Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) a prawo zamówień publicznych

Podstawowym dokumentem w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.