Klient zalega z płatnością za fakturę, kupiony towar albo wykonaną usługę? Ostateczną formą odzyskiwania należności jest pozew o zapłatę złożony bezpośrednio do sądu. Sprawdź, jak napisać dobry pozew zapłaty!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Swoich praw odnośnie odzyskania należności możesz dochodzić zarówno jako przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna. Pozew o zapłatę w musi jasno określać wartość przedmiotu sporu oraz dane powoda i pozwanego. Roszczenie finansowe w celu odzyskania należnych pieniędzy w tej formie to ostateczność. Złóż pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty jeśli nie masz złudzeń, że odzyskasz swoje pieniądze od klienta lub od pracodawcy. Zanim zdecydujesz się na napisanie pozwu zapłaty w postępowaniu sądowym, wykorzystaj też inne metody odzyskiwania należności.

Pozew o zapłatę – co to takiego i kiedy się go stosuje?

Pozwy do sądów rejonowych w celu odzyskania pieniędzy od dłużników możesz wnieść jako ostateczność. Po przekroczeniu podstawowego terminu płatności np. faktury postaw na mniej inwazyjne metody upomnienia o należną zapłatę. Wykorzystaj ponaglenia słowne, telefoniczne, e-mailowe oraz osobiste wizyty. Finalnie wyślij też przedsądowe wezwanie do zapłaty – w większości przypadków dłużników takie pismo przynosi oczekiwane efekty.

Pozew o zapłatę w praktyce jest wnioskiem o pomoc w odzyskaniu należnych pieniędzy z racji wystawionej faktury VAT lub wykonania pracy na podstawie umowy o pracę. Pismo tego typu kieruje się do sądu wraz z dowodami w sprawie. Dzięki temu temat nabiera oficjalnego toku i szanse na odzyskanie pieniędzy są znacznie większe.

Pozew o zapłatę – jakie informacje i dane powinien zawierać?

Aby wnieść pozew o zapłatę do sądu, musisz odpowiednio przygotować taki dokument. Po sporządzeniu formularza prześlij go bezpośrednio na adres stosownego sądu, który zajmie się sprawą i przeprowadzi rozeznanie w kwestii wyjaśnienia okoliczności wystąpienia zadłużenia. Pozew o zapłatę powinien zawierać wszystkie istotne kwestie dotyczące długu. W dokumencie umieść takie informacje, jak:

 • data i adres sporządzenia dokumentu;
 • informacje o stronach postępowanie (imiona, nazwiska, nazwy firm, adresy);
 • kwota, jaką powód chce odzyskać w ramach dochodzenia przed sądem, czyli wartość przedmiotu sporu;
 • jasne wskazanie żądania pozwu (np. faktury VAT);
 • dodatkowe wnioski (np. o wydanie sądowego nakazu zapłaty, zwrot kosztów procesu od dłużnika, przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda);
 • uzasadnienie (ta kwestia powinna być najobszerniej opisana w pozwie do sądu o zapłatę);
 • lista załączników (dowodów w sprawie);
 • własnoręczny podpis.

Jeśli umieścisz wszystkie te informacje w pozwie o zapłatę, sąd na pewno szybko rozpatrzy sprawę i pomoże ci w odzyskaniu należnych pieniędzy od dłużników. Warto dodać, że na etapie składania wniosku możesz poprosić o wydanie wyroku zaocznego bez obecności pozwanego.

Jaką formę przybiera pozew o zapłatę? Podpowiadamy!

Pozew o zapłatę dla postępowania zwykłego najczęściej obejmuje spraw cywilnych. Sądu wyjaśniają sprawę w ramach postępowania:

 • zwykłego;
 • uproszczonego;
 • upominawczego;
 • nakazowego.

Podczas składania wniosku o pomoc w rozwiązaniu sporu między stronami w kwestii zapłaty należnych środków, musisz jasno określić, w jakim trybie ma odbyć się postępowanie. Wiele zależy od wartości przedmiotu sporu oraz dostępnych dowodów w sprawie. Jeśli już składasz pozew sądowy o zapłatę, koniecznie przygotuj niezbędne dowody i załączniki do pozwu. Wtedy szybciej uzyskasz decyzję sądu odnośnie wydania nakazu zapłaty. Zwykła forma postępowania najczęściej zajmuje sporo czasu i generuje wysokie koszty przed odzyskaniem roszczenia pieniężnego.

