Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza powołać niemal 250 tys. rezerwistów na ćwiczenia wojskowe 2023. Jakie roczniki będą powołane? Większość osób, które wezmą udział w ćwiczeniach stanowią znajdujący się w rezerwie pasywnej. Jaki jest limit wieku?

W rozporządzeniu czytamy, iż na ćwiczenia wojskowe wezwane zostaną osoby z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, które nie pełnią innej służby wojskowej i nie ukończyły 55 lat. W przypadku oficerów i podoficerów limit ten wynosi 63 lata. Wezwanie do wojska może otrzymać każda osoba, która jest zdolna do służby wojskowej, a więc z kategorią A. Od wezwania można się odwołać w ciągu 14 dni. Niemożność stawienia się na szkoleniu należy uzasadnić np. złym stanem zdrowia.

Jakie roczniki będą powołane do wojska (2023)?

Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło listę osób, które mogą spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. Szacuje się, że liczba wezwanych na szkolenie może sięgnąć nawet 25o tys. osób. Z ćwiczeń zwolnione zostaną osoby, które osiągnęły przewidziany przepisami limit wiekowy. W szkoleniu wezmą udział rezerwiści pasywni, z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, nie pełniący innego rodzaju służby wojskowej, nie podlegający militaryzacji, którzy nie ukończyli 55. roku życia. Kto otrzyma wezwanie do wojska 2023? Jakie roczniki będą powołane, jeśli uwzględnimy powyższe warunki? To osoby urodzone w latach 1968–2004. 

Obowiązek kwalifikacji wojskowej w czasie pokoju obejmuje mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. Oznacza to, że wezwanie na ćwiczenia mogą otrzymać również studenci. Powołane mogą zostać także kobiety, które mają konkretne wykształcenie i pracują np. w zawodzie lekarza, pielęgniarki, psychologa. 

Czy występuje limit wieku przy powołaniu do wojska (2023)?

Kto może spać spokojnie, nie obawiając się wezwania do wojska czy też na ćwiczenia wojskowe? Powołane nie zostaną osoby, które ukończyły 55 lat, chyba że są to rezerwiści w stopniu oficera i podoficera – w tym przypadku górna granica to 63 lata. Bezpieczne są też osoby pełniące określone funkcje: 

  • zajmujące kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej;
  • prowadzące własną kampanię wyborczą do sejmu, senatu, europarlamentu, jednostki samorządu terytorialnego;
  • wyłączone z obowiązku pełnienia służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  • opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub trwale niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym;
  • opiekunowie osób obłożnie chorych i dzieci do lat 18;
  • kobiety w okresie do 6 miesięcy po porodzie, a także będące w ciąży.

Czy posiadanie dzieci zwalnia z powołania do wojska (2023)?

Masz już informacje, kto otrzyma wezwanie do wojska 2023 – jakie roczniki będą powołane. Jednak są pewne wyjątki ze względu na sytuację rodzinną. Na odroczenie służby wojskowej czy zwolnienie z powołania na ćwiczenia mogą liczyć mężczyźni uznani za jedynych żywicieli rodziny. Jeśli nie ma osoby, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem, rezerwista może zostać zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia wojskowego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie podania o odroczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi wskazane okoliczności.

Obowiązkowi pełnienia służby wojskowej nie podlegają również kobiety sprawujące opiekę nad dziećmi od lat 8 do 16. 

Aby odroczyć termin szkolenia, czy powołania, należy złożyć odwołanie. Niestawienie się na wezwanie grozi karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Archiwum: grudzień 2022
Wezwanie do wojska 2023