Żeby pracodawca mógł prowadzić działalność, a zatrudnione osoby w jego firmie czuły się bezpiecznie, niezbędne jest wprowadzenie i przestrzeganie zasad BHP. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj kluczowe założenia BHP.

W każdym przedsiębiorstwie obowiązują zasady BHP. Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną w pracy dotyczą zarówno pracodawcy, jak i zatrudnionych. Trzeba jednak zauważyć, że regulaminy BHP mogą się od siebie różnić w zależności od charakterystyki poszczególnych przedsiębiorstw. Warto dowiedzieć się, na czym polegają te różnice.

Przepisy BHP w pracy – gdzie można znaleźć najważniejsze informacje?

Najważniejsze zasady BHP zostały ustalone w Kodeksie pracy. Dostępne są także informacje zamieszczone w rozporządzeniach, takich jak rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP, a także zasad odnoszących się do wykonywania pracy w poszczególnych branżach. Według nich pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym odpowiednich warunków do wykonywania swoich obowiązków. Najważniejsze informacje znajdują się w art. 207 § 2 Kodeksu pracy

Jakie zasady BHP w pracy powinny obowiązywać zatrudniającego?

Ogólne zasady BHP w pracy powinny obejmować:

  • organizowanie obowiązków pracowniczych w bezpiecznych i higienicznych warunkach;
  • reagowanie na powstające potrzeby związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także ulepszanie stopnia ochrony zdrowia i życia zatrudnionych;
  • zaspokajanie potrzeb zatrudnionych młodocianych, a także pracownic w ciąży, karmiących piersią lub osób niepełnosprawnych w zakresie postępowania profilaktycznego;
  • prowadzenie okresowych szkoleń BHP, a także zapoznawanie stałych i nowych pracowników z zasadami regulaminu, obowiązującego w danym miejscu pracy;
  • pilnowanie adaptacji nakazów, decyzji i zarządzeń, które są przekazywane przez organy nadzorcze.
Zobacz także  Wypadek przy pracy – jaka jest jego definicja? Jakie prawa przysługują poszkodowanemu?

Całość powinna być uzupełniona o wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy. Co więcej, właściciel przedsiębiorstwa powinien również uiszczać w całości koszty związane z przepisami BHP w pracy, jednocześnie nie obciążając nimi w żaden sposób zatrudnionych osób.

BHP na stanowisku pracy – obowiązki osób zatrudnionych

Zasady BHP nie dotyczą jednak wyłącznie pracodawców. Powinny ich również przestrzegać osoby zatrudnione. Dokładny opis ich obowiązków znajduje się w art.211 Kodeksu pracy. To, co powinno zwrócić uwagę osób zainteresowanych, to fakt, że nie jest to ściśle ograniczony i sklasyfikowany zestaw obowiązków. Regulaminy BHP są katalogiem otwartym. Oznacza to, że zarządcy poszczególnych przedsiębiorstw mogą rozszerzać zakres obowiązków pracowników w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wśród najważniejszych zasad BHP na stanowisku pracy znajdują się m.in.:

  • znajomość i stosowanie się do przepisów oraz zasad BHP;
  • uczestniczenie w szkoleniach, zajęciach instruktażowych oraz egzaminach weryfikujących wiedzę z zakresu BHP;
  • wykonywanie obowiązków pracowniczych w zgodzie z obowiązującymi w zakładzie pracy zasadami BHP;
  • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, a także dbanie o używany sprzęt, maszyny i narzędzia niezbędne do wykonywania zadań;
  • natychmiastowe informowanie przełożonego o ewentualnych zagrożeniach i zaniedbaniach z zakresu zasad BHP.

BHP w pracy biurowej – wszystko co trzeba wiedzieć

Praca biurowa niekoniecznie kojarzy się z dużą ilością zagrożeń. Jest to jednak kategoria działalności, która wyróżnia się dużą liczbą zasad BHP. W biurze powinny panować odpowiednie warunki, umożliwiające wielogodzinną pracę w zamkniętym pomieszczeniu. Zasady BHP w pracy biurowej odnoszą się głównie do oświetlenia, minimalnej ilości miejsca przypadającej na pracownika czy dostosowaniu przestrzeni biurowej do ewentualnej ewakuacji. 

Jakie zasady BHP obowiązują w biurze?

Przestrzeń pomieszczeń pracy biurowej powinna być dostosowana do liczby znajdujących się w środku osób. Zasady BHP zakładają, że każdy z pracowników ma mieć do dyspozycji co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia, a także 2 m2 podłogi. 

Zobacz także  Wypadek przy pracy – jaka jest jego definicja? Jakie prawa przysługują poszkodowanemu?

Zasady BHP w pracy biurowej regulują również minimalną wysokość pomieszczenia – 3 m lub 2,5 m w przypadku, gdy w zamontowano w nim klimatyzację lub nie przebywają w niej więcej niż 4 osoby. W ostatniej sytuacji, na każdą z nich powinno przypadać minimalnie 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia. 

Przepisy BHP w pracy biurowej dotyczące oświetlenia

Zasady BHP w biurze dotyczą również oświetlenia. Osoby pracujące w takiej przestrzeni powinny mieć dostęp do światła sztucznego, a także naturalnego. Zasady BHP stanowią także o tym, że oświetlenie nie może w żaden sposób przeszkadzać w pracy. Dlatego niezbędne jest wyposażenie przestrzeni biurowej w urządzenia umożliwiające regulację natężenia oświetlenia. Dzięki temu pracownicy mogą dostosować je do swoich potrzeb.

Regulaminy BHP dotyczą również odpowiedniej jakości wykonania instalacji elektrycznych zapewniających światło. Powinny być zaprojektowane tak, aby w przypadku nieoczekiwanej usterki lub awarii, nie zagrażały zdrowiu ani życiu zatrudnionych osób.

Zasady BHP w biurze – temperatura i cyrkulacja powietrza

Zgodnie z założeniami BHP w biurze powinna panować temperatura nie mniejsza niż 18°C. Co ciekawe, zasady BHP nie informują o maksymalnej temperaturze. Innym kluczowym aspektem, na który uwagę zwracają regulaminy BHP, jest również właściwa cyrkulacja powietrza.

W biurze powinna się znajdować instalacja, która odprowadza zużyte powietrze na zewnątrz i zapewnia pracownikom dostęp do świeżego – pozbawionego zabrudzeń, pyłków czy kurzu. Co więcej, instalacja powinna być tak skonstruowana, aby nie powstawały niekontrolowane przeciągi powietrza, które również mogą zagrozić zdrowiu zatrudnionych osób. 

O zasady BHP powinni dbać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy

Przestrzeganie zasad BHP jest niezwykle ważne w kontekście bezpiecznej i higienicznej pracy. Stosowanie się do regulaminów na pewno zwiększy komfort codziennej pracy w firmie. 

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni zwracać uwagę na to, aby przede wszystkim poznać zasady BHP, a także stosować się do nich w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Zobacz także  Wypadek przy pracy – jaka jest jego definicja? Jakie prawa przysługują poszkodowanemu?
zasady bhp