Po skutecznej spłacie kredytu hipotecznego możesz złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. W tym celu dopełnij kilku formalności, a także dowiedz się, jak poprawnie uzupełnić wzór formularza w tej kwestii.

W dzisiejszych czasach kredyty hipoteczne to jedyna z dostępnych form finansowania zakupu nieruchomości, które kosztują nawet setki tysięcy złotych. Niestety takie zobowiązanie wobec banku obciąża nieruchomość, która staje się zabezpieczeniem na rzecz spłaty zadłużenia. Już na etapie podpisywania umowy z bankiem hipoteka zostanie wpisana do ksiąg wieczystych przez odpowiednią instytucję sądową. Po całkowitej spłacie zobowiązania masz pełne prawo do tego, aby złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z KW.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – wzór

Gotowy wzór z omówieniem wniosku o wykreślenie hipoteki jest dość prosty do uzupełnienia. Zanim przystąpisz do działania, poznaj wszystkie strony formularza oraz sprawdź, jakie dane musisz uzupełnić przed złożeniem dokumentu w sądzie. Pierwsza strona wniosku zawiera oznaczenie sądu oraz wydziału sądowego, do którego składasz wniosek. Wygląda to następująco:

Wniosek o wykreślenie hipoteki - zrzut ekranowy 1

Nigdy nie zapominaj o tym, aby we wniosku podać poprawny numer księgi wieczystej przypisany do konkretnej nieruchomości lub działki budowlanej. Pozostałe wiersze na pierwszej stronie pozostaw puste, gdyż wnioskowanie o wykreślenie z hipoteki z KW nie wymaga tych danych.

Druga strona formularza do sądu wymaga uzupełnienia kolumny odnoszącej się do wpisu prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki. Musisz w tym przypadku podać treść żądania np. Wnoszę o wykreślenie hipoteki umownej w kwocie …………………(podaj kwotę) złotych na rzecz ………………………………………………..(nazwa banku oraz adres).

Wniosek o wykreślenie hipoteki - zrzut ekranowy 2

Kolejną kolumną, którą koniecznie musisz uzupełnić we wniosku o wykreślenie hipoteki z KW, są dane wnioskodawcy. Informacje o uczestnikach postępowania po prostu przekreśl. W tym miejscu musisz podać takie dane, jak: numer PESEL, REGON (jeśli występuje), nazwę firmy/imiona i nazwiska, imię ojca, imię matki, dokładny adres zamieszkania i korespondencji.

Wniosek o wykreślenie hipoteki - zrzut ekranowy 3

Pamiętaj też, że w postępowaniu o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych stroną, czyli uczestnikiem postępowania, będzie wierzyciel hipoteczny – bank. Musisz podać jego dane w rubryce uczestników postępowania. Te są dokładnie takie same, jak dane wnioskodawcy, z tym, że wymagają podania numerów REGON, KRS i nazwy instytucji. Tutaj nie uzupełniasz tylko rubryki dotyczącej adresu do doręczeń.

Ostatnia strona wniosku to wykaz dokumentów załączonych do wniosku o wykreślenie hipoteki z KW. Podstawowa dokumentacja, która jest obowiązkowa, to:

  • oświadczenia banku zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki;
  • potwierdzenie spłaty zobowiązania wobec instytucji finansowej;
  • odpis z KRS dla banku;
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku za wpis w KW.
Wniosek o wykreślenie hipoteki - zrzut ekranowy 4

Ostatni etap uzupełnienia dokumentu to wprowadzenie po raz kolejny swoich danych osobowych, daty sporządzenia pisma oraz czytelny podpis wnioskodawcy.

Wniosek o wykreślenie hipoteki - zrzut ekranowy 5

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki z KW? Podpowiadamy!

Koszt złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych to wydatek 100 złotych. Tę kwotę możesz uregulować poprzez zakup elektronicznych znaków do opłat sądowych (przez internet lub stacjonarnie), a także wykonać przelew tradycyjny na rachunek bankowy sądu. W tym przypadku jako załącznik do wniosku dołącz potwierdzenie wykonania transakcji. Możesz też zapłacić za wniosek o wykreślenie hipoteki w kasie sądu podczas składania dokumentacji.

Wykreślenie hipoteki z KW a brak zgody wierzyciela

Niestety często pojawiają się pewne komplikacje w zakresie złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki z KW. Największym problemem jest brak możliwości uzyskania zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki. W tym przypadku rozpatrzenie sprawy znacznie się wydłuża, gdyż musisz złożyć pozew do sądu o uzgodnienie treści KW zgodnej ze stanem rzeczywistym. Pamiętaj, że w tym przypadku potrzebujesz mocnych dowodów na to, że rzeczona hipoteka już nie istnieje i została w 100% spłacona. Dopiero po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu następuje wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych nawet bez zgody wierzyciela.

Archiwum: wrzesień 2022
wniosek o wykreślenie hipoteki