Pielęgniarki środowiskowe współpracują z lekarzami i specjalistami, prowadząc terapie medyczne. To one wykonują polecenia lekarza i pomagają pacjentom, m.in. robiąc zastrzyki, podając leki, zakładając opatrunki, przeprowadzając zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, kontrolując przebieg ćwiczeń rehabilitacyjnych czy przygotowując pacjentów do zabiegów. Poznaj najważniejsze informacje na temat pracy i obowiązków pielęgniarek środowiskowych.

Jaką drogę do zawodu mają pielęgniarki środowiskowe?

Kilka lat temu, aby wykonywać zawód pielęgniarki środowiskowej, wystarczyło ukończyć liceum medyczne, w którym nauka trwa 5 lat. Jednak w 2005 roku, a następnie w 2012 roku zasady o szkolnictwie wyższym uległy zmianie. W efekcie pielęgniarki środowiskowe muszą zdobyć dyplom zawodowy uczelni wyższej lub szkoły pomaturalnej, który poparty będzie p przynajmniej 12-miesięcznym stażem podyplomowym.

Dodatkowo, pielęgniarka może ukończyć kursy specjalistyczne, które poszerzą jej uprawnienia. Dzięki temu, będzie mogła na przykład pomagać przy i po porodzie, sprawować opiekę nad osobami starszymi.

Obowiązki pielęgniarki środowiskowej

Pielęgniarki środowiskowe wykonują szereg obowiązków na zlecenie lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego. Sprawują one opiekę nad pacjentami indywidualnymi, rodzinami lub społecznością zbiorową w środowisku zamieszkania. Ich świadczenia obejmują pacjentów o różnym stanie zdrowia, także osoby niepełnosprawne i znacznie chore lub w stanie terminalnym.

Do obowiązków pielęgniarki środowiskowej zaliczają się świadczenia:

 • lecznicze;
 • pielęgnacyjne;
 • rehabilitacyjne;
 • profilaktyczne;
 • diagnostyczne. 

Pielęgniarka środowiskowa – świadczenia diagnostyczne 

Świadczenia diagnostyczne pielęgniarek środowiskowych obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • wykonywanie badań fizykalnych i pomiarów oraz analiz;
 • ocenę stanu ogólnego chorego i procesu jego powrotu do zdrowia, jakości życia czy monitorowanie stanów bólowych.

Świadczenia lecznicze pielęgniarki środowiskowej

Do świadczeń leczniczych pielęgniarki środowiskowej należy:

 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i nagłych zachorowań;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami;
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, odparzenia;
 • zdejmowanie szwów;
 • wykonywanie inhalacji;
 • stawianie baniek;
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych osób;
 • doraźna modyfikacje leków w porozumieniu z lekarzem.

Pielęgniarki środowiskowe – świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne często wiążą się z przyjazdem pielęgniarki do domu pacjenta. Obejmują one:

 • rehabilitację przyłóżkową;
 • ćwiczenia ogólnousprawniające;
 • pomoc w przemieszczaniu i położeniem chorego.

Pielęgniarka środowiskowa – komu przysługuje?

Pielęgniarki środowiskowe pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy, który jest widoczny w miejscu rejestracji danego ośrodka medycznego. Pielęgniarki mają tak zwane dyżury, najczęściej pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Z kolei w dni ustawowo wolne od pracy oraz w weekendy godziny i częstotliwość pracy jest ustalana z wyprzedzeniem w ramach harmonogramu. Jednak w sytuacjach uzasadnionych, szczególnie w przypadku opieki nad osobami starszymi i terminalnymi, pielęgniarka środowiskowa w przypadku zgłoszenia realizuje je bezzwłocznie lub w terminie ustalonym z pacjentem. 

Pielęgniarka środowiskowa – dla kogo?

Pomoc pielęgniarki środowiskowej jest skierowana przede wszystkim do:

 • osób samotnych – chorych, starszych, niepełnosprawnych, wymagających profesjonalnej pomocy medycznej;
 • osób, które wymagają pomocy osób trzecich, które nie mogą liczyć na wsparcie z najbliższego otoczenia;
 • osoby przewlekle chore i w stanie terminalnym.  

Niezbędne do objęcia usługami opiekuńczymi jest:

 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację wraz z informacją, jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest wymagana ze strony pielęgniarki środowiskowej;
 • odwiedzenie osoby oczekującej pomocy w środowisku zamieszkania przez pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i oceny sytuacji życiowej podopiecznego.

Czy pielęgniarka środowiskowa jest płatna?

Należy pamiętać, że usługi pielęgniarek środowiskowych są w większości przypadków odpłatne. O tym, czy pielęgniarka środowiskowa jest płatna oraz o wysokości świadczeń decyduje Rada Miasta lub Rada Gminy. W przypadkach uzasadnionych w sposób szczególny koszty związane ze świadczeniami mogą zostać obniżone lub całkowicie odpuszczone.

Archiwum: wrzesień 2021
pielęgniarka środowiskowa