Umowa adhezyjna jest nazywana również umową przystąpienia. Najważniejsze warunki tego dokumentu formułowane są przez jednego z kontrahentów, którym zwykle jest podmiot ekonomicznie silniejszy. Dowiedz się więcej o tej umowie i pobierz gotowy wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Przeważnie umowa konstruowane są w taki sposób, aby obie strony były zadowolone z jej ostatecznej formy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy adhezyjnej, gdzie najważniejsze zapisy umowy formułowane są przez jedną ze stron. Może ona narzucić swoje warunki, a druga strony umowa staje przed wyborem – może podpisać umowę i zaakceptować warunki, które narzucił kontrahent lub odmówić podpisania umowy. Jakie klauzule i zapisy zawiera takie porozumienie? Kiedy można stwierdzić jego nieważność? Poznaj odpowiedzi i pobierz wzorzec umowy, której warunki określa jedna ze stron!

Umowa adhezyjna – charakterystyka

Umowa adhezyjna wiąże się z nierównością statusu podmiotów zawierających porozumienie. Jeden z nich jest wyraźnie dominujący i narzuca swoje postanowienia drugiej stronie. Najważniejszymi cechami takiej umowy są:

  • powtarzalność;
  • masowość;
  • jednakowa treść.

Umowa tego rodzaju stosowana jest powszechnie w relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Dobry przykład takiego dokumentu stanowi umowa ubezpieczenia pojazdu. Ubezpieczyciel przedstawia swoje warunki, a właściciel pojazdu może na nie przystać lub odmówić ich zaakceptowania. Podmiot, który decyduje się udostępnić swoje usługi lub zasoby, narzuca drugiej stronie zobowiązania.

Na czym polega jednakowość umowy adhezyjnej?

Jedną z cech umowy adhezyjnej jest jednakowość. Oznacza to, że przedsiębiorca przygotowuje jeden dokument, czyli jeden wzór umowy, który następnie jest przedstawiany wielu klientom. Przedsiębiorca nie dopasowuje umowy do konkretnego klienta, ale wszystkim oferuje takie same warunki. Na treść jej zapisów nie ma wpływu sytuacja ekonomiczna klientów. Nie mają znaczenia także inne czynniki, które mogłyby przemawiać za zmianą warunków. Każdy klient jest traktowany w taki sam sposób. Jest to więc umowa masowa i powtarzalna, ponieważ zawiera się ją na masową skalę w powtarzalny sposób, z podobnymi klientami.

Umowa adhezyjna – kto się na nią decyduje?

Z umowy adhezyjnej największe korzyści czerpie strona, która ma przewagę ekonomiczną. W większości przypadków jest to po prostu przedsiębiorca, którego klientami są osoby prywatne. Wyrazistym przykładem są sytuacje, w których przedsiębiorca ma monopol w danej branży. Oznacza to, że albo klient skorzysta z jego usług, albo nie będzie miał takiej możliwości gdziekolwiek indziej. W takich sytuacjach przedsiębiorca może narzucić jeszcze korzystniejsze dla siebie warunki.

Zalety umowy adhezyjnej

Podstawowe cechy umowy adhezyjnej, takie jak masowość i powtarzalność, sprawiają, że zawiera się ją w prosty sposób. Nie trzeba również poświęcać czasu i środków, na konstruowanie wielu skomplikowanych umów dopasowanych do poszczególnych klientów. Dzięki temu, że umowa adhezyjna jest przygotowana już wcześniej, zdecydowani klienci nie muszą czekać na przeprowadzenie skomplikowanych procedur. To sprawia, że po podpisaniu umowy klient otrzymuje to, co jest jej przedmiotem.

Dlaczego przedsiębiorcy konstruują umowy adhezyjne?

Przedsiębiorcy, którzy mają wielu klientów, zdają sobie sprawę z tego, jak trudno jest skalować biznes. Każdy klient wymaga czasu. Pojawiają się pytania, należy sprostać wymaganiom i warunkom, które zostały opisane w kontrakcie. Dzięki temu, że wszystkie umowy są takie same, znacznie łatwiej wyegzekwować ich wypełnienie. Skoro każda umowa adhezyjna ma takie same warunki, nie trzeba sprawdzać poszczególnych dokumentów, aby ustalić, na jakich warunkach zostały zawarte.

Ochrona praw konsumenta a umowa adhezyjna

Umowa adhezyjna nie może być jednak stosowana dowolnie. Tę kwestię reguluje Kodeks cywilny, którego zapisy nakładają pewnego rodzaju ograniczenia na przedsiębiorcę. Ma to przełożenie zwłaszcza na sytuację, w której kontrahent jest osobą prywatną. Tego rodzaju kontrahent powinien być szczególnie chroniony przed nieuczciwymi działaniami. Można bowiem w łatwy sposób wykorzystać jego niewiedzę. Osoby prywatne nie dysponują bowiem przeważnie wiedzą z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa i interpretacji umów cywilnoprawnych.

Jak Kodeks cywilny reguluje umowę adhezyjną?

Kodeks cywilny porusza kwestię umowy adhezyjnej w artykule 353. Możesz tam przeczytać, że umowa tego typu nie powinna zagrażać konsumentowi. Nie może również sprzeciwiać się zasadom współżycia społecznego. Gdyby umowa w jakimś stopniu łamała obowiązujące prawo, można uznać ją za nieważną.

Umowa adhezyjna – wzór

Znasz już definicję tego rodzaju dokumentu. Jak zatem mogą wyglądać umowy zawierane masowo, które są powtarzalne i mają jednakową treść? W załączniku znajdziesz udostępniony przez nas wzór. Jest to umowa ubezpieczenia, która stanowi formę umowy adhezyjnej. Możesz ją pobrać za darmo w formacie PDF i docx. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Konsumenci bardzo często podpisują różnego rodzaju umowy adhezyjne. To forma wygodna przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy nie muszą konstruować osobnych dokumentów dla każdego klienta, jednak sprawny sposób zawarcia umowy to zaleta także dla drugiej strony. Najważniejsze, by klient był świadom zapisów umownych, a kontrahent nie stosował niedozwolonych praktyk.

Archiwum: lipiec 2022
umowa adhezyjna