Zgodnie z polskim prawem jest możliwość nabycia auta na podstawie umowy zamiany samochodu. Wiąże się to jednak z określonymi formalnościami do wypełniania i nie każdy może skorzystać z tej opcji. Czym jest taka umowa i kto może z niej skorzystać? Sprawdź.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Jak sama nazwa wskazuje, umowa zamiany pojazdu to dokument, który reguluje wymianę pojazdów, gdzie każda ze stron oddaje swój dotychczasowy pojazd i nabywa nowy. To jak najbardziej zgodne z prawem, jednak muszą zostać spełnione określone wymogi formalne i prawne podczas zamiany. Sprawdź, czym dokładnie jest umowa zamiany samochodu i jakie konsekwencje powoduje. Jeśli czeka cię taka zamiana, pobierz u nas wzór, który będziesz mógł sprawnie wypełnić wraz z drugim zamieniającym!

Umowa zamiany samochodu – podstawowe informacje

Pod względem konstrukcji ten typ porozumienia jest bardzo podobny do umowy kupna-sprzedaży samochodu. Fakt zawarcia umowy musi być potwierdzony podpisem, a dokument powinien zostać przygotowany w dwóch egzemplarzach o jednakowej treści. Zamiana samochodu zamiast standardowej transakcji to ciekawa alternatywa dla zakupu i sprzedaży pojazdów. W zakresie tej umowy stosuje się przepisy regulujące umowy sprzedaży pojazdów zawarte w art. 604 Kodeksu cywilnego. Po dokonaniu wymiany niezbędne jest wypełnienie wielu formalności. To m.in. zapłata podatku, zgłoszenie pojazdu do wydziału komunikacji (masz na to 30 dni) czy też cesja lub zakup nowej polisy OC. Każda ze stron ma obowiązek poinformowania o transakcji właściwego wydziału komunikacji. Wówczas na formularzu podaje informacje o posiadaniu nowego samochodu oraz oddaniu starego. Niepoinformowanie wydziału komunikacji o tym fakcie może skutkować konsekwencjami prawnymi, a także dotkliwą grzywną. Właśnie dlatego w przypadku każdej zamiany lub sprzedaży auta niezbędne jest wypełnienie wszystkich wymogów formalnych i administracyjnych.

Zobacz także  Umowa darowizny pieniędzy

Co powinno znajdować się na umowie?

Umowa powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi. Zadaniem obu stron transakcji jest dopełnienie wszelkich formalności. Podstawowy wzór umowy powinien zawierać takie dane, jak:

 • dane osobowe obu stron transakcji (w tym numer PESEL, imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego);
 • dokładny opis przedmiotów zamiany (opis samochodów, marka, numer rejestracyjny, rok produkcji, opcjonalnie numer VIN);
 • dokładne informacje dotyczące wartości przedmiotu zamiany, czyli obu pojazdów;
 • wyposażenie pojazdów, dokumenty i przedmioty przekazywane nowemu właścicielowi w momencie podpisania umowy (kluczyk od auta, dokumenty poświadczające niedawne naprawy, części zamienne, karta pojazdu, dowód rejestracyjny itp.);
 • data i miejsce podpisania umowy.

W przypadku gdy przedmiotem umowy zamiany samochodu są dwa pojazdy o różnej wartości, wówczas obowiązuje dopłata. Oznacza to, że właściciel tańszego pojazdu dopłaca właścicielowi droższego samochodu różnicę w cenie zgodnie z ustaleniami. Płatność należy uiścić gotówką.

Kto musi zapłacić podatek dochodowy od pojazdu?

Zamiana aut podlega opodatkowaniu. Wymagana jest zapłata podatku cywilnoprawnego. Najczęściej obie strony transakcji dzielą się tym kosztem po równo. Na mocy indywidualnych ustaleń kosztami podatku może być obciążona tylko jedna osoba. Informacja o tym, kto płaci podatek, musi znajdować się w treści umowy. W przeciwnym razie może dojść do sporu pomiędzy zamieniającymi. 

Kwestia podatku dochodowego

Jeżeli transakcja zostaje przeprowadzona przez osoby fizyczne, które nie prowadzą firmy, to należny jest zarówno podatek dochodowy, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek dochodowy jednak obowiązuje tylko wtedy, gdy jesteśmy właścicielem samochodu mniej niż pół roku. Po przekroczeniu tego czasu wymagany jest tylko podatek od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego są pojazdy, których wartość rynkowa nie przekracza 2280 złotych. W praktyce oznacza to, że cały proces może zostać przeprowadzony bezpłatnie. Podstawę do opodatkowania stanowi dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży auta a kosztem nabycia. Wymiar podstawy opodatkowania zmniejsza się poprzez kupno części zamiennych czy też wykonanie napraw.

