Jak sama nazwa wskazuje, tego typu kontrakt odnosi się do zobowiązania dostawy określonego towaru do odbiorcy. Przedmiotem dostawy mogą być różnego rodzaju dobra, a realizacja umowy powinna nastąpić w określonym w kontrakcie terminie. Sprawdź, czym dokładnie jest umowa dostawy.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Zanim zdecydujesz się na jej podpisanie, powinieneś dokładnie zapoznać się z przepisami Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące umowy dostawy znajdują się w art. 605–611 kc. Ponadto poszczególne przepisy o sprzedaży, w tym art. 535–602 oraz ten 612 Kodeksu cywilnego dotyczący umowy sprzedaży również mają tu zastosowanie. Czym jest umowa dostawy?

Umowa dostawy – definicja zgodnie z art 605

Zgodnie z definicją zawartą w art 605 Kodeksu Cywilnego umowa dostawy to zobowiązanie dostawcy do wytworzenia i dostarczenia towaru co do gatunku oznaczonego w dokumentacji. Dostawa może nastąpić w całości, częściami albo periodycznie. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wytworzonych i dostarczonych rzeczy, a także do zapłaty za nie.

Strony umowy

Umowa dostawy zawierana jest między dostawcą i odbiorcą. Ten pierwszy ma wytwarzać i dostarczać dany towar, surowce lub materiały, a odbiorca je odbierać i ponosić koszty jego zakupu. Pod względem prawnym umowę tego typu może zawrzeć zarówno podmiot gospodarczy, jak i osoba prywatna. Jeżeli zostanie to ustalone, to obie strony mogą w zakresie realizacji umowy posługiwać się innymi podmiotami, tj. zlecać transport towaru podwykonawcy, czy też częściową lub całościową produkcję innej firmie. Aby tego dokonać, odbiorca musi wyrazić zgodę. Strony kontraktu zobowiązują się do zachowania należytej staranności w procesie realizacji jego zapisów.

Przedmiot dostawy – co nim może być?

Przedmiotem dostawy może być dosłownie wszystko. Począwszy od materiałów, surowców spożywczych, a kończywszy na gotowych produktach. Jeżeli jednak towar posiada wady lub jest niezgodny z zamówieniem, to odpowiedzialność za to spada na dostawcę. Stosuje się wobec niego ogólny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wadliwy produkt również w sytuacji, gdy rzecz została wytworzona zgodnie z dostarczoną przez odbiorcę dokumentacją technologiczną.

Jeżeli przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z umową i np. nie nadaje się do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego, to odbiorca może wezwać dostawcę do zmiany sposobu wykonania produktu oraz wyznaczyć mu w tym celu dodatkowy termin. W sytuacji, gdy dostawca nie dostosuje się do terminu dodatkowego, odbiorca ma prawo odstąpić od umowy na podstawie przepisów prawa cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach odbiorca może wyznaczać dostawcy kilka terminów, jednak jest to jego dobra wola.

Umowa na piśmie

Co ciekawe umowa dostawy musi być na piśmie. W przeciwnym razie uznaje się jako nieważną i to jedna z różnic w porównaniu z klasyczną umową sprzedaży. Powinien poinformować cię o tym każdy adwokat w kancelarii prawnej. Niezastosowanie się do formy pisemnej może przynieść szkody kontrahentom. Przede wszystkim forma papierowa kontraktu może być wykorzystywana do celów dowodowych, jeżeli nie dojdzie do realizacji zamówienia. Do umowy dodaje się załączniki, w tym wskazanie dokumentacji technicznej i sposobu realizacji zamówienia.

Jak wygląda odstąpienie od umowy?

Umowa tego typu może być zawierana na czas oznaczony lub nieoznaczony. Te na czas nieoznaczony można wypowiedzieć zgodnie z okresem zawartym w dokumentacji. Standardowo umowa wygasa w momencie osiągnięcia jej celu. Może również dojść do odstąpienia od niej, jeżeli jedna ze stron nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Umowa dostawy – wzór

Jeśli nie wiesz, jak skonstruować umowę dostawy, skorzystaj z gotowego wzoru, który przygotowaliśmy. Możesz pobrać go całkowicie bezpłatnie w formacie PDF.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: lipiec 2022
umowa dostawy