Pozew o zapłatę

Klient zalega z płatnością za fakturę, kupiony towar albo wykonaną usługę?