Planujesz złożyć pozew o alimenty dla swojego dziecka, aby poprawić komfort jego życia? Jeśli nie wiesz, jaką formę przyjmuje, przeczytaj nasz artykuł. Znajdziesz w nim także wzór do pobrania w PDF, który będzie pomocny podczas sporządzania dokumentu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Sprawy o alimenty w sądach często trwają miesiącami, aż do ostatecznego ustalenia sytuacji finansowej każdej ze stron rozprawy. Jako rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem możesz ubiegać się od drugiej strony o wykonanie obowiązku alimentacyjnego. Pozew o alimenty do sądu zawsze wnosi osoba, która nie ma środków wystarczających do godnego życia i sprawowania opieki nad dzieckiem. Dowiedz się, w jakich okolicznościach warto go złożyć, co powinien zawierać i jak uzasadnić jego wniesienie do sądu. Na końcu artykułu znajdziesz wzór takiego dokumentu do pobrania.

Pozew o alimenty – co powinien zawierać ten dokument?

Pozew o alimenty może przygotować powód lub powódka, a dokument powinien zawierać takie informacje, jak:

 • miejscowość i data;
 • adres sądu, do którego kierowany jest dokument;
 • dane dziecka oraz dane powoda/powódki;
 • dane rodzica, który nie łoży środków na utrzymanie dziecka;
 • kwotę alimentów, jaka powinna być wypłacana w miesięcznych ratach (wraz z uzasadnieniem);
 • termin, w jakim pieniądze powinny wpływać na rachunek bankowy.

Co należy załączyć do pozwu?

Załącznikami do pozwu alimentacyjnego są zaświadczenia o dochodach obydwu stron postępowania – także pozwanego. Na tej podstawie sąd zasądzi odpowiednie zabezpieczenie w postaci alimentów na rzecz dziecka. Dodatkowe dokumenty wymagane przez sądy w takich sprawach to także:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • oświadczenia o uznaniu dziecka lub wyrok wskazujący ojcostwo;
 • rachunki za wydatki na poczet utrzymania dziecka;
 • kopia umowy o pracę lub innej z pracodawcą;
 • odpis pozwu oraz załączników;
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (tylko dla alimentów od męża lub żony);
 • odpis wyroku rozwodowego (dla osób po rozwodach, które ubiegają się o pokrycie kosztów utrzymania dziecka przez jednego z rodziców).

Uwaga! Świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat. W praktyce oznacza to, że możesz ubiegać się o uregulowanie alimentów przyznanych przez sąd do 3 lat wstecz. Musisz pamiętać, że do zasądzenia alimentów sąd musi mieć odpowiednie podstawy. Jeśli masz taką możliwość, jak najprecyzyjniej określ swoją sytuację finansową.

Gdzie złożyć i jak uzasadnić pozew o alimenty?

Zastanawiasz się, gdzie możesz złożyć pozew o alimenty? Jeśli przedmiot sporu to świadczenie alimentacyjne oraz ewentualne zaległości w jego wypłaceniu, wówczas stosowny wniosek złóż w sądzie rejonowym. Uzupełniony dokument przekaż do odpowiedniego wydziału odpowiedniego dla miejsca zamieszkania rodzica, który nie płaci alimentów. W przypadku zamieszkiwania jednego z rodziców poza granicami Polski wniosek złożysz w sądzie z opcją ustanowienia kuratora. Jeśli chodzi o alimenty dla małoletnich, duże znaczenie dla sądu ma uzasadnienie pozwu oraz sytuacja finansowa każdej ze stron.

Co jeszcze uwzględnić w pozwie o alimenty?

Kiedy piszesz uzasadnienie, koniecznie uwzględnij i opisz sytuację rodzinną, majątkową oraz zawodową rodzica, który uchyla się od alimentów. W ten sposób realnie wskażesz dowody, na których podstawie dana strona powinna płacić alimenty w określonej we wniosku wysokości. Uzasadnienie dla pozwu o alimenty należy złożyć w celu:

 • poinformowania sądu o potrzebach dziecka/dzieci;
 • poinformowania sądu o możliwościach finansowych pozwanego rodzica.

W celu ustalenia wartości przedmiotu sporu oraz dla dobrego uzasadnienia pozwu o alimenty na potrzeby dziecka koniecznie uwzględnij też wydatki na:

 • żłobek lub przedszkole;
 • odzież i obuwie;
 • jedzenie;
 • lekarstwa i leczenie;
 • zabawki dla dziecka;
 • zajęcia dodatkowe (np. sportowe poza szkołą);
 • wyjazdy wakacyjne.

