Jedną z umów świadczenia usług zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami jest umowa spedycji. Określa zakres współpracy pomiędzy spedytorem i zleceniodawcą. Sprawdź, co warto o niej wiedzieć i pobierz darmowy wzór takiego dokumentu!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Pod względem prawnym umowa spedycji została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Szczegóły na ten temat znajdują się w art. od 794 do 804 kc. W obszarze nieokreślonym w wymienionych przepisach prawnych stosuje się przepisy umowy przewozu lub umowy zlecenia. Dokument, który opiszemy poniżej, zawierany jest po to, aby na jego podstawie spedytor świadczył usługi spedycyjne na rzecz zleceniodawcy. Sprawdź, jak wygląda, pobierając darmowy wzór!

Umowa spedycji – czym dokładnie jest?

Umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Tym pierwszym może być dowolny podmiot lub osoba fizyczna, która chce skorzystać z usług spedycyjnych. Zleceniobiorcą jest spedytor, który na podstawie określonego wynagrodzenia zobowiązuje się dokonać przewozu, odbioru lub wysyłki danego towaru. Szczegółowy zakres współpracy, a także prawa, obowiązki i odpowiedzialność spedytora i zleceniodawcy opisane są w treści dokumentu. Warto wiedzieć o tym, że umowa spedycji nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Strony umowy – kto zawiera porozumienie?

Stronami umowy są:

 • spedytor;
 • zleceniodawca.

Ten pierwszy powinien mieć status przedsiębiorcy, ponieważ zgodnie z wytycznymi musi on świadczyć usługi w ramach firmy i ponosi odpowiedzialność za jakość ich wykonania. Po drugiej stronie jest dający zlecenie, którym może być zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna. Zleceniodawcą nie może jednak być przewoźnik. Dającym zlecenie jest nadawca lub odbiorca przesyłki. Jeżeli jedna ze stron umowy spedycji to spedytor nieposiadający danych kwalifikacji, wówczas zawiera się umowę składu lub umowę przechowania.

Co jest przedmiotem umowy?

Jak sama nazwa umowy wskazuje, jej przedmiotem są usługi spedycyjne. Tym mianem określa się zakres działań związanych z transportowaniem towaru. Dotyczy to nie tylko jego przewozu, ale również odbioru, składowania, czy wysłania. Tego typu usługi mogą mieć bardzo różny charakter, dlatego warto zawrzeć umowę spedycji, która obejmie ich zakres. Do popularnych i podstawowych usług spedycyjnych należą:

 • wybór przewoźnika i podpisanie umowy spedycji;
 • dokonanie pomiarów przesyłki i jej opakowanie;
 • oznakowanie i ubezpieczenie przesyłki od ewentualnych uszkodzeń lub jej utraty (na tej podstawie można otrzymać odszkodowanie za utratę towaru);
 • przygotowanie dokumentów przewozu przez spedytora;
 • załadunek przesyłki;
 • przejście procesu celnego z szeregiem formalności;
 • konwojowanie przesyłki;
 • przechowywanie;
 • odebranie towaru od przewoźnika;
 • weryfikacja stanu przesyłki;
 • przekazanie do przedsiębiorcy;
 • świadczenie usług konsultingowych w zakresie procesu przewozu i niezbędnej dokumentacji.

Poszczególne usługi mogą być realizowane wybiórczo, jednak kompletny proces spedycji uwzględnia je wszystkie. To nie tylko etap transportowy, lecz także szereg procesów administracyjnych i wypełnianie dokumentacji, która umożliwia rzetelne wykonanie zlecenia z zachowaniem najwyższej staranności.

Obowiązki spedytora oraz zleceniodawcy

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z prawami i obowiązkami obu stron. Przede wszystkim forma umowy spedycji może być dowolna i Kodeks cywilny nie zastrzega jedynego wariantu. W związku z tym może to być dokument papierowy, elektroniczny, a także porozumienie ustne – wystarczy, że wola stron będzie wyrażona w sposób dostateczny. W praktyce jednak najczęściej mamy do czynienia z umową pisemną, która może stanowić materiał dowodowy w przypadku ewentualnych roszczeń. Do podstawowych obowiązków spedytora zaliczają się:

 • należyte wykonanie usług;
 • podejmowanie czynności niezbędnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych środków z tytułu przewoźnego i cła;
 • zabezpieczenie praw dającego zlecenie;
 • informowanie o przebiegu procesu transportowego.

Podstawowe obowiązki dającego zlecenie to wypłata należnego wynagrodzenia, a także zwrot ewentualnych kosztów, których poniesienie było niezbędne w trakcie realizacji zlecenia.

Jaką odpowiedzialność ponosi spedytor?

Spedytor ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych w zakresie odpowiedzialności kontraktowej. Spedytor może mieć roszczenia wobec przewoźnika lub dalszego spedytora. Wówczas termin przedawnienia wynosi sześć miesięcy, w którym umowa spedycji została zawarta. Inne roszczenia z tytułu umowy nazwanej spedycyjną przedawniają się po upływie 12 miesięcy od dnia ich wystąpienia. Jednocześnie spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic zawartych w przepisach, a w przypadku braku takich przepisów za nieprzekraczający granic zwyczajowo przyjętych. Inne zasady dotyczą przewozu pieniędzy i rzeczy szczególnie cennych.

Umowa spedycji – wzór do pobrania

Wzór umowy spedycji znajdziesz poniżej. Pobierz go w PDF lub docx, by bez większego trudu poradzić sobie przed podpisaniem dokumentu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa spedycji