Porady

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – ile wynosi i czy można być z niej zwolnionym?

4 minut(y) czytania

Ustawodawca przewidział różnego rodzaju opłaty skarbowe, których opłacenie staje się obowiązkowe przy różnego rodzaju czynnościach. Do jednej z nich należy opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy jest pobierana, w jakich sytuacjach ma miejsce zwolnienie z konieczności jej uiszczenia, jaka jest jej wysokość i gdzie należy ją wpłacić.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – podstawa prawna

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa regulowana jest przez zapisy Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. Już w art. 1., pkt. 2. ustawodawca wskazuje, że podlega jej złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, odpisu tegoż dokumentu, jego wypisu lub kopii. Dotyczy to spraw z zakresu administracji publicznej albo będących w postępowaniu sądowym.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – zwolnienia

Zwolnienie z konieczności opłacenia omawianej opłaty określa art. 2., pkt 1. wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, opłacie za pełnomocnictwo nie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego je w sprawach dotyczących:

 • zasądzenia alimentów, opieki, kurateli albo przysposobienia;
 • ubezpieczeń, rent, ulg dla żołnierzy i ich rodzin, uprawnień dla niepełnosprawnych i kombatantów, świadczeń socjalnych oraz związanych z pomocą społeczną;
 • wyborów;
 • służby wojskowej;
 • zatrudnienia i odbioru wynagrodzenia;
 • edukacji;
 • przyznawania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji;
 • pobytu w Polsce obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obywateli Wielkiej Brytanii oraz członków ich rodzin;
 • ochrony międzynarodowej czy azylu;
 • rekompensat dotyczących pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju.

Dodatkowe zwolnienie zostało wskazane w art. 7, pkt. 5. Zgodnie z nim, opłata skarbowa za pełnomocnictwo nie będzie dotyczyła:

 • wniosków składanych przez osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Są jednak zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia o przyznaniu świadczeń. Co warte podkreślenia, korzystanie to musi mieć już miejsce. Osoba starająca się o zwolnienie z opłaty nie może dopiero ubiegać się o takową pomoc.
Zobacz także:  Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Kalkulator brutto netto

Co więcej, załącznik do tejże ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” w części IV. Złożenie dokumentu wymienia osoby zwolnione z konieczności dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa:

 • małżonka;
 • rodzeństwo;
 • wstępnych – rodziców, dziadków, pradziadków, prapradziadków itd.;
 • zstępnych – dzieci, wnuków, prawnuków, praprawnuków itd.

Załącznik ten wskazuje również dodatkowe zwolnienia z opłaty skarbowej od pełnomocnictwa:

 • dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa został poświadczony notarialnie albo przez inny organ do tego uprawniony;
 • dokument ten dotyczy spraw karnych, wykroczeniowych i cywilnych, w których mocodawcy przysługuje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych, podpisywania deklaracji podatkowych składanych online, pełnomocnictwa ogólnego lub możliwości prowadzenia na jego podstawie czynności związanych z rejestracją pojazdu.

Opłata skarbowa od upoważnienia – ile wynosi?

Koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa jest stały i wynosi 17 złotych za jednego pełnomocnika. Informację o tej kwocie znajdziesz we wspomnianym wcześniej załączniku do Ustawy o opłacie skarbowej, część IV. Złożenie dokumentu, kolumna 3. Stawka.

Szczególnie istotne jest wyrażenie „za jednego pełnomocnika”. Kwota ta nie dotyczy bowiem samego dokumentu. Mocodawca może na pełnomocnictwie wskazać kilku upoważnionych, na przykład 2, z czego żaden nie podlega zwolnieniu z opłaty. W takiej sytuacji jest zobowiązany do uiszczenia podwójnej opłaty, tj. 17 zł za każdego pełnomocnika, łącznie 34 zł. Tak samo będzie w przypadku, w którym każdy pełnomocnik zostanie wskazany na osobnym dokumencie.

