O wypłatę wyższej emerytury może ubiegać się emeryt, który spełnia warunki określone ustawą i złoży wniosek o przeliczenie świadczenia do ZUS. Przeliczenie emerytury po 65. roku życia dotyczy mężczyzn. Sprawdź, co musisz zrobić, aby uzyskać wyższą emeryturę!

Wniosek o ustalenie prawa do emerytury wyższej niż dotychczasowa może złożyć osoba, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet. Przewiduje to ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to przypadku ogłoszenia przez Główny Urząd Statystyczny zarządzenia obejmującego tablice średniego dalszego trwania życia. Sprawdź, jak złożyć wniosek do ZUS – przeliczenie emerytury po 65. roku życia.

W jakim czasie należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury i kto może to zrobić?

Uzyskanie powszechnego wieku emerytalnego uprawnia do nabycia emerytury. Kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury jest suma składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego oraz czas trwania życia kobiet i mężczyzn. Wobec tego emeryt, który pobiera świadczenie może złożyć wniosek o przeliczenie podstawy emerytury w przypadku ogłoszenia nowych tablic średniego trwania życia.

Wówczas ZUS przeliczy wysokość świadczenia według nowych zasad. Wniosek o przeliczenie można złożyć po dniu ustalenia prawa do emerytury powszechnej oraz ogłoszeniu nowych tablic średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

ZUS – przeliczenie emerytury po 65 roku życia. Inne przypadki, w których można wystąpić o przeliczenie

Ponowne ustalenie wysokości emerytury może też nastąpić w sytuacji podjęcia zatrudniania po osiągnięciu wieku emerytalnego. Należy pamiętać, że nabycie prawa do emerytury nie jest tożsame z jej wypłatą. ZUS odmówi wypłaty świadczenia, jeśli zatrudnienie będzie kontynuowane po uzyskaniu powszechnego wieku emerytalnego.

Natomiast podjęcie zatrudnienia po uzyskaniu wieku emerytalnego, skutkuje prawem do nowej emerytury, obliczonej ponownie przez ZUS. Przeliczenie emerytury po 65 roku życia albo po 60 roku życia związane jest z dalszym podleganiem ubezpieczeniom społecznym.

Nieuwzględnione okresy składkowe oraz nowe okoliczności ujawnione po przyznaniu emerytury przez ZUS

Wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia emeryt może złożyć, gdy uprzednio ZUS nie uwzględnił okresów składkowych, pomimo iż podlegają one doliczeniu do podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ujawnienia nowych okoliczności oraz nowych dowodów, które nie były znane organowi emerytalnemu podczas przyznawania emerytury, a które mają znaczenie dla określenia wysokości świadczenia na nowo.

Wysokość emerytury może zmienić się też wtedy, gdy poprzednia decyzja została wydana przez ZUS w wyniku błędu, którego nie spowodował emeryt lub na podstawie fałszywych dowodów.

Każda osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia emerytalnego, czyli zasadniczo ta, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) może złożyć wniosek o jego ponowne przeliczenie w przypadkach opisanych powyżej. Do najczęstszych podstaw ponownego obliczenia emerytury zalicza się:

  • podjęcie przez emeryta zatrudnienia;
  • ogłoszenie nowych tablic średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

Nowe tablice Główny Urząd Statystyczny ogłosił w marcu 2022 roku. Warto więc zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przeliczenie świadczenia emerytalnego. Można też złożyć wniosek o doliczenie nieuwzględnionych uprzednio okresów składkowych.

Archiwum: lipiec 2022
zus przeliczenie emerytury po 65 roku życia