrzut ekranowy 4

Na samym końcu dokumentu w postaci podania o wpis w księdze wieczystej umieść swój czytelny podpis, datę sporządzenia dokumentu oraz imię i nazwisko.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej – ile to kosztuje?

Złożenie wniosku w sądzie rejonowym odpowiednim dla miejsca twojego zamieszkania wiąże się z wydatkiem na poziomie 200 złotych. Pamiętaj, aby zawsze poprosić o wydanie potwierdzenia złożenia wniosku. W ten sposób możesz spróbować nieco przyśpieszyć proces wpisywania hipotek do KW, który trwa od kilku miesięcy do nawet ponad roku. 

Archiwum: wrzesień 2022
wniosek o wpis w księdze wieczystej