Zawody zaufania publicznego to takie, których wykonywanie wymaga nie tylko doskonałych umiejętności i bogatej wiedzy, ale także nienagannej moralności. Jakich specjalistów się do nich zalicza? Pełną listę znajdziesz poniżej!

Nawet jeśli nie wiesz dokładnie, czym są zawody zaufania publicznego, prawdopodobnie możesz odpowiedzieć na to pytanie intuicyjnie. Można się domyślać, że są to takie zawody, których przedstawiciele cieszą się uznaniem i wysoką pozycją w społeczeństwie – lekarze, prawnicy czy inżynierzy. Lista zawodów zaufania publicznego jest jednak znacznie dłuższa. Sprawdź, na jakiej podstawie zalicza się do niej danych specjalistów.

Zawód zaufania publicznego – co to oznacza?

Definicja zawodu zaufania publicznego jest dość niejednoznaczna. A dokładnie – zapisy na ten temat znajdują się w kilku aktach prawnych.

Informacja o zawodach zaufania publicznego w Konstytucji RP

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku znajduje się zapis na temat możliwości tworzenia samorządów zawodowych, które będą reprezentowały osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawowały pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów.

Prawnicy podkreślają jednak, że brakuje wprowadzonych na drodze ustawy jasnych kryteriów dotyczących zaliczania danego zawodu do tej szczególnej grupy.

Zawody zaufania publicznego a Trybunał Konstytucyjny

W określeniu, czym są zawody zaufania publicznego, są pomocne także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Według nich takie zawody polegają na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążą się z przyjmowaniem informacji na temat życia osobistego klientów. Są zorganizowane tak, że społeczeństwo jest przekonane o właściwym wykorzystaniu tych informacji przez specjalistów świadczących usługi. Wykonywaniu zawodu zaufania publicznego towarzyszą także wysokie normy etyki zawodowej, często wyrażane w formie ślubowania czy tradycji korporacji zawodowej.

Czym wyróżniają się zawody zaufania publicznego?

Jak widzisz, nie ma prostej definicji takich profesji. W tej kwestii można się posiłkować jedynie literaturą i opiniami ekspertów. Według nich zawody zaufania publicznego charakteryzują się:

 • konieczność posiadania wyższego wykształcenia i wysokich kwalifikacji zawodowych;
 • typowa dla danej grupy zawodowej postawa moralna;
 • nastawienie na inne wartości niż zysk;
 • wykonywanie usług przez przedstawiciela zawodu osobiście, bez korzystania z pośrednictwa innych osób;
 • objęcie wykonywanych usług tajemnicą zawodową.

Poznaj pełną listę zawodów zaufania publicznego

Za zawody zaufania publicznego uznaje się formalnie te, dla których zostały powołane samorządy zawodowe. Aktualna lista obejmuje:

 • adwokatów;
 • radców prawnych;
 • notariuszy;
 • kuratorów sądowych;
 • komorników;
 • lekarzy;
 • lekarzy dentystów;
 • lekarzy weterynarii;
 • pielęgniarki;
 • położne;
 • farmaceutów;
 • diagnostów laboratoryjnych;
 • doradców podatkowych;
 • biegłych rewidentów;
 • rzeczników patentowych;
 • architektów;
 • inżynierów budownictwa;
 • urbanistów;
 • fizjoterapeutów.

Na tej liście brakuje np. nauczycieli czy policjantów, postrzeganych jako zawody o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa. Trzeba jednak pamiętać, że są to przyjęte odgórnie kryteria, według których zaliczenie do tej grupy jest możliwe tylko w przypadku powołania dla danej profesji samorządu zawodowego.

Czy warto pracować w zawodzie zaufania publicznego?

Wymienione powyżej zawody wymagają odpowiednich kwalifikacji, cech osobowych, a przede wszystkim wiedzy i umiejętności, które zdobywa się latami. To wszystko procentuje – większość przedstawicieli zawodów zaufania publicznego może pochwalić się zarobkami znacznie wyższymi niż średnia krajowa (sprawdź np., ile zarabia lekarz lub ile zarabia notariusz).

Ma na to wpływ także fakt, że są to najczęściej tzw. wolne zawody. Jako przedstawiciele wolnych zawodów tacy specjaliści nie pracują na etatach w firmach czy instytucjach, ale wykonują pracę na własny rachunek.

Jeśli myślisz o pracy w jednym z zawodów zaufania publicznego, pamiętaj – przynależność do tej grupy zawodowej to nobilitacja, ale również duża odpowiedzialność za swoje czyny.

Archiwum: grudzień 2022
Książki biznesowe