„Jak liczy się urodzenie dzieci do emerytury?” – to pytanie, które często zadają sobie polskie seniorki. Przecież niektóre z nich wiele czasu spędziły na urlopach wychowawczych, a inne całkowicie musiały zrezygnować z pracy, aby móc wychowywać dzieci.

Wychowywanie dzieci jest bardzo ciężką pracą, szczególnie jeśli musisz się zająć kilkorgiem potomstwa. Zdarza się, że rodzice kilka, a nawet kilkanaście lat spędzają na urlopach wychowawczych, a niektórzy z nich decydują się całkowicie zrezygnować z pracy zawodowej, aby móc w pełni poświęcić się wychowywaniu dzieci. Czy takie osoby znajdą na starość jakieś zabezpieczenie godnego życia? Jak liczy się urodzenie dzieci do emerytury?

Jak liczy się urodzenie dzieci do emerytury?

Wielu rodziców zastanawia się, jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury. Okres ciąży, poród oraz późniejsza konieczność wychowywania dzieci są dla rodziców dużym wyzwaniem. Wielu z nich w tym czasie decyduje się na rezygnację z pracy zawodowej. Niektórzy korzystają z długich urlopów wychowawczych, inni nigdy już nie wracają do pracy. Z tego względu oraz z uwagi na fakt, iż polskie społeczeństwo starzeje się, co nie wpływa dobrze na system emerytalny, któremu niezbędna jest zastępowalność pokoleń, a więc znacznie więcej dzieci, rząd wymyśla coraz to nowe świadczenia na dzieci. 2022 rok to czas, kiedy:

 • funkcjonuje już dodatek do emerytury za urodzenie dzieci „MAMA 4 plus”;
 • do stażu pracy wliczany jest urlop wychowawczy;
 • pojawił się pomysł uzależnienia wysokości emerytury od ilości posiadanych dzieci.

MAMA 4 plus

„MAMA 4 plus” to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które weszło w życie od początku marca 2019 roku. Jego zadaniem jest zapewnienie niezbędnych środków do utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub w ogóle nie podjęły pracy, aby mieć czas na wychowywanie minimum czwórki potomstwa. Więcej o tak zwanej emeryturze matczynej napiszemy w dalszej części tekstu.

Emerytura a urlop wychowawczy

Niezależnie od ilości posiadanych dzieci, kobiety oraz mężczyźni z powodzeniem mogą korzystać z urlopu wychowawczego. Ten, bez względu na to, w jakim wymiarze został udzielony, wlicza się do stażu pracy branego pod uwagę przy wyliczaniu możliwości przejścia na emeryturę.

Warto wiedzieć, że pracownik przebywający na urlopie wychowawczym, podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu. Tym samym, chociaż nie otrzymuje wynagrodzenia z pracę, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca mu składki na ubezpieczenie społeczne.

Kwestie dotyczące wliczania urlopów wychowawczych do stażu pracy uległy zmianie w 1999 roku. Wcześniej urlop nie był wliczany ani do stażu pracy, ani też do kapitału początkowego, co sprawiało, że kobiety otrzymywały niższe świadczenia. Od wprowadzenia zmian ich emerytury uległy podwyższeniu. Co ważne, wszystkie kobiety, które skorzystały z urlopu wychowawczego przed 1999 rokiem, mają prawo do ubiegania się o rewaloryzację swoich emerytur.

Im więcej dzieci, tym wyższa emerytura?

Na początku bieżącego roku rządzący wyszli z pomysłem rewolucji w emeryturach mającej polegać na wprowadzeniu systemu alimentacyjnego w postaci dodatkowe filaru w systemie emerytalnym – komponentu rodzinnego. Od tego czasu wysokość uzyskiwanego świadczenia emerytalnego miałaby zależeć od ilości posiadanych dzieci. W praktyce część składek płaconych przez dzisiejszych pracujących miałaby trafiać bezpośrednio na konta ich rodziców.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci „MAMA 4 plus” – warunki

Podstawowym celem świadczenia uzupełniającego jest zagwarantowanie emerytom dochodu zapewniającego możliwość realizacji podstawowych potrzeb życiowych. Nie przysługuje ono jednak wszystkim rodzicom, a jedynie tym, którzy urodzili i wychowali lub tylko wychowali co najmniej czwórkę potomstwa. Dodatkowo osoby te powinny znajdować się w wieku emerytalnym, który obecnie w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Ojcowie otrzymają dodatek do emerytury za wychowanie dzieci, jeśli matka dzieci zmarła przedwcześnie lub żyje, ale przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek wychowywania dzieci dotyczy zarówno dzieci własnych, jak i dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątek tutaj stanowi zawodowa rodzina zastępcza.

Świadczenie otrzymają jedynie osoby mieszkające w Polsce i posiadające tutaj swój ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat, licząc od 16. roku życia. Osoby te powinny ponadto mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, mieć prawo pobytu, prawo stałego pobytu lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – niezbędne dokumenty

Rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego „MAMA 4 plus” nie otrzymuje się z urzędu. Należy złożyć o nie wniosek. Odpowiedni druk znajduje się w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby wniosek o świadczenie uzupełniające został uznany za prawidłowo wypełniony, powinien zawierać elementy, takie jak:

 • dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;
 • adres zamieszkania wnioskodawcy;
 • adres korespondencyjny wnioskodawcy;
 • informację o preferowanym sposobie otrzymania świadczenia;
 • podpis wnioskodawcy.

Wnioskowi powinny towarzyszyć następujące załączniki:

 • informacje o numerach PESEL dzieci;
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej wnioskodawcy do pobrania ze strony internetowej ZUS lub w jednym z oddziałów terenowych);
 • akty urodzenia dzieci lub dokumenty z zagranicznych urzędów stanu cywilnego potwierdzające ten fakt;
 • ewentualne orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem;
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Wysokość dodatku za urodzenie co najmniej 4 dzieci

Zastanawiasz się, jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury? Przede wszystkim wysokość środków, jakie otrzymujesz w ramach świadczenia emerytalnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie może być wyższa niż wysokość najniższej emerytury. Jeśli zatem w ogóle nie pobierasz emerytury lub renty, to należy ci się świadczenie rodzicielskie w wysokości najniższej emerytury. Jeżeli natomiast pobierasz świadczenie z ZUS, ale jego wysokość jest niższa niż najniższa emerytura, to jego kwota zostanie podwyższona do najniższej.

Świadczenie zostanie przyznane od pierwszego dnia miesiąca, w którym została wydana decyzja o przyznaniu świadczenia, ale nie wcześniej niż w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Podsumowując, emerytura matczyna ma na celu zapewnienie seniorom środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Otrzymają ją jedynie rodzice, którzy wychowali co najmniej czwórkę potomstwa. Odpowiedź na pytanie, jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury, nie jest jednoznaczna, ale najważniejszym jest fakt, że wysokość samego świadczenia „MAMA 4 plus” wraz z otrzymywanym podstawowym świadczeniem emerytalnym nie może przekraczać minimalnego świadczenia emerytalnego.

Archiwum: grudzień 2022
jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury