Emerytury

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Nie ulega wątpliwościom, że macierzyństwo to trudny czas dla kobiety. Oprócz wyzwań rodzicielskich opieka nad dzieckiem wymaga wielu ustępstw na polu zawodowym. Z drugiej jednak strony przepisy prawa regulują to, ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci.

Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi ZUS pracujące matki mogą liczyć na pewne ułatwienia, jeśli chodzi o ustalanie prawa do emerytury oraz wysokości świadczenia, jakie przysługuje z tego tytułu. Przepisy wskazują także, ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci. Oczywiście, aby można było skorzystać z uprawnień w tym zakresie, należy spełnić określone warunki.

Podstawowe informacje na temat emerytury

Kwestie związane z ustalaniem prawa do emerytury reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.0.504 t.j.).

Według ogólnej definicji emerytura to wypłacane przez ZUS świadczenie, które przysługuje seniorom kończącym swoją karierę zawodową. Przyznanie emerytury, a także jej wysokość, to kwestie, które są uzależnione od stażu pracy (kobiety oraz mężczyźni powinni mieć przepracowane odpowiednio co najmniej 20 i 25 lat) i wieku (powszechny wiek emerytalny to dla kobiet i mężczyzn 60 oraz 65 lat).

Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że matka, która urodziła kilkoro dzieci, musi bezwzględnie spełnić powyższe wymagania, tzn. czynnie przepracować co najmniej 20 lat oraz ukończyć sześćdziesiąty rok życia. Od ogólnych zasad istnieją bowiem wyjątki.

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. To, Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci, oblicza się indywidualnie dla każdego wnioskodawcy chcącego uzyskać świadczenie z ZUS. Trzeba mieć na uwadze, że podczas ustalania stażu pracy bierze się pod uwagę:

  • okresy składkowe,
  • nieskładkowe.

Okresy składkowe

Do okresów składkowych wlicza się w szczególności okres zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, a także takich organizacjach jak np. Straż Graniczna czy Służba Więzienna.

Okresy nieskładkowe

Oprócz okresów składkowych, w ramach których były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, podczas ustalania prawa do świadczenia emerytalnego uwzględnia się również okresy nieskładkowe. Zalicza się do nich m.in. takie lata, które miały miejsce jeszcze przed dniem nabycia praw do emerytury, a podczas których pracująca matka poświęcała czas na opiekę nad dziećmi w ramach urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.

Jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury? Przepisy pozwalają na doliczenie do 3 lat na 1 dziecko. W przypadku większej ilości dzieci przysługuje wymiar łączny wynoszący 6 lat.

Nie tylko dodatkowe lata pracy. Mama 4 Plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Kwestia tego, ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci, to niezwykle ważne zagadnienie dla pracujących matek. Co ważne, nie trzeba wówczas czynnie przepracować równych 20 lat, by móc uzyskać emeryturę. Wręcz przeciwnie: przejście na urlop wychowawczy czy macierzyński to rozwiązania, które mogą znacznie skrócić ten limit.

Warto jednak pamiętać, że to jeszcze nie wszystko, ponieważ niektóre seniorki mogą dożywotnio otrzymywać tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które jest szerzej znane jako program Mama 4 Plus.

Program ten został wprowadzony w 2019 roku i ma za zadanie zniwelować różnice dochodowe w różnych grupach społecznych. Jego istotą jest emerytura określana potocznie jako Mama 4 Plus. Świadczenie to przyznaje się w wysokości emerytury minimalnej, czyli 1 338,44 zł w okresie od marca 2021 do lutego 2022 roku. Tego typu świadczenie emerytalne jest wypłacane matkom, które zamiast kariery zawodowej wybrały macierzyństwo i urodziły (lub wychowały) co najmniej czwórkę dzieci.

Ponadto przepisy dopuszczają otrzymywanie świadczenia w ramach Mama 4 Plus również przez ojców. Takie rozwiązanie przewiduje się w szczególności sytuacji, gdy matka dzieci zmarła lub na stałe porzuciła swoje potomstwo.

Jak widać, pracujące matki mają wiele rozwiązań, które mogą znacząco ułatwić opiekę nad dziećmi. Pomoc ze strony państwa, tzn. emerytura dla matek na nieco korzystniejszych warunkach, jest wyrazem rozważnego podejścia tego, by zapewnić matkom w wielodzietnych rodzinach (w tym przypadku kobietom wychowującym co najmniej 4 dzieci).

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz