Podatek od gruntu jest opłatą za użytkowanie terenów oraz nieruchomości lub ich części. Kto ma obowiązek uiszczać taką daninę? Jaka jest wartość podwójnego podatku od nieruchomości? Na te i inne pytania poznaj odpowiedź już teraz!

Jeśli szukanie w oficjalnym Biuletynie Informacji Publicznej tego, czego potrzebujesz, cię przerasta, sprawdź nasz artykuł o podatku od gruntu. Użytkowanie gruntu wiąże się z cyklicznymi opłatami. Stawki podatku od nieruchomości różnią się zaś w zależności od decyzji prezydenta miasta lub samorządu terytorialnego. Czy wiesz, w jaki sposób wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości. W naszym tekście możesz zdobyć tę wiedzę już teraz!

Podatek od gruntu – co to jest?

Każda osoba fizyczna lub prawna, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości bądź gruntu, musi płacić podatek od gruntu. Często tę opłatę określa się mianem podwójnego podatku od nieruchomości. Wszystko ze względu na to, że podatnik musi zapłacić zarówno podatek od gruntów, jak i budynków. Podatek dotyczy nie tylko budynków i budowli, lecz także gruntów, stąd wspomniana nazwa. Informacje o nieruchomościach i obiektach należy przekazać urzędowi miasta lub gminy.

Podatek od nieruchomości 2022 – kto musi zapłacić?

Podatek są zobowiązane zapłacić:

 • osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi;
 • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej;
 • posiadacze zależni posiadający obiekty, które są własnością gminy lub Skarbu Państwa.

Można jednak skorzystać ze zwolnienia z tej formy podatku od gruntu. Z opłaty skarbowej zostaniesz zwolniony, jeśli grunt:

 1. wpisany jest do rejestru zabytków, a ty zajmujesz się konserwacją i dbaniem o stan zabytku;
 2. jest nieużytkiem lub użytkiem ekologicznym – jest obszarem zadrzewionym lub zakrzewionym;
 3. stanowi działkę przyzagrodową, a ty jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
 4. leży pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi;
 5. jest pasem drogowym lub drogą;
 6. leży na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Jak zapłacić podatek budowlany od gruntu?

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lub podatkiem gruntowym następuje 1. dnia miesiąca następującego po tym, w którym nabyłeś prawa do działki. Przykładowo, jeśli kupiłeś działkę 1 stycznia, obowiązek podatkowy powstaje od 1 lutego. Osoba fizyczna płaci podatek od nieruchomości w 4 ratach, w następujących terminach:

 • do 15 marca;
 • do 15 maja;
 • do 15 września;
 • do 15 listopada.

Jeśli wysokość podatku jest mniejsza niż 100 złotych, należy go opłacić jednorazowo w terminie pierwszej raty. Podatek trzeba uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu miasta lub gminy.

Stawki podatku gruntowego

Wysokość opodatkowania zależy od powierzchni gruntu pomnożonej przez stawkę procentową. Wysokość podatku gruntowego jest stała i niezależna od tego, jaki dochód przynosi dany grunt. Jest obliczana poprzez pomnożenie stawki przez wielkość gruntu. Można wyróżnić cztery stawki procentowe podatku od gruntu:

 • 0,3% ceny nieruchomości przeznaczonej na cele obronności, pod budowę obiektów sakralnych, na działalność charytatywną;
 • 1% ceny nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, mieszkaniowe i działalność sportową;
 • 2% ceny nieruchomości przeznaczonej na działalność turystyczną;
 • 3% ceny za pozostałe nieruchomości gruntowe.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej.

Podatki i opłaty od nieruchomości – zwolnienia i ulgi

Organ podatkowy przewidział pewne ulgi. Zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą uzyskać posiadacze przysługują niektórych:

 • gruntów zadrzewionych i zakrzewionych;
 • dróg;
 • nieużytków.

Podatku gruntowego nie muszą także płacić właściciele użytków rolnych i lasów (tylko wtedy, gdy nie są używane do prowadzenia działalności gospodarczej). Dodatkowo rada gminy również może zadecydować o dodatkowych zwolnieniach z podatku od gruntu na jej terenie.

Deklaracja podatkowa – co jest przedmiotem opodatkowania?

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie, gdy jesteś właścicielem gruntów, które nie należą do kategorii rolnych lub leśnych. Podatek gruntowy płaci się również za budynki i mieszkania lub lokale użytkowe wyodrębnione prawnie, czyli mające księgę wieczystą.

Obowiązki podatnika – jak wypełnić deklarację podatkową?

Do 14 dni od dnia wystąpienia praw do gruntu powinieneś złożyć deklarację podatkową. Jeśli jesteś osobą fizyczną, wypełnij formularz IN-1. Osoba prawna (spółka, organizacja, fundacja itp.), musi złożyć wniosek DN-1 z załącznikiem ZDN-1 i ZDN-2.

Podatek od gruntu w 2022 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach stawki podatku gruntowego są ustalane przez radę gminy lub urząd miasta. Maksymalne stawki za metr kwadratowy gruntu w 2022 roku wynoszą:

 • 1,03 złotego za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • 0,54 złotego za pozostałe grunty.

Metr kwadratowy budynku mieszkalnego bądź jego części to podatek o górnej granicy 0,89 złotego. Dla budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą stawka jest najwyższa i wynosi 90 groszy.

Skala podatku gruntowego jest różna i zależy od gminy i urzędu miejskiego. Jednak podatek od gruntu nie może przekraczać określonych w danym roku maksymalnych stawek. Każdy posiadacz gruntów i nieruchomości jest zobowiązany do opłacenia należności. W niektórych przypadkach przysługuje jednak możliwość zwolnienia z obowiązku podatkowego.

Archiwum: luty 2022
podatek od gruntu