Umowa przyrzeczona jest bardzo mocno powiązana z umową przedwstępną. Zawiera się ją przeważnie w sytuacji zakupu nieruchomości. Dowiedz się więcej na ten temat!

Umowa przyrzeczona jest stosowana w sytuacji, w której nie można zawszeć w danym momencie właściwej umowy. Takie sytuacje mogą być znacznie częstsze, niż się wydaje. Podpisanie umowy przedwstępnej zobowiązuje strony do zawarcia umowy właściwej. A właśnie umowa przyrzeczona jest ową właściwą umową. Jeżeli jesteś ciekawy, jak dokładnie przebiega proces oraz w jakich sytuacjach takie rozwiązanie może być konieczne, to powinieneś zapoznać się z dalszą częścią artykułu. Miłej lektury!

Umowa przyrzeczona – definicja

Umowa przyrzeczona jest określona przez Kodeks cywilny w art. 389. To umowa, która zawarta jest na podstawie umowy przedwstępnej. Obie strony lub wyłącznie jedna z nich są zobowiązane do złożenia podpisu w terminie przyszłym. W ten sposób wypełnia się powinność, której szczegóły zostały ustalone w umowie przedwstępnej.

Co powinna zawierać umowa przyrzeczona?

Konstrukcja umowy jest dość prosta. Musi ona bazować na informacjach, które bezpośrednio odwołują się do wcześniej spisanej umowy przedwstępnej. Umowa przyrzeczona powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje. Mowa tutaj o:

  • przedmiocie umowy;
  • dacie oraz miejscu zawarcia umowy;
  • danych kancelarii;
  • cenie zakupu oraz terminie i sposobie zapłaty;
  • dacie wydania nieruchomości nabywcy;
  • oświadczeniu sprzedającego o posiadaniu prawa własności do przedmiotu umowy;
  • sposobie rozstrzygania ewentualnych sporów;
  • podpisach obu stron umowy.

Kiedy zawierana jest umowa przyrzeczona?

Najczęstszą sytuacją, w której umowa przyrzeczona jest stosowana, są zakupy nieruchomości. Przeważnie jest to więc umowa, która skutkuje przeniesieniem praw własnościowych ze sprzedawcy na nabywcę. Dlaczego jednak to właśnie w przypadku nieruchomości jest ona wykorzystywana? Ponieważ wynika to z sytuacji finansowej nabywcy. Zakup mieszkania jest bardzo kosztowny. Często osoba zainteresowana daną nieruchomością nie ma jeszcze odpowiedniej ilości środków. Zawarcie umowy przedwstępnej pozwala jej zarezerwować daną nieruchomość. Następnie może sięgnąć po kredyt i podpisać umowę przyrzeczoną.

Wsparcie podczas ubiegania się o kredyt – umowa przedwstępna

W niektórych przypadkach zawarcie umowy przedwstępnej, która poprzedza umowę przyrzeczoną, może pomóc w ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Banki wymagają od swoich klientów dostarczenia dowodu, który upewni ich co do przeznaczenia pożyczonych środków. W takim razie osoba, która zdecyduje się na podpisanie umowy przedwstępnej, zwiększa swoją szansę na kredyt hipoteczny.

Najczęstsze okoliczności zawierania

Nie ma co ukrywać, że najczęściej umowa przyrzeczona zawierana jest w kontekście umowy kupno-sprzedaż. Mieszkanie to sztandarowy przykład, równie dobrze tego typu umowa może okazać się pomocna, gdy chcesz kupić samochód lub inny przedmiot, który wymaga od ciebie zdobycia kapitału. Czasami tego rodzaju umowa ma jednak inne podłoże. Niekiedy kwestie prawne lokalu nie są pewne. Czas jest wtedy potrzebny na upewnienie się, czy wszystkie warunki zakupu mieszkania były spełnione. Jeżeli tak, to owa umowa przyrzeczona może zostać zawarta.

Kto może zawrzeć umowę?

Umowa przyrzeczona może zostać zawarta pomiędzy stronami, które wcześniej zawarły umowę przedwstępną. To jest najważniejszy warunek późniejszego podpisania właściwego porozumienia. Przeważnie ma ono miejsce oczywiście pomiędzy osobą, która chce sprzedać daną nieruchomość lub inne mienie a kupcem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa została zawarta pomiędzy firmami. Jest to powszechnie znane oraz wykorzystywane w biznesie narzędzie, które znacznie ułatwia transakcje pomiędzy podmiotami.

Czy akt notarialny jest niezbędny?

Umowa przyrzeczona zawsze powinna być sporządzana z aktem notarialnym. Jest to istotne, ponieważ wyłącznie w takim wypadku daje ona pełne prawo do dochodzenia swoich praw na wypadek niewywiązania się z założeń umowy przez jedną ze stron. Zaleca się również zabezpieczenie umowy przedwstępnej przez notariusza. Nie jest to duży koszt, a biorąc pod uwagę rozmiar inwestycji w nieruchomość, z którą zazwyczaj owe umowy są wiązane, znacznie poprawia to bezpieczeństwo transakcji.

Ile kosztuje umowa przyrzeczona?

Z uwagi na fakt, że umowa przyrzeczona jest sporządzana w formie aktu notarialnego, to wiążą się z tym pewne koszty. Warto mieć również na uwadze to, że przeważnie przy jej pomocy dochodzi do sprzedaży nieruchomości, co również generuje dodatkowy koszt. W takim razie ile kosztuje tego typu umowa? Koszty notarialne sporządzenia umowy zależne są od wartości samej nieruchomości, w związku z tym im droższa jest nieruchomość, tym większy koszt. Wpis nowego właściciela do księgi wieczystej to natomiast koszt około 200 zł. Warto dodać do obliczeń opłatę za odpis aktu notarialnego, około 10 zł za stronę.

Czy umowa deweloperska jest tym samym, co umowa przyrzeczona?

Dwie powyższe umowy różnią się od siebie. Nie jest to ten sam dokument. Umowa deweloperska zawierana jest pomiędzy deweloperem a klientem, który jest zainteresowany zakupem nieruchomości przed jej faktycznym powstaniem lub w trakcie powstawania. Oznacza to, że jest ona zawierana zanim fizyczny budynek będzie oddany do użytku. Deweloper zobowiązuje się do przekazania własności lokalu mieszalnego w określonym terminie. Jest więc ona zbliżona do umowy przedwstępnej. Dopiero po ukończeniu budowy i oddaniu lokalu do użytku sporządzana jest umowa przyrzeczona.

Czy tego rodzaju umowa jest obowiązkowa?

Umowa przedwstępna zawiera informację o tym, że obie strony zobowiązują się do późniejszego podpisania umowy przyrzeczonej. Oznacza to, że jeżeli jedna ze stron stara się uchylić od tego obowiązku, to druga ma pełnię praw do dochodzenia swojej racji. W związku z tym po spisaniu umowy przedwstępnej późniejsza umowa przyrzeczona jest obowiązkowa.

Umowa przyrzeczona – wzór

Umowa przyrzeczona może być dowolną umową, która jest wynikiem umowy przedwstępnej. Tego rodzaju umowa zawiera przeważnie kilka najważniejszych elementów, które wymieniliśmy w akapicie dotyczącym tego, co powinna zawierać umowa przyrzeczona. Na podstawie wspomnianych punktów można się zorientować, jak wygląda taki dokument. Sporządzenie jej w formie aktu notarialnego sprawia jednak, że gotowy wzór nie jest raczej przydatny.

Umowa przyrzeczona stanowi dopełnienie często bardzo długiego procesu. Pozwala na przekazanie prawa własności po wcześniejszym spisaniu umowy przedwstępnej. Jest powszechnie stosowana w branży nieruchomości, może jednak być również formułowana w innych celach. Musi być ona zgodna z założeniami wcześniej podpisanej umowy przedwstępnej. Musi również być sporządzona w formie aktu notarialnego, który sprawia, że obie strony mają możliwość skuteczniejszego dociekania swoich praw. Warto znać zastosowanie tej umowy.

Archiwum: sierpień 2022
umowa przyrzeczona