Od uiszczenia wielokrotnej opłaty w przypadku złożenia kilku osobnych pełnomocnictw jest jednak pewien wyjątek określony w Interpretacji ogólnej w sprawie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury Ministerstwa Finansów (PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893). Mówi on o tym, że opłata skarbowa od pełnomocnictwa będzie dotyczyła wyłącznie tego ostatniego – gdy składanie kilku wynika np. z pionowej struktury firmy lub udzielenia substytucji. 

Zobacz także:  Weksel in blanco – jak go wypisać i czym różni się od zwykłego weksla?

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – gdzie płacić?

Jak wskazuje art. 12 Właściwość organów podatkowych, pkt 1., opłaty skarbowe należy uiszczać u wójta – a więc burmistrza lub prezydenta miasta. Oznacza to, że miejscem, gdzie należy zapłacić opłatę skarbową od pełnomocnictwa, jest kasa urzędu miasta. Co istotne, urząd ten musi być właściwy dla organu, do którego zostaje złożone upoważnienie. 

Jeżeli przykładowo pani Anna składa pełnomocnictwo do reprezentowania jej w postępowaniach w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, to opłatę uiszcza w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

W jakich formach można uiścić opłatę za pełnomocnictwo? 

Osobiście we wspomnianej kasie urzędu miejskiego (a więc gotówką lub kartą płatniczą) albo online. W tym drugim przypadku wystarczy uzyskać numer konta bankowego odpowiedni dla uiszczania opłat skarbowych. Te publikowane są zwykle na stronach internetowych urzędów. W przypadku braku takowej informacji można skontaktować się z urzędem telefonicznie i poprosić o wskazanie numeru rachunku. 

Kiedy należy uiścić  opłatę skarbową od pełnomocnictwa? 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa występuje z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia. Od tego momentu składający pismo jest więc zobowiązany dokonać wpłaty w urzędzie. Powinien zrobić to jak najszybciej po złożeniu dokumentu. Ustawa nie wskazuje jednak określonego terminu maksymalnego. Wskaże go jednak urząd prowadzący sprawę – w wezwaniu do uiszczenia opłaty. Co więcej, składający pełnomocnictwo powinien w ciągu 3 dni od jego złożenia dostarczyć do organu je przyjmującego dowód wpłaty (lub jego kopię).

Co również istotne, brak wpłaty nie oznacza nieprawidłowego złożenia dokumentu. Jednak wiąże się z powstaniem zadłużenia, które Kodeks Karny Skarbowy określa jako wykroczenie.

Warto także dodać, że opłata może zostać uiszczona jeszcze przed złożeniem pełnomocnictwa. W związku z tym można jej dowód dostarczyć wraz z samym dokumentem stwierdzających udzielenie upoważnienia. 

Zobacz także:  Czym jest upadłość firmy? Jak ogłosić bankructwo i dlaczego odpowiednie orzeczenie jest tak istotne?

Uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie jest więc procesem bardzo wymagającym. W związku z tym warto podjąć się jej wpłaty jak najszybciej, by nie ryzykować wystąpieniem zadłużenia. Przede wszystkim jednak dobrze jest dokładnie zweryfikować czy przedmiotowa sprawa lub osoba, których pełnomocnictwo dotyczy, nie podlegają zwolnieniu z opłaty.

Nasze propozycje
Porady

Kosmetyki używane w starożytnej Grecji, zobacz, w jakiej formie odnajdziesz je dziś!

3 minut(y) czytania
Jak powszechnie wiadomo, makijaż nie jest tylko wynalazkiem naszych czasów, ale już od dawien dawna kobiety starały się dbać o swoje cery…
Porady

Śledzenie paczki wysłanej poprzez GLS tracking?

2 minut(y) czytania
Nie ma wątpliwości, iż GLS jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku, jeśli w grę wchodzą usługi kurierskie. W branży bowiem…
Porady

Fotowoltaika, czyli darmowa i czysta energia dla każdego

1 minut(y) czytania
Zgodnie z definicją fotowoltaika to technologia, która umożliwia przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zastosowanie krzemowych paneli pozwala wytwarzać prąd stały, który po przetworzeniu przez falownik może zostać wykorzystany do zasilania domowych urządzeń elektrycznych. Zastosowanie tej technologii jest opłacalne i korzystne dla środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *