Pojęcie dewizy funkcjonuje w słownikach od wielu lat. Na ich przestrzeni mocno ewoluowało i dzisiaj charakteryzuje zupełnie inne instrumenty pieniężne niż kiedyś, Zebraliśmy garść informacji, które powinieneś znać na temat dewiz! Zapraszamy do lektury!

Kiedyś dewizami określano tytuły do otrzymania gotówkowej zapłaty z zagranicy. Dzisiaj mianem tym opisuje się należności na zagranicznych rachunkach bankowych. Pojęcie to warto jednak poznać nie tylko od strony praktycznej, ale również z punktu widzenia ekonomicznego i prawnego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, co powinieneś wiedzieć na temat instrumentów, jakimi są dewizy!

Pojęcie dewizy

Pojęcie warto poznać zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Praktyka pokazuje, że w przeszłości mianem dewiz określało się zupełnie inne instrumenty finansowe niż dzisiaj. W teorii termin należałoby rozpatrywać odrębnie z punktu widzenia prawa i ekonomii.

Dewizy w przeszłości

Kiedyś mianem dewiz określało się tytuł do otrzymania zapłaty z zagranicy najczęściej w formie gotówkowej, ale również za wykorzystaniem czeków i weksli. To właśnie czeki oraz weksle uznawane są za instrumenty finansowe stanowiące pierwsze formy dewiz.

Dewizy obecnie

Co prawda w czasach współczesnych czeki i weksle cały czas funkcjonują, ale znacznie bardziej popularną interpretacją dewiz są należności na zagranicznych rachunkach bankowych.

Dewizy a prawo

Zgodnie z literą polskiego prawa, mianem dewiz należy określać papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, które zostały wystawione w walucie obcej. Słowo ,,dewiza” wywodzi się z francuskiego devise, co oznacza ,walutę.

Podmiotami prawnie zobowiązanymi do regulowania kwestii dewiz są banki, które mają siedzibę w kraju macierzystym, zagraniczne oddziały bankowe utworzone w kraju macierzystym, jak również instytucje kredytowe. Podmioty te muszą posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych.

Dewizy a ekonomia

Z ekonomicznego punktu widzenia dewizami nazywa się należności zagraniczne, których forma i płynność pozwalają na spełnianie funkcji środka płatniczego w obrocie międzynarodowym.

Funkcje dewiz i obrót dewizowy

Podstawową funkcją dewiz jest bycie zagranicznym środkiem płatniczym. Obrót dewizą może odbywać się na arenie międzynarodowej lub krajowej i jest legalny, jeśli pomiędzy stronami rozliczeń została zawarta umowa.

Co jest dewizą?

Dewizami mogą być należności krótkoterminowe lub dokumenty stwierdzające istnienie zagranicznych należności u kontrahentów zagranicznych, np.: weksle, przekazy bankowe, czeki, międzynarodowe przekazy pieniężne, akcje, obligacje, świadectwa udziałowe, zapisy na rachunkach bankowych za granicą.

Czego nie obejmuje termin dewizy?

Dewizami nie są przede wszystkim waluty obcych państw. W tym przypadku mowa o wartościach dewizowych, a więc pojęciu szerszym od dewiz.

Podsumowując, mianem dewiz określa się papiery wartościowe oraz inne dokumenty, które pełnią funkcję środka płatniczego i które zostały wystawione w walucie obcej.

Archiwum: wrzesień 2022
dewizy