Zobacz także  Umowa licencyjna

Umowa zamiany samochodu a podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% od wartości pojazdów. Po podziale pomiędzy obie strony umowy zamiany samochodu kwota wynosi 1% od wartości przedmiotu, za który przypada wyższy podatek. Czas na dokonanie płatności wynosi 14 dni. Kwotę do zapłaty może ustalić również urzędnik, jeżeli ma wątpliwości co do rzetelności przedstawionego kosztorysu. Kupujący mogą się od tego odwołać. Jednak standardowo podatek wynosi 1% i rzadko są odstępstwa od tej reguły. Strony muszą pamiętać, że nie należy zwlekać z płatnością. W przeciwnym razie urzędnik US może nałożyć na właścicieli pojazdów karę pieniężną, której wymiar dochodzi nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Konieczność zapłacenia podatku leży po obu stronach. W celu zapłaty podatku należy złożyć deklarację PPC-3 (lub PCC-3/A, jeżeli jest kilku nabywców pojazdu). Formularz może mieć formę pisemną lub elektroniczną. Z tego podatku zwolnione są osoby niepełnosprawne, które kupują auto na własny użytek.

Zamiana auta a ubezpieczenie

Właściciele pojazdów mają obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o dokonanej transakcji w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Przy zamianie auta dochodzi również do zamiany ubezpieczenia OC. Zawierający umowę zamiany samochodu mogą korzystać z obowiązkowego ubezpieczenia OC drugiej osoby lub zdecydować się na jej wypowiedzenie. Do tego ostatniego dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy właściciel auta chciałby wybrać inne towarzystwo ubezpieczeniowe lub inny rodzaj ubezpieczenia. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać terminów, aby nie dopuścić do wystąpienia przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Co ciekawe, przy umowie zamiany pojazdów może dojść do rekalkukacji składki. Sposób jej wyliczania zależy bowiem od posiadanych przez daną osobę zniżek oraz jej doświadczenia.

Zamiana w komisie

W ostatnich latach w Polsce rosnącą popularnością cieszy się zamiana pojazdów w komisie. Wówczas do wymiany aut będących przedmiotem porozumienia dochodzi w analogiczny sposób. Komisy umożliwiają pozostawienie swojego dotychczasowego samochodu oraz wzięcie nowego auta. Może występować dopłata, także w zależności od wartości pojazdów. Do zawarcia transakcji dochodzi między osobą fizyczną a podmiotem gospodarczym.

Zobacz także  Umowa pożyczki

Co sprawdzić przed złożeniem podpisu?

Umowa tego typu może się opłacać, jednak zamieniający powinien dokładnie zapoznać się ze stanem pojazdu przed złożeniem podpisu. Przede wszystkim sprawdź jego stan techniczny, a także cykliczność przeprowadzanych badań okresowych. Na tej podstawie będziesz wiedzieć, czy pojazd jest w pełni sprawny, czy może już na starcie wymaga wkładu własnego. Każda ze stron umowy zamiany samochodu powinna przekazać drugiej takie informacje, jak:

 • stan techniczny pojazdu;
 • informacje z badań okresowych;
 • historia kolizji i wypadków pojazdu;
 • stan aktualnego wyposażenia podstawowego i dodatkowego;
 • dane na temat wezwań serwisowych;
 • ostatnio przeprowadzane naprawy;
 • uszkodzenia;
 • rekomendowane naprawy w najbliższej przyszłości.

Ponadto rekomenduje się wzięcie pojazdu na jazdę próbną oraz zbadanie go u zaufanego mechanika lub na stacji diagnostycznej. Może to być ostateczne potwierdzenie tego, że pojazd nadaje się do użytku i jazda nim będzie bezpieczna. Szczególną uwagę w tym zakresie powinno się poświęcić starszym autom.

Umowa zamiany samochodu – wzór

Wiesz już sporo na temat umowy zamiany samochodu, więc czas sprawdzić, jak wygląda taki dokument. Pobierz darmowy wzór, który jest dostępny w formatach PDF i docx. Jeśli czeka się sporządzenie takiej umowy, wystarczy wypełnić ją danymi i podpisać!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
umowa zamiany samochodu