Każdy, kto ma własną nieruchomość, koniecznie powinien zainteresować się tzw. opłatą adiacencką. Czym jest podatek adiacencki? Sprawdź!

Podatek adiacencki jest nakładany przez radę gminy. Choć z zasady są sytuacje, w której trzeba ustalać wartość działki, aby uiścić stosowną opłatę, to w niektórych przypadkach można uniknąć płacenia podatku przy podziale działki. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest podatek adiacencki?

Czym jest opłata adiacencka? To koszt ponoszony przez właścicieli określonych nieruchomości z tytułu podzielenia lub scalenia działki. Dotyczy on również sytuacji, w której dowolne tego typu działanie na nieruchomości sprawi, że dojdzie do wzrostu wartości nieruchomości. Na pojawienie się tej opłaty może wpłynąć również budowa urządzeń infrastruktury technicznej np. ze środków publicznych, zagranicznych lub unijnych. Mowa tu o podłączeniu nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków skarbu państwa. Wlicza się tu również możliwość korzystania z wybudowanej drogi.

Od kiedy obowiązuje opłata adiacencka?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami została znowelizowana w 2019 roku. Od tego czasu podatek adiacencki jest w praktyce podatkiem przekształceniowym, który musi opłacić zarówno właściciel nieruchomości, jak i użytkownik wieczysty. Co więcej, wydanie decyzji dotyczy zarówno działek budowlanych, jak i rolnych. Wysokość procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy i może ona w odrębnej uchwale podjąć decyzję o wprowadzeniu tego typu opłaty na nieruchomość.

Nałożenie opłaty adiacenckiej – kiedy ma miejsce? Opłata adiacencka z tytułu podziału

Z zasady wskazuje się szereg sytuacji, w których faktycznie trzeba uiścić tego typu opłatę. To przede wszystkim:

  • scalenie lub podział działki,
  • stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej.

Czy opłata adiacencka jest obowiązkowa? Jaka jest wysokość opłaty adiacenckiej?

W tym miejscu warto zaznaczyć, ile realnie właściciel lub użytkownik wieczysty zapłaci stawki procentowej opłaty adiacenckiej. To zależy przede wszystkim od tego, jakiego działania dokonujemy. Początkowa wartość została oparta o przepisy, które wprowadziła ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Pomimo nowelizacji dalej funkcjonują określone górne limity, których wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie może przekroczyć podczas ustalania wysokości opłaty ze swoją radą. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej może wynosić:

  • przy podziale nieruchomości: maksymalnie 30% różnicy wartości nieruchomości;
  • przy scaleniu i podziale nieruchomości podatek adiacencki może wynosić maksymalnie 50% różnicy wartości tejże działki;
  • przy wybudowaniu infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 50% różnicy wartości nieruchomości wynikającej z wykonania tej budowy.

Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej a sprzedaż działki i wzrost wartości nieruchomości – czy zawsze musimy opłacić?

Należy pamiętać, że kwota ta jest naliczana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Inaczej mówiąc, działka w tym procesie musi zyskać na wartości, w przeciwnym razie opłata nie zostanie nałożona. Zazwyczaj wynosi ona kilka tysięcy złotych. Z zasady podatek ten musi opłacić nowy właściciel nieruchomości, jeśli została ona sprzedana. Można jednak w odpowiedni sposób uniknąć naliczenia opłaty. Kiedy jest to możliwe?

Jak uniknąć naliczenia opłaty adiacenckiej?

Jedną z sytuacji, w których nie jest konieczne uiszczenie podatku adiacenckiego, jest przejęcie danej nieruchomości nie w wyniku sprzedaży, a w związku ze śmiercią dotychczasowego właściciela. Oznacza to, że naliczenie opłaty może być naliczone dopiero po zakupieniu działki, sprawdzeniu odpowiedniego planu zagospodarowania przestrzennego itp. W związku z tym warto również pamiętać, że nie unikniesz tej opłaty, jeśli w pobliżu nieruchomości zostały zrealizowane kosztowne inwestycje realnie podwyższające wartość okolicznych działek i inwestycji. Dlatego też warto bacznie obserwować nie tylko samą działkę, która jest w kręgu twoich zainteresowań, ale i otaczającą ją przestrzeń. Dzięki temu można ocenić, jaki trzeba będzie zapłacić podatek adiacencki.

Kiedy pojawia się obowiązek zapłaty?

Konieczność opłacenia tego podatku jest wynikiem postępowania w sprawie ustalenia opłaty, jaką wydaje rada gminy. Jakie terminy obowiązują?

Przedawnienie opłaty

Faktyczny termin uiszczenia podatku adiacenckiego w praktyce ustala wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Mają oni 3 lata od dnia pojawienia się warunków wpływających na wzrost wartości nieruchomości, aby zarządzić opłacenie tej kwoty. Następnie właściciel ma 14 dni, aby uiścić opłatę adiacencką. Istnieje jednak możliwość rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty, które mogą zostać rozłożone nawet na okres 10 lat! W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do urzędu gminy. Należy jednak pamiętać o tym, że unikanie opłaty pomimo pojawienia się odpowiedniej decyzji w tej sprawie może oznaczać konsekwencje prawnych. Odwołanie się od tego jest możliwe, jeśli będziesz mieć wycenę nieruchomości.

Operat szacunkowy i ustalenie wartości działek

Określenie wartości nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela podejmuje się odpowiedni rzeczoznawca majątkowy. Jak można się domyślać, opłatę za takiego specjalistę musi uiścić właściciel nieruchomości. W takiej sytuacji dokonuje on weryfikacji, czy faktycznie miał miejsce wzrost wartości działki. Jeśli nie, istnieje realna szansa, aby uniknąć obłożenia tym podatkiem. Aby było to możliwe, musisz skorzystać z usług rzeczoznawcy zatwierdzonego przez urząd.

Rada gminy oraz odpowiedni urzędnicy mogą zadecydować o tym, że musisz zapłacić podatek adiacencki od zakupionej i podzielonej lub scalonej działki. Kwota jest naliczana w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości. Można jej uniknąć np. wtedy, gdy nieruchomość odziedziczysz, a nie zakupisz. W przypadku trudności z uiszczeniem opłaty możesz rozłożyć podatek adiacencki na raty.

Dokładnie sprawdź, czy musisz opłacić podatek adiacencki – sposób nakładania obowiązku zapłaty tego podatku sprawia, że być może nie będzie to konieczne.

Archiwum: kwiecień 2022
Opłata adiacencka