Każdy właściciel terenów leśnych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty gminie. Podatek leśny na dany rok może mieć inną wysokość. Ta ustalana jest na podstawie ustawy o podatku leśnym. Jak się ją oblicza? Sprawdź, w jaki sposób wypełnić formularz!

Jeśli posiadasz las lub grunty i budynki oznaczone w ewidencji jako tereny leśne, musisz uiścić opłatę na rachunek bankowy właściwej gminy. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego obliczany jest ze względu na miejsce położenia lasu. Zasad możesz oczywiście poszukać w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednak my ułatwiamy zadanie. Znajdziesz tu wszystko, co najważniejsze!

Podatek leśny – co to jest?Każdy obywatel, który jest właścicielem terenów leśnych lub posiada grunty i budynki oznaczone w ewidencji jako Ls, jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty. Podatek leśny płaci się bezpośrednio w gminie. Jest on bardzo zbliżony do podatku rolnego i należy do grupy podatków majątkowych, które bezpośrednio zasilają budżet gmin. Z tego powodu można go traktować jako podatek lokalny, choć nie jest wymieniony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Jakie są zasady jego naliczania? Należność jest obliczana na podstawie powierzchni lasu, którą wyraża się w hektarach.

Kto płaci podatek leśny?

Obowiązek opłaty podatku spoczywa na:

 • osobach fizycznych i prawnych;
 • jednostkach organizacyjnych (w tym także na spółkach).

Jeśli jesteś właścicielem lasu, użytkownikiem wieczystego lasu lub gruntu leśnego sklasyfikowanego w ewidencji gruntów i budynków jako tereny leśne, musisz uiścić podatek leśny na rachunek budżetu gminy. Informację o terenach i deklarację podatkową składa się na uchwalonym w danej gminie formularzu. Osoby fizyczne muszą poinformować gminę w przypadku każdej zmiany wpływającej na obowiązek podatkowy. Trzeba to zrobić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności. Podatek jest płatny kwartalnie.

Zobacz także  Podatek od wygranej w lotto – sprawdź, ile zapłacisz fiskusowi. Jak zapłacić podatek od szóstki w lotto?

Opodatkowanie terenów leśnych – jak wypełnić formularz?

Właściciele terenów leśnych mają obowiązek dostarczenia do urzędu:

 • informacji o lasach;
 • deklaracji wraz z załącznikami.

W zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prawną, wygląda to nieco inaczej.

Osoby fizyczne

W tym przypadku podatek jest płacony w 4 ratach, które są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy mijają odpowiednio 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada konkretnego roku podatkowego. Musisz także:

 • uzupełnić informacje o lasach IL-1;
 • dołączyć załączniki ZIL-1, ZIL-2 i ZIL-3.

Wysokość podatku leśnego obliczana jest na podstawie danych zawartych w powyższych formularzach. Kwota jest obliczana przez Urząd, a zapłacić można przelewem lub gotówką.

Osoby prawne

W tym przypadku podatnicy są zobowiązani do płatności za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca. Warto wiedzieć jeszcze o kilku kwestiach.

 1. Gdy należność jest mniejsza niż 100 złotych, podatek trzeba zapłacić w terminie pierwszej raty.
 2. Dodatkowo należy wypełnić deklarację DL-1 z załącznikami ZDL-1 i ZDL-2.
 3. Osoby prawne nie czekają na decyzję urzędu i wysokość należnego podatku obliczają samodzielnie.

Kiedy złożyć deklarację i opłacić podatek?

Deklaracja na podatek leśny powinna zostać oddana do 15 stycznia danego roku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie go w posiadanie. Podatnicy powinni złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta następujące dokumenty:

 • informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku opodatkowania podatkiem leśnym (dotyczy osób fizycznych);
 • deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, trzeba ją złożyć w terminie do 14 dni od dnia zdarzenia (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych).
Zobacz także  Dopłata PIT za [cnt-year] – kto będzie musiał dopłacić do podatku?

Co, jeśli las stanowi współwłasność osoby fizycznej i prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej? Obowiązek płatności podatku spoczywa na osobie fizycznej. To ona składa deklarację i opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Jak obliczana jest wysokość stawek podatku leśnego?

Organ podatkowy pobiera podatek na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Podstawa opodatkowania to powierzchnia terenów leśnych. Jest wyrażona w hektarach i wynika z ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Wartość podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 metra sześciennego drewna. Oblicza się ją na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo w pierwszych trzech kwartałach poprzedniego roku podatkowego. Co ważne, lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych podlegają podatkowi obniżonemu o 50%.

Podatki i opłaty leśne – podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia

W niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z obowiązku podatkowego. Okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie opisane są w artykule 7. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Natomiast z podmiotowego zwolnienia mogą skorzystać:

 • wyższe uczelnie;
 • jednostki systemu oświaty (zarówno publiczne, jak i niepubliczne jednostki oraz prowadzące je organy);
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN;
 • zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;
 • instytuty badawcze;
 • przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego;
 • inne jednostki, które zostały dopuszczone do zwolnienia w drodze uchwały rady gminy.

Podatek leśny jest obowiązkową płatnością dla każdego podatnika, który jest właścicielem terenów leśnych. Deklaracje, terminy płatności i kwoty różnią się w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prawną. Teraz masz już wiedzę, co trzeba wypełnić i jakie są terminy składania dokumentów.

podatek leśny