Podatki

Podatek leśny i zasady jego opłacania. Które osoby prawne muszą wypełnić formularz?

Każdy właściciel terenów leśnych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty gminie. Podatek leśny na dany rok może mieć inną wysokość. Ta ustalana jest na podstawie ustawy o podatku leśnym. Jak się ją oblicza? Sprawdź, w jaki sposób wypełnić formularz!

Jeśli posiadasz las lub grunty i budynki oznaczone w ewidencji jako tereny leśne, musisz uiścić opłatę na rachunek bankowy właściwej gminy. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego obliczany jest ze względu na miejsce położenia lasu. Zasad możesz oczywiście poszukać w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednak my ułatwiamy zadanie. Znajdziesz tu wszystko, co najważniejsze!

Podatek leśny – co to jest?Każdy obywatel, który jest właścicielem terenów leśnych lub posiada grunty i budynki oznaczone w ewidencji jako Ls, jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty. Podatek leśny płaci się bezpośrednio w gminie. Jest on bardzo zbliżony do podatku rolnego i należy do grupy podatków majątkowych, które bezpośrednio zasilają budżet gmin. Z tego powodu można go traktować jako podatek lokalny, choć nie jest wymieniony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Jakie są zasady jego naliczania? Należność jest obliczana na podstawie powierzchni lasu, którą wyraża się w hektarach.

Kto płaci podatek leśny?

Obowiązek opłaty podatku spoczywa na:

 • osobach fizycznych i prawnych;
 • jednostkach organizacyjnych (w tym także na spółkach).

Jeśli jesteś właścicielem lasu, użytkownikiem wieczystego lasu lub gruntu leśnego sklasyfikowanego w ewidencji gruntów i budynków jako tereny leśne, musisz uiścić podatek leśny na rachunek budżetu gminy. Informację o terenach i deklarację podatkową składa się na uchwalonym w danej gminie formularzu. Osoby fizyczne muszą poinformować gminę w przypadku każdej zmiany wpływającej na obowiązek podatkowy. Trzeba to zrobić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności. Podatek jest płatny kwartalnie.

Opodatkowanie terenów leśnych – jak wypełnić formularz?

Właściciele terenów leśnych mają obowiązek dostarczenia do urzędu:

 • informacji o lasach;
 • deklaracji wraz z załącznikami.

W zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prawną, wygląda to nieco inaczej.

Osoby fizyczne

W tym przypadku podatek jest płacony w 4 ratach, które są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy mijają odpowiednio 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada konkretnego roku podatkowego. Musisz także:

 • uzupełnić informacje o lasach IL-1;
 • dołączyć załączniki ZIL-1, ZIL-2 i ZIL-3.

Wysokość podatku leśnego obliczana jest na podstawie danych zawartych w powyższych formularzach. Kwota jest obliczana przez Urząd, a zapłacić można przelewem lub gotówką.

Osoby prawne

W tym przypadku podatnicy są zobowiązani do płatności za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca. Warto wiedzieć jeszcze o kilku kwestiach.

 1. Gdy należność jest mniejsza niż 100 złotych, podatek trzeba zapłacić w terminie pierwszej raty.
 2. Dodatkowo należy wypełnić deklarację DL-1 z załącznikami ZDL-1 i ZDL-2.
 3. Osoby prawne nie czekają na decyzję urzędu i wysokość należnego podatku obliczają samodzielnie.

Kiedy złożyć deklarację i opłacić podatek?

Deklaracja na podatek leśny powinna zostać oddana do 15 stycznia danego roku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie go w posiadanie. Podatnicy powinni złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta następujące dokumenty:

 • informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku opodatkowania podatkiem leśnym (dotyczy osób fizycznych);
 • deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, trzeba ją złożyć w terminie do 14 dni od dnia zdarzenia (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych).

Co, jeśli las stanowi współwłasność osoby fizycznej i prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej? Obowiązek płatności podatku spoczywa na osobie fizycznej. To ona składa deklarację i opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Jak obliczana jest wysokość stawek podatku leśnego?

Organ podatkowy pobiera podatek na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Podstawa opodatkowania to powierzchnia terenów leśnych. Jest wyrażona w hektarach i wynika z ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Wartość podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 metra sześciennego drewna. Oblicza się ją na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo w pierwszych trzech kwartałach poprzedniego roku podatkowego. Co ważne, lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych podlegają podatkowi obniżonemu o 50%.

Podatki i opłaty leśne – podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia

W niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z obowiązku podatkowego. Okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie opisane są w artykule 7. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Natomiast z podmiotowego zwolnienia mogą skorzystać:

 • wyższe uczelnie;
 • jednostki systemu oświaty (zarówno publiczne, jak i niepubliczne jednostki oraz prowadzące je organy);
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN;
 • zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;
 • instytuty badawcze;
 • przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego;
 • inne jednostki, które zostały dopuszczone do zwolnienia w drodze uchwały rady gminy.

Podatek leśny jest obowiązkową płatnością dla każdego podatnika, który jest właścicielem terenów leśnych. Deklaracje, terminy płatności i kwoty różnią się w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prawną. Teraz masz już wiedzę, co trzeba wypełnić i jakie są terminy składania dokumentów.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz