Rząd umożliwia odliczanie leków od podatku dochodowego od osób fizycznych. Mogą one skorzystać z odliczenia kosztów poniesionych w związku z zakupem medykamentów. Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Wiele osób zastanawia się, czy w corocznej deklaracji PIT można uwzględnić odliczanie leków od podatku. Mamy dobrą wiadomość – jest to możliwe. Warto jedynie dowiedzieć się, komu właściwie przysługuje to prawo, a także zapoznać się z zasadami, które warunkują przyznanie ulgi. Czytaj dalej, a poznasz najważniejsze informacje dotyczące tej ulgi podatkowej.

Chcesz odliczyć leki od podatku? Dowiedz się, komu to przysługuje

Warto zacząć od tego, komu właściwie przysługuje ulga związana z odliczaniem leków od podatku. Ulga na leki jest przeznaczona wyłącznie dla osób niepełnosprawnych lub podatników, którzy mają takie osoby na swoim utrzymaniu. Kto zalicza się do podmiotów mających na utrzymaniu osobę niepełnosprawną? To osoby, które zajmują się stale lub czasowo:

  • współmałżonkiem;
  • rodzicem lub rodzicem małżonka;
  • rodzeństwem;
  • własnymi i przysposobionymi dziećmi lub przyjętymi na wychowanie;
  • pasierbami;
  • synową lub zięciem;
  • macochą lub ojczymem.

Przedstawione zasady nie są jedynymi, które dotyczą tego, czy dana osoba może odliczyć leki od podatku. Zależy to również od leków, które są kupowane. Powinny być to medykamenty zalecone przez lekarza specjalistę. 

Czym charakteryzuje się ulga związana z odliczeniem leków od podatku?

Odliczanie leków od podatku jest o tyle charakterystyczne, że nie ma przypisanej kwoty górnego limitu, która stanowiłaby ograniczenie. Odliczanie odnosi się do wydatków na leki w kwotach o wartości większej niż 100 złotych. Na przykład, jeżeli w miesiącu wydatki przekraczają ten pułap o 70 złotych, to można je odliczyć od dochodu – natomiast jeżeli nie przekroczą 100 złotych, nie jest to możliwe.

Odstępstwo od dolnego limitu zaliczanego do ulgi podatkowej

Można jednak zauważyć odstępstwo. Jest związane z ewentualnymi dochodami osoby niepełnosprawnej, która znajduje się na utrzymaniu podatnika. Nie powinny one być wyższe niż 12-krotność kwoty renty socjalnej – w przybliżeniu 15 010,56 złotych. W ramach dochodów nie sumuje się świadczeń uzupełniających, zasiłku pielęgnacyjnego ani tzw. 13. emerytury. Trzeba mieć także na uwadze to, że odliczanie leków od podatku nie jest możliwe w momencie, kiedy są one dofinansowywane przez inne instytucje i organizacje.

Odliczenie leków od podatku – jakie dokumenty są niezbędne?

Żeby móc wykorzystać ten zapis podatkowy, niezbędne będą takie dokumenty, jak orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Dopiero wtedy może zostać zastosowana ulga rehabilitacyjna.

Stopnie niepełnosprawności

Pierwszy przypisuje się osobom, w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy lub do samodzielnej egzystencji, lub znaczny stopień niepełnosprawności. Z kolei druga grupa inwalidztwa to osoby, które uzyskały orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Do tej grupy zaliczają się też ci, którzy uzyskali decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej, czy częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną.

Decyzja o przyznaniu renty

Kolejne dokumenty niezbędne do skorzystania z odliczenia leków od podatku, to decyzja o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub socjalnej. Można także przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Potrzebne jest potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności

Posiłkując się informacjami, które są zawarte w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie leków od podatku będzie możliwe do uwzględnienia w rozliczeniu rocznym w momencie, kiedy osoba niepełnosprawna jest w posiadaniu stosownego orzeczenia o niepełnosprawności i zostało ono potwierdzone przez lekarza-orzecznika.

Zaświadczenie o konieczności stosowania leków

Jednocześnie trzeba mieć potwierdzenie, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki, na które została wydana recepta przez lekarza specjalistę i są niezbędne do podtrzymania czynności życiowych i utrzymywania osoby w dobrej kondycji.

Potwierdzenie zakupu leku

Jak wykazać różnicę poniesioną w danym miesiącu a kwotą 100 złotych? Aby móc udowodnić różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami wystarczy posiadać potwierdzenie nabycia leku – może to być faktura lub paragon.

Jakie medykamenty są traktowane przez ustawodawcę jako lek?

Lek recepturowy jest określeniem dotyczącym medykamentów sporządzanych w aptece na podstawie recepty lekarskiej. Produkt leczniczy to substancja lub mieszanina substancji, którą przedstawia się jako medykament o właściwościach zapobiegania, leczenia lub wykrywania chorób. Może być też podawany w celu przywrócenia, poprawienia lub zmodyfikowania fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne, czy metaboliczne.

W jakich przypadkach nie można skorzystać z odliczenia leków od podatku?

Dzieje się tak w momencie, kiedy lek nie wpisuje się w to, co narzuca prawo farmaceutyczne. Z tego powodu preparat, na który są wydawane pieniądze, powinien się znajdować w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, recepty, które są przedstawiane w aptece, powinny być wypisane przez lekarza specjalistę. Z tego powodu nie można liczyć na ulgę w momencie kupowania, chociażby suplementów diety, czy środków opatrunkowych.

Wiesz już, na czym polega odliczanie leków od podatku i kto kwalifikuje się do takiej ulgi. Pamiętaj, że z ulgi możesz skorzystać wyłącznie w przypadku zakupu produktów, które są zarejestrowane jako leki, i które zostały przepisane przez lekarza specjalistę.

Archiwum: marzec 2022
odliczanie leków od podatku