Choroba zawodowa – definicja

Zanim dowiesz się, co daje orzeczenie choroby zawodowej, przeczytaj, jaka jest jej definicja. Choroba zawodowa to specyficzny typ choroby, który jest bezpośrednio powiązany z warunkami pracy lub rodzajem pracy wykonywanej przez pracownika. Choroby zawodowe mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, długotrwałego niezdolności do pracy, zmniejszenia zdolności do wykonywania pewnych zadań, a nawet do przedwczesnej śmierci. W związku z tym są one uważane za poważny problem zdrowotny i społeczny. 

Podejrzenia choroby zawodowej

Nie każda choroba, którą nabyłeś w wyniku wykonywanej pracy, może zostać uznana za chorobę zawodową. Co daje orzeczenie choroby zawodowej, zależy od kilku czynników. Choroba zawodowa musi znajdować się w wykazie chorób i powstać w związku z wykonywaną pracą.

Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych

Wszelkie informacje na temat rozpoznania chorób zawodowych są zawarte w różnych aktach prawnych, m.in. w Kodeksie pracy, rozporządzeniach rządowych czy ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wykaz chorób zawodowych 

Lista chorób zawodowych obejmuje szeroki zakres stanów zdrowotnych, które są bezpośrednio powiązane z warunkami pracy. Należą do nich:

  • choroby płuc spowodowane wdychaniem pyłów szkodliwych dla układu oddechowego, takich jak azbest czy krzemionka;
  • zaburzenia słuchu związane z ekspozycją na intensywny hałas, często występujące wśród pracowników przemysłu ciężkiego i budowlanego;
  • dermatozy zawodowe, czyli choroby skóry powstałe w wyniku kontaktu z drażniącymi lub toksycznymi substancjami chemicznymi w środowisku pracy;
  • zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, takie jak zespół cieśni nadgarstka, bóle pleców i inne dolegliwości powstałe na skutek długotrwałego wykonywania powtarzalnych ruchów lub podnoszenia ciężarów;
  • choroby związane ze stresem, które mogą obejmować zaburzenia psychiczne, takie jak zespół stresu pourazowego lub depresja, powstałe w wyniku długotrwałego narażenia na wysoki poziom stresu w miejscu pracy;
  • choroby związane z ekspozycją na promieniowanie, takie jak różnego rodzaju nowotwory, często występujące wśród pracowników przemysłu jądrowego i radiologicznego.

Prawa pracownika – świadczenia z tytułu choroby zawodowej

To, co daje orzeczenie choroby zawodowej, to przede wszystkim prawo do określonych świadczeń. Wśród nich są takie, jak zasiłek chorobowy, który stanowi zabezpieczenie dochodowe pracownika podczas niezdolności do pracy. Dodatkowo pracownikowi przysługuje również prawo do jednorazowego odszkodowania, jeśli jego zdolność do pracy zmniejszyła się o co najmniej 13%.

Szkolenie zawodowe i renta

Gdy stwierdzona choroba zawodowa prowadzi do niezdolności do dalszego wykonywania dotychczasowej pracy, pracownik ma prawo do szkolenia zawodowego mającego na celu przygotowanie do innej pracy. Istnieje również możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym). W szczególnie ciężkich przypadkach, kiedy pracownik nie jest już w stanie kontynuować swojej dotychczasowej pracy, może on również ubiegać się o rentę inwalidzką.

Opieka zdrowotna

Warto też pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zorganizować pracownikowi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Ta z kolei obejmuje regularne badania lekarskie, które mają na celu wczesne wykrywanie ewentualnych objawów choroby zawodowej. Możesz ubiegać się także o świadczenie rehabilitacyjne.

Zgłoszenie i stwierdzenie choroby zawodowej

Jeżeli podejrzewasz, że twoja choroba może być chorobą zawodową, powinieneś zgłosić to do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Okręgowego Inspektora Pracy. Państwowy Inspektor Sanitarny powinien skierować cię na badania do jednostki orzeczniczej w sprawie chorób zawodowych (np. do wojewódzkich ośrodków medycyny pracy).

Wiesz już, co daje orzeczenie choroby zawodowej. Niezależnie od dostępnych świadczeń, orzeczenie o chorobie zawodowej zapewnia również pracownikowi pewne prawa. Pracodawca jest zobligowany do zmiany warunków pracy pracownika na takie, które nie będą dalej zagrażać jego zdrowiu. Jeżeli to jest niemożliwe, pracownik ma prawo do przeniesienia na inne stanowisko, które nie będzie stanowiło dla niego zagrożenia. W skrajnym przypadku, jeżeli żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zachowując pełne prawo do odszkodowania.

Archiwum: lipiec 2023
co daje orzeczenie choroby zawodowej