Pozew o wpłatę w formie uproszczonej

Pozew o zapłatę w ramach postępowania uproszczonego jest przeznaczony dla wierzycieli, gdzie dłużnicy zalegają z kwotami nie większymi niż 20 tys. zł. Gotowy wzór takiego pozwu przygotujesz nawet w kilkanaście minut i złożysz go do odpowiedniego sądu. Taki tryb postępowania ma też zastosowanie w sprawach o zapłatę czynszu. Tutaj masz opcję dochodzenia praw tylko do jednego roszczenia (lub do wielu, jeśli wynikają z jednej umowy np. najmu).

Pozew o wpłatę w upominawczej

Tryb upominawczy przydaje się w sytuacjach, kiedy powód/powódka ma jasne dowody na temat winy dłużnika i braku spłaty zadłużenia. Pozew na formularzu w trybie upominawczym ma zastosowanie tylko do roszczeń pieniężnych. W celu rozpoczęcia takiego postępowania musisz znać dokładny adres dłużnika. Co ciekawe, sąd po przeanalizowaniu dowodów ma prawo wydać nakaz zapłaty długu bez przeprowadzenia rozprawy sądowej.

Pozew o wpłatę w formie nakazowej

Forma nakazowa ubiegania się o zapłatę działa podobnie jak metoda upominawcza. W tym przypadku dowody, jakie powinien zawierać pozew, muszą być określone w katalogu uznanym w ramach art. 485 Kodeksu prawa cywilnego. Zaliczamy do nich:

 • wezwania do zapłaty;
 • oświadczenia o uznaniu długu;
 • rachunki;
 • faktury.

Rozpatrzenie pozwu o zapłatę przez sąd w trybie nakazowym skutkuje ostatecznym wydaniem nakazu zapłaty wraz z informacją dla pozwanego, że ten ma 2 tygodnie na zaspokojenie roszczenia w całości.

Jak złożyć pozew o zapłatę do sądu? Najważniejsze informacje

Kiedy już przygotujesz swój pozew o zapłatę oraz wybierzesz formę postępowania, musisz tylko dostarczyć dokument wraz z załącznikami bezpośrednio do sądu. Potrzebujesz trzech egzemplarzy pozwu dla:

 • powoda;
 • sądu;
 • pozwanego.

Konieczność wykonania trzech kopii dotyczy także wszystkich załączników dołączanych do pozwu zapłaty. Pozew w sądzie musisz też własnoręcznie podpisać (lub przez pełnomocnika), a także poświadczyć zgodność załączników z oryginałami dokumentów. Roszczenie o zapłatę w formie pozwu złóż w biurze podawczym do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Uwaga! Kiedy wartość sporu przekracza 75 tys. zł, musisz udać się do sądu okręgowego. Komplet dokumentów złożysz drogą pocztową (tradycyjnie) lub osobiście.

Ile kosztuje pozew o zapłatę w sądzie?

Według ogólnie przyjętych zasad określa się, że koszty związane z postępowaniem sądowym o roszczenia pieniężne zależą od tego, jaki tryb postępowania wybrał powód/powódka. Oto konkretne wartości dla wybranych trybów:

 • postępowanie zwykłe sądowe – 5% wartości przedmiotu sporu;
 • postępowanie nakazowe – 1,25% wartości przedmiotu sporu;
 • postępowanie uproszczone:
 • 30 zł dla pozwów o przedmiocie sporu o wartości do 2000 zł;
 • 100 zł dla pozwów o przedmiocie sporu o wartości do 5000 zł;
 • 250 zł dla pozwów o przedmiocie sporu o wartości do 7500 zł;
 • 300 zł dla pozwów o przedmiocie sporu o wartości powyżej 7500 zł;
 • postępowanie w trybie elektronicznym – 1,25% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 zł.

Pozew o zapłatę – wzór

Potrzebujesz wzór pozwu o zapłatę? Pobierz gotowy formularz do uzupełnienia, a złożenie kompletu dokumentów w celu odzyskania należności na drodze postępowania cywilnego nie będzie dla ciebie żadnym problemem.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
pozew o zapłatę