Fuzja to często używane pojęcie. Często można je usłyszeć w mediach i podczas poważniejszych rozmów ze znajomymi. Co tak naprawdę oznacza? W naszym artykule wyjaśniamy, na jakiej zasadzie może dochodzić do połączenia przedsiębiorstw.

Fuzja to termin określający proces dobrowolnego połączenia dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw w jedno. W rezultacie może ulec powiększeniu jeden z już istniejących lub powstaje zupełnie nowy podmiot. Przejrzeliśmy słowniki i encyklopedie, by stworzyć krótkie kompendium wiedzy na ten temat. Zapraszamy do lektury!

Fuzja – definicja

Jak mówi definicja, mianem fuzji określa się dobrowolne połączenie majątku co najmniej dwóch przedsiębiorstw w jeden podmiot. Celem takiego działania jest polepszenie dotychczasowej sytuacji ekonomicznej obydwu (lub większej liczby) jednostek. W efekcie może dojść do powstania całkiem nowego organizmu lub powiększenia jednej z istniejących już firm.

Fuzję uznaje się za jedną z form współpracy pomiędzy potencjalnymi konkurentami, dostawcami, producentami lub klientami. Decydują się oni na wspólne działanie, aby zintegrować posiadane zasoby i umiejętności, co ma przyczynić się do osiągnięcia wyższych zysków. Działanie połączonych organizmów skoncentrowane jest wokół perspektywy rozwoju na danym rynku.

Rodzaje fuzji

Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje fuzji:

  • fuzje poziome (horyzontalne);
  • fuzje pionowe (wertykalne);
  • fuzje (konglomeratowe).

Fuzje poziome

Fuzje poziome nazywa się inaczej horyzontalnymi. Można w ten sposób określić łączenie przedsiębiorstw należących do tego samego sektora gospodarki. Ich celem jest powiększenie posiadanego udziału rynkowego. W takich połączeniach mogą również brać udział podmioty należące do różnych sektorów, ale świadczących usługi dla tego samego grona odbiorców. W tym przypadku celem będzie również podwyższenie konkurencyjności oraz powiększenie działalności.

Fuzje pionowe

Fuzje pionowe nazywa się również wertykalnymi. W ten sposób łączą się przedsiębiorcy należący do jednej gałęzi gospodarki, ale działający w różnych etapach produkcji. Rozróżnia się fuzje pionowe skierowane ku górze oraz fuzje pionowe skierowane w dół. Fuzje pionowe w górę dążą do połączenia firmy z dostawcami, a fuzje pionowe w dół – z odbiorcami.

Celem jest w tym przypadku dążenie do oszczędności, a co za tym idzie – możliwość zastosowania innej polityki cenowej. Niejednokrotnie takie połączenia odcinają konkurentów od dostępu do źródeł zaopatrywania lub kanałów dystrybucji. Stosuje się je również w przypadkach trudności z rozwijaniem nowych kompetencji, przy wysokich barierach wejścia na konkretne rynki i przy wysokiej dojrzałości sektora poprzedniego lub następnego.

Fuzje konglomeratowe

Efektem fuzji konglomeratowej jest powstanie konglomeratu. W tym przypadku działalność produkcyjna partnerów zupełnie nie jest ze sobą powiązana. Działają oni w odrębnych sektorach i różnych rynkach. Decydują się jednak na połączenie kapitałowe i organizacyjne.

Celem tworzenia fuzji konglomeratowych jest wykorzystanie potencjału różnic pomiędzy poszczególnymi branżami. Dzięki nim szybko zdobywa się nowe kompetencje, wchodzi w nowe dziedziny i branże. Takie fuzje są korzystne, kiedy występują trudności wewnętrzne w wejściu do całkowicie nowej branży – mowa o braku odpowiednich umiejętności i zasobów. Warto wspomnieć, że fuzje konglomeratowe uznaje się za niebezpieczne, ponieważ niejednokrotnie stwarzają duże problemy organizacyjne i zarządcze, które wynikają bezpośrednio z koniecznością opanowania szerokiego spektrum obszarów działania.

Mianem fuzji określa się dobrowolne połączenie co najmniej dwóch przedsiębiorstw. Mogą one utworzyć całkowicie nowy podmiot lub zwiększyć potencjał jednego z już istniejących kosztem całkowitej likwidacji pozostałych członków układu. W zależności od pożądanego efektu przedsiębiorstwa zawiązują fuzje pionowe, poziome lub konglomeratowe.

Archiwum: wrzesień 2022
fuzja