Przestępstwa skarbowe będą karane wyższymi mandatami niż ma to miejsce obecnie. W 2022 r. najniższa grzywna będzie wynosić 301 zł, natomiast maksymalna sankcja za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 29 mln zł. Jak informuje serwis Prawo.pl wpływ na zmiany ma wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 3010 zł brutto, co stanowi wzrost o 210 zł w porównaniu z tegoroczną stawką.

Przestępstwo skarbowe a wykroczenie

W rozumieniu kodeksu karnego, przestępstwem skarbowym jest określany czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie zatem w 2022 r. 15 050 zł.

Przestępstwo skarbowe. Od grzywny w stawkach dziennych do pozbawienia wolności

Konsekwencją wykroczenia skarbowego jest kara grzywny, która jest określana kwotowo. Kara grzywny – co do zasady – może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przypadku wyroku nakazowego kara grzywny nie może przekroczyć dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warto podkreślić, że przy zatwierdzeniu takich konsekwencji uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W sytuacji kiedy mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym w grę wchodzą takie środki jak: kara grzywny w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności. Z przepisów Kodeksu karnego skarbowego wynika, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720.

Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Także w tym przypadku, ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Źródło: PAP MediaRoom

Archiwum: wrzesień 2021
Przestępstwo skarbowe