Odpowiednio uzasadnione roszczenie pozwala ustalić przez sąd wysokość alimentów, które zostaną przyznane. Wystarczy, że wykazane wydatki na dziecko w skali miesiąca podzielisz na pół, a następnie pomnożysz ją przez 12. W ten sposób otrzymasz kwotę alimentów, jaka jest realna do uzyskania w skali roku.

Pozew o alimenty a wniosek o zabezpieczenie powództwa

Kiedy składasz pozew o alimenty, koniecznie złóż jednocześnie wniosek o zabezpieczenie powództwa. Co to oznacza? W praktyce celem jest zabezpieczenie swojej sytuacji materialnej, gdyby drugi z rodziców skutecznie unikał płatności świadczenia alimentacyjnego. Dzięki temu sąd przyzna na dziecko/dzieci określoną kwotę świadczenia aż do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Opłata za taki wniosek wynosi 100 zł, jeśli ten zostanie złożony w późniejszym czasie. Jeśli dostarczysz go wraz z pozwem o alimenty, kwota nie będzie pobierana.

Niepłacenie alimentów przyznanych przez sąd – gdzie zgłosić ten fakt?

Jeśli jeden z opiekunów dziecka nie płaci terminowo alimentów, możesz zgłosić drugiego rodzica do prokuratury. Pamiętaj jednak, aby zebrać odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt. Zaliczają się do nich:

 • odpis orzeczenia sądowego, gdzie jest mowa o przyznanych alimentach;
 • zaświadczenia od komornika o braku skuteczności egzekucji;
 • zaświadczenia o pozostałej kwocie zadłużenia wraz z odsetkami.

Po dostarczeniu do prokuratury tych dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia informacji jako osoba składająca zawiadomienie. Następnie dłużnik (drugi rodzic) zostanie wezwany do prokuratury jako oskarżony. Po przesłuchaniu stron sprawa może ponownie trafić do sądu.

Jakie są kary dla dłużników alimentacyjnych?

Za niepłacenie alimentów grożą dotkliwe kary, np. pozbawienie wolności do 2 lat. Dotyczy to dłużników alimentacyjnych, którzy po przesłuchaniu u prokuratora i złożeniu wyjaśnień nie uregulowali zadłużenia w terminie 30 dni. Oczywiście prawo przewiduje też inne metody karania osób uchylających się od płacenia alimentów:

 • karę ograniczenia wolności;
 • zatrzymanie prawa jazdy;
 • grzywnę pieniężną;
 • dozór domowy.

Pamiętaj, że po uznaniu przez sąd pozwu należy zadbać o to, aby drugi rodzic regularnie opłacał alimenty na rzecz dziecka. W razie opóźnienia (w postaci co najmniej 3 zaległych rat) zgłoś zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Jakie formy może przybierać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty może przybierać różne formy w zależności od stopnia pokrewieństwa danych osób. Najczęściej składane do sądu wnioski o przyznanie alimentów dotyczą pokrycia kosztów utrzymania dziecka pozostającego pod stałą opieką jednego z rodziców np. po rozwodzie. Pozostałe relacje, które pozwalają na złożenie pozwu o alimenty, to:

 • mąż i żona – w tym przypadku jedna z osób pozostająca w niedostatku może ubiegać się o dodatkowe świadczenie alimentacyjne;
 • matka i ojciec – rodzice wobec swojego dziecka również mogą ubiegać się o alimenty w razie wystąpienia trudnej sytuacji życiowej (jeżeli dziecko nie ma jeszcze dzieci ani żony);
 • dziadek i babcia – świadczenie alimentacyjne w tym przypadku płaci osoba bezdzietna, której rodzice nie żyją, a dziadkowie są w trudnej sytuacji finansowej;
 • rodzeństwo – jeśli wnoszący pozew nie ma dzieci, rodziców ani dziadków, wówczas może ubiegać się o świadczenie alimentacyjne od brata lub siostry, czyli najbliższej rodziny.

Pozew o alimenty – wzór

Jeśli chcesz samodzielnie napisać pozew o alimenty, pobierz darmowy wzór do samodzielnego uzupełnienia. W ten sposób bez pomocy prawnika złożysz stosowny dokument do sądu i zyskasz szansę na otrzymywanie dodatkowych pieniędzy na utrzymanie dziecka.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Pozew o alimenty – podsumowanie

Pamiętaj, że złożenie pozwu o przyznanie alimentów jest pozbawione opłat skarbowo-urzędowych. Po ściągnięciu i poprawnym uzupełnieniu gotowego wzoru możesz złożyć dokument w sądzie rejonowym właściwym do miejsca zamieszkania osoby pozwanej o alimenty.

Archiwum: wrzesień 2022
pozew o alimenty