Jedną za szczególnych form porozumienia między stronami jest umowa o wolontariat. Ochotnik na jej podstawie podejmuje dobrowolną, świadomą i nieodpłatną pracę na rzecz drugiej strony. Jak wygląda treść dokumentu? Przeczytaj o tym i pobierz wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Wolontariat może być świadczony na rzecz pojedynczej osoby, organizacji, społeczności lokalnej, a nawet być prowadzony w skali globalnej. Działanie na takiej zasadzie powinno zostać poprzedzone podpisaniem porozumienia w postaci umowy o wolontariat. Sprawdź, jak ją przygotować i jakie prawa i obowiązki przysługują jej stronom. Jej sporządzenie nie będzie trudne, gdy po lekturze pobierzesz u nas wzór dokumentu!

Umowa o wolontariat – czym jest?

Dokładne informacje dotyczące umowy o wolontariat znajdują się w art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto się z nią zapoznać, również w kontekście zmian w 2022 roku. W zakresie nieobjętym ustawą zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a nie prawa pracy. Umowa tego typu różni się w znacznym stopniu od umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

 1. Jest to porozumienie pisemne lub ustne pomiędzy korzystającym a wolontariuszem.
 2. Obie strony nie muszą opłacać składek na ZUS ani na ubezpieczenie zdrowotne i nie dochodzi między nimi do powstania stosunku pracy.
 3. Jeżeli korzystający chce, może zgłosić wolontariusza do ZUS i opłacać za niego składki. Będą odpowiednio pomniejszone, jeżeli wolontariusz ma je już opłacane z innego tytułu, np. z pracy etatowej w innym podmiocie.

Treść porozumienia powinna być klarowna dla obu stron. Warto sporządzić je w dwóch egzemplarzach.

Wolontariat a ubezpieczenie. Obowiązki stron

Przede wszystkim korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto może zdecydować również o zgłoszeniu danej osoby do ubezpieczenia społecznego. Do podstawowych obowiązków korzystającego należy m.in. zawarcie porozumienia na piśmie jeżeli stosunek wolontariatu będzie trwał dłużej niż 30 dni lub na żądanie wolontariusza potwierdzenie umowy ustnej i sporządzenie jej w formie pisemnej. Wolontariusz, który zawiera umowę o wolontariat, powinien przejść profesjonalne szkolenie BHP, a także otrzymać informacje dotyczącego jego praw i obowiązków. Musi się dowiedzieć chociażby o sposobie zawarcia porozumienia i możliwości jego rozwiązania.

Umowa o wolontariat a status bezrobotnego

Warto zwrócić uwagę na to, że wolontariusz nie traci praw do zasiłku ani statusu osoby bezrobotnej. Umowa o wolontariacie może nakładać na obie strony dodatkowe obowiązki, a także nadawać im dodatkowe prawa. Należy to zastrzec w momencie jej podpisywania pomiędzy wolontariuszem a organizacją. Realizacja zadań powinna być wykonywana z należytą starannością. Przed wykonywaniem pracy powinno się poznać ład organizacyjny danej jednostki.

Czy każdy może zostać wolontariuszem?

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku, opublikowanej w Dz. U Nr 96 poz. 873, każdy może zostać wolontariuszem. Staje się nim osoba, która świadomie wykonuje świadczenie pracy nieodpłatnej na rzecz innego podmiotu. W ramach umowy o wolontariat nabywa się inne prawa obowiązki niż pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę:

 • wymiar przepracowanych godzin nie wpływa na nabycie prawa do zasiłku chorobowego czy urlopu wypoczynkowego;
 • czas ten nie wlicza się również w staż pracy;
 • osoby niepełnoletnie wymagają zgody rodziców na świadczenie tego typu pracy i jest to konieczny do spełnienia wymóg prawny.

Kto może skorzystać z wolontariatu?

Polskie prawo określa wprost, jakie organizacje mogą zawrzeć umowę o wolontariat. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

 • organy administracji publicznej i podległe im jednostki (np. szkoły, muzea, przedszkola, szpitale);
 • organizacje pozarządowe polskie prowadzące działalność statutową;
 • międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w Polsce;
 • organizacje i podmioty kościelne prowadzące działalność organizacji pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Świadczenie wolontariusza nie może być wykorzystywane przez firmy komercyjne. W związku z tym przedsiębiorstwa nie mogą podpisywać umów wolontariackich.

Umowa o wolontariat – wzór do pobrania

Wiesz już więcej na temat zapisów znajdujących się w umowie o wolontariat. Jeśli masz zamiar zostać wolontariuszem, sprawdź nasz wzór takiego porozumienia. Pobierz go w formacie PDF lub docx!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa o wolontariat