Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich stosowana jest w obrocie gospodarczym. Chcesz wiedzieć, co zawiera ta umowa cywilnoprawna? Dowiedz się z dalszej części artykułu i pobierz darmowy wzór dokumentu!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich to porozumienie pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, które jest przedmiotem umowy. Kiedy dzieło powstanie, autor jest zobowiązany do przekazania praw autorskich na zlecającego. W zamian otrzymuje oczywiście wynagrodzenie, które również strony określają w ramach umowy. Co jeszcze znajduje się w treści dokumentu? Aby się dowiedzieć i zobaczyć przykładową umowę tego rodzaju, czytaj nasz tekst!

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich i jej przedmiot

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest rozszerzeniem umowy o dzieło. Celem jej zawarcia jest stworzenie dzieła, którym może być dowolny rezultat starań przyjmującego zlecenie. Dzieło rozumiane w ujęciu umowy cywilnoprawnej może być wytworem o charakterze:

  • materialnym;
  • niematerialnym.

Czym jest prawo autorskie?

Prawo autorskie jest to prawo do wyłącznego użytkowania swojego tworu, które przysługuje autorowi. Stanowi formę ochrony wartości intelektualnej, której podlegają różnego rodzaju dzieła. Rozumienie dzieła w kontekście prawa autorskiego jest szerokie. Obejmuje ono klasyczne twory, takie jak tekst, muzykę oraz obrazy, ale również nowoczesne dzieła grafiki komputerowej lub nawet dzieła teatralne. Autorzy praktycznie każdego wytworu indywidualnej kreatywności są chronieni. Pozwala im to monetyzować swoją pracę, ponieważ mają możliwość udzielania licencji na użytkowanie swojego dzieła.

Jakie elementy zawiera umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich to umowa cywilnoprawna. Powinna więc zawierać elementy obowiązkowe, do których zalicza się np. dokładne wskazanie stron umowy. Najważniejszym elementem jest jednak dokładne opisanie przedmiotu umowy, czyli w tym wypadku dzieła, które ma zostać wykonane. Im dokładniejszy opis, tym lepiej, ponieważ pomoże to uniknąć nieporozumień. W umowie należy zawrzeć również:

  • informacje o przejęciu praw autorskich;
  • datę ich otrzymania;
  • pole eksploatacji;
  • informację o wynagrodzeniu dla wykonawcy.

Czy zwykła umowa o dzieło powoduje przeniesienie praw autorskich?

Według art. 52 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) w sytuacji, gdy umowa nie zastrzega przekazania praw autorskich, wówczas nie ma miejsca przeniesienie ich na nabywcę utworu. W takiej sytuacji wszystkie autorskie prawa majątkowe pozostają po stronie autora. Oznacza to, że jeżeli nabywca chce przejąć prawa majątkowe do utworu, to musi on opierać się na specjalnym zapisie w umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Dla nabywcy przejęcie tych praw będzie bardziej opłacalne niż korzystanie z dzieła na prawach licencji.

Ustawa o prawie autorskim i pokrewnych a eksploatacja

Według art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i pokrewnych umowa sporządzona pomiędzy twórcą a nabywcą powinna zawierać określone pola eksploatacji, czyli sposoby wykorzystania danego dzieła. Warto jednak zaznaczyć – w ustawie podkreślono, że umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich może dotyczyć wyłącznie tych pól eksploatacji, które są znane w momencie jej zawierania. Nie można więc wykorzystać dzieła w sposób niezgodny z zaleceniami sporządzonej umowy, nawet jeżeli dany sposób eksploatacji nie był jeszcze znany.

Przykładowe pola eksploatacji

Jak wspomnieliśmy, pola eksploatacji odnoszą się do potencjalnych zastosowań danego dzieła. Oznacza to, że do pól eksploatacji zaliczamy wytwarzanie oraz kopiowanie przy dowolnej metodzie (druku, reprograficznej) danego dzieła z intencją jego rozprzestrzeniania oraz wprowadzenia do obrotu. Polem eksploatacji jest również użyczenie lub nawet najem dzieła oryginalnego. Choć to dość rzadko spotykana praktyka, może mieć jednak miejsce. Również publiczne wykonanie lub odtworzenie dzieła jest klasyfikowane jako eksploatacja.

Kwestia odpowiedzialności w umowie o dzieło

Osoba, która decyduje się na wykonanie powierzonego mu zadania, bierze na siebie pewną odpowiedzialność. Polega ona na tym, że zobowiązuje się na stworzenie dzieła w określony sposób. Odpowiada ona przed zleceniodawcą. Umowa skupia się na rezultacie pracy, w przeciwnie do umowy zlecenia. W przypadku, gdyby wykonane dzieło nie spełniło oczekiwań lub było niezgodne z ustalonymi zapisami, zamawiający ma pełne prawo do odstąpienia od umowy. Może on również zgłosić elementy wadliwe i powierzyć poprawienie ich na koszt wykonawcy.

Jak można odstąpić od umowy o dzieło?

Umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich można rozwiązać w każdym momencie, gdy dzieło nie jest jeszcze wykonane. Wiąże się to jednak z pewnego rodzaju konsekwencjami. Jeżeli zlecający pracę chce się wycofać z umowy, będzie on zobowiązany do wypłacenia wykonawcy wynagrodzenia, które pokryje jego straty poniesione podczas dotychczasowej pracy. Od umowy można również odstąpić w sytuacji, gdy jedna ze stron dopuści się rażącego złamania jej postanowień. Jednym z takich przypadków może być skrajnie długie opóźnienie w wykonywaniu dzieła. W takim przypadku zlecający może się wycofać.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – wzór

Poniżej znajdziesz wzór umowy, który możesz pobrać za darmo. Jeżeli chcesz, zapoznaj się z jego treścią lub przejdź do edycji, pobierając plik w formacie docx.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa o dzieło z przeniesieniem pozwala na zamówienie konkretnego przedmiotu. Może nim być praktycznie każdy przejaw indywidualnej kreatywności autora. W treści dokumentu zawiera się zapis o przeniesieniu praw autorskich na nabywcę, stąd nazwa. Nabywcy znacznie bardziej opłaca się zapłacić za przeniesienie praw do dzieła, niż wykupywać regularnie licencję.

Archiwum: sierpień 2022